Rozhodovačka

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme 6500 zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Porovnávání čísel do 100
Zaokrouhlování na desítky a stovky
Čísla: mix
Sčítání a odčítání
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20   
Sčítání do 20 obrázkově
Sčítání a odčítání od 20 do 100   
Sčítání do 100 obrázkově  Nový obsah
Sčítání a odčítání nad 100  Nový obsah
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání: mix
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Písemné násobení pod sebou
Dělení jednociferné
Dělení se zbytkem
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Přibližné počítání
Kladná a záporná čísla
Porovnávání kladných a záporných čísel   
Číselná osa: kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly
Výrazy s absolutní hodnotou
Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
Sudé, liché
Dělitelnost   
Dělitel, násobek   
Prvočísla   
Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  Nový obsah
Odmocniny
Záporné mocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Logaritmy
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné soustavy
Římská čísla
Binární čísla

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků     Nový obsah
Zlomky na číselné ose     Nový obsah
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla     Nový obsah
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky, mocniny, odmocniny  Nový obsah
Zlomky: mix
Procenta
Počítání s procenty
Přibližné počítání s procenty
Zlomky a procenta
Procenta: mix
Desetinná čísla
Porovnávání desetinných čísel   
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Desetinná čísla na číselné ose
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení a dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla     Nový obsah
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny  Nový obsah
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Kostky: plán stavby  Nový obsah
Stavby z kostek: pohled ze stran  Nový obsah
3D objekty z různých pohledů  Nový obsah
Názvy a vlastnosti útvarů
Názvy útvarů
Sítě těles
Geometrické pojmy
Pojmy související s kružnicí
Pojmy související s trojúhelníkem
Pojmy: úhly
Pojmy: dvojice úhlů
Geometrické konstrukce: značení  Nový obsah
Názvy a vlastnosti útvarů: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky
Obsah, obvod: mix
Úhly
Poznávání úhlů
Úhly v trojúhelníku
Operace a vlastnosti v rovině
Souřadnice bodů v rovině
Osová souměrnost
Středová souměrnost
Podobnost
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník
Hodnoty goniometrických funkcí  Nový obsah
Grafy goniometrických funkcí
Goniometrické funkce: mix

Elementární algebra

Výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů
Mnohočleny s jednou proměnnou
Mnohočleny s více proměnnými
Úpravy výrazů: vnořené mocniny  Nový obsah
Rozklad na součin
Úpravy výrazů se zlomky
Lomené výrazy
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Úpravy výrazů s faktoriálem
Úpravy výrazů s kombinačním číslem
Výrazy a jejich úpravy: mix
Typy a vlastnosti funkcí
Základní typy funkcí  Nový obsah
Vlastnosti funkcí  Nový obsah
Posloupnosti a řady
Zápis posloupností  Nový obsah
Aritmetická a geometrická posloupnost  Nový obsah
Lineární funkce
Graf lineární funkce
Graf lineární nerovnice
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Lineární funkce: mix
Kvadratické funkce
Graf kvadratické funkce

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času
Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky délky: ze života
Jednotky hmotnosti   
Jednotky hmotnosti: ze života
Jednotky obsahu
Jednotky objemu
Jednotky: mix

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy  Nový obsah
Množinové operace  Nový obsah
Vennovy diagramy  Nový obsah
Logika
Logika: pojmy  Nový obsah
Úpravy logických výrazů  Nový obsah
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy  Nový obsah

Statistika a práce s daty

Statistika
Popisná statistika: základní pojmy  Nový obsah

Procvičujte nejlépe třikrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti po alespoň 14 dnech získáte hvězdný štít (úroveň 5 a 6).
  • Při druhém potvrzení znalosti po alespoň 30 dnech získáte dvojitý hvězdný štít (úroveň 7 a 8).

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM