Rozhodovačka

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme 6500 zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítání do 100
Odhad počtu teček
Porovnávání čísel do 100
Čísla slovně
Zaokrouhlování na desítky a stovky
Čísla: mix
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání do 20 obrázkově
Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání do 20: mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání do 100 obrázkově
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Písemné násobení pod sebou
Dělení jednociferné
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Přibližné počítání
Kladná a záporná čísla
Porovnávání kladných a záporných čísel
Číselná osa: kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly  Nový obsah
Výrazy s absolutní hodnotou
Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
Sudé, liché
Dělitelnost
Největší společný dělitel  Nový obsah
Nejmenší společný násobek  Nový obsah
Prvočísla  Nový obsah
Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny     Nový obsah
Odmocniny   
Vědecký zápis čísel
Záporné mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami
Logaritmy
Výrazy s logaritmy  Nový obsah
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné soustavy
Římská čísla
Binární čísla

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků
Zlomky na číselné ose
Porovnávání zlomků
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky, mocniny, odmocniny
Zlomky: mix
Procenta
Procenta: poznávání
Odhady procent – tečky
Počítání s procenty
Přibližné počítání s procenty
Zlomky a procenta
Procenta: mix
Desetinná čísla
Porovnávání desetinných čísel  Nový obsah
Zaokrouhlování desetinných čísel
Desetinná čísla na číselné ose
Sčítání a odčítání desetinných čísel
Násobení desetinných čísel
Dělení desetinných čísel
Zlomky a desetinná čísla
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Kostky: plán stavby
3D objekty z různých pohledů
Stavby z kostek: pohled ze stran
Sítě kostky
Prostorová představivost: mix
Názvy a vlastnosti útvarů
Názvy útvarů
Sítě těles
Geometrické pojmy
Pojmy související s kružnicí
Pojmy související s trojúhelníkem
Pojmy: úhly
Pojmy: dvojice úhlů
Názvy a vlastnosti útvarů: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Úhly
Poznávání úhlů
Úhly v trojúhelníku
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Podobnost, shodnost
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů
Mnohočleny s jednou proměnnou
Mnohočleny s více proměnnými
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin
Úpravy výrazů se zlomky
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Úpravy výrazů s faktoriálem
Úpravy výrazů s kombinačním číslem
Výrazy a jejich úpravy: mix
Posloupnosti a řady
Zápis posloupností
Aritmetická a geometrická posloupnost

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
Základní typy funkcí
Vlastnosti funkcí
Grafy funkcí
Souřadnice bodů
Grafy lineárních funkcí
Grafy kvadratických funkcí
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy goniometrických funkcí
Grafy lineárních nerovnic
Lineární funkce
Vlastnosti lineární funkce
Lineární funkce: mix
Kvadratické funkce
Vlastnosti kvadratické funkce
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník
Hodnoty goniometrických funkcí
Vlastnosti goniometrických funkcí  Nový obsah
Goniometrické funkce: mix
Exponenciální a logaritmické funkce
Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí  Nový obsah

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času
Jednotky
Jednotky délky   
Převody jednotek délky  Nový obsah
Jednotky délky: ze života
Jednotky hmotnosti   
Převody jednotek hmotnosti  Nový obsah
Jednotky hmotnosti: ze života
Jednotky obsahu   
Převody jednotek obsahu
Jednotky obsahu: ze života
Jednotky objemu   
Jednotky teploty
Jednotky teploty: ze života
Jednotky: mix

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy
Množinové operace
Vennovy diagramy
Logika
Logika: pojmy
Úpravy logických výrazů
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy

Statistika a práce s daty

Statistika
Popisná statistika: základní pojmy

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM