Aritmetika

Násobení a dělení
Násobení víceciferné
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly   
Dělitelnost
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Výrazy s logaritmy   
Logaritmické rovnice   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků s obrázky  Nový obsah
Násobení a dělení zlomků   
Výpočty se zlomky
Rovnice se zlomky   
Zlomky a desetinná čísla   
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek
Procenta
Počítání s procenty   
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla   
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: koule, válec, kužel
Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol
Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran  Nový obsah
Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky
Konstrukční úlohy průřezově  Nový obsah   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích
Euklidovy věty   
Analytická geometrie
Rovnice přímky
Polohové úlohy
Metrické úlohy

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dělení mnohočlenu mnohočlenem
Dělení mnohočlenu jednočlenem
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Rozklad na součin (postupné vytýkání)
Lomené výrazy   
Podmínky lomených výrazů
Početní operace s lomenými výrazy
Rovnice s lomenými výrazy  Nový obsah   
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Rovnice s neznámou ve jmenovateli   
Rovnice se zlomky   
Rovnice s lomenými výrazy  Nový obsah   
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení
Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení
Kvadratické rovnice   
Ryze kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolutního členu
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce
Exponenciální rovnice   
Logaritmické rovnice   
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: změna a rozdělení čísla   
Poměry: výpočty   
Poměry: měřítko mapy   
Přímá a nepřímá úměrnost   
Myslím si číslo  Nový obsah   
Úlohy o směsích   
Úlohy s rovnicemi: mix
Obecné slovní úlohy s rovnicemi
Nerovnice
Nerovnice: ekvivalentní úpravy
Kvadratické nerovnice
Kvadratické nerovnice: řešení pomocí grafu
Nerovnice s absolutní hodnotou

Funkce

Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   
Kvadratické funkce
Kvadratické rovnice   
Ryze kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolutního členu
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník   

Jednotky, míry

Čas
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky objemu   
Jednotky času   

Diskrétní matematika

Logika
Úpravy logických výrazů   

Ukázky

Úlohy o směsích

28 žáků 7. A si na školní výlet nechalo vyrobit trička se svým vlastním potiskem, pro každého jedno. Dívčí tričko stálo 140 korun, chlapecké 120 korun. Celkem utratili 3600 korun. Kolik je v 7. A dívek?Označíme si počet dívek jako . Kolik je potom ve třídě chlapců?
Co vyjadřuje výraz ?Celkový počet dívčích triček.Celková cena dívčích triček.Vyjádříme, kolik korun stála chlapecká trička.
Přepíšeme do rovnice, že součet cen za dívčí a chlapecká trička je roven celkové placené ceně.
Roznásobíme závorku.
Převedeme neznámou na jednu stranu rovnice.
Vypočítáme , tedy počet dívek ve třídě.
Jaká je správná odpověď na slovní úlohu?V 7. A je celkem 12 dívek.Dívčí trička stála celkem korun.

Úpravy výrazů s více proměnnými

Upravte výraz Umocníme.
Roznásobíme závorky.
Odstraníme závorku.
Sečteme příslušné členy.

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Sestrojte trojúhelník , je-li dáno: .Jaký je nejvhodnější začátek konstrukce?Sestrojíme stranu .Sestrojíme úhel .Dále sestrojíme úhel . Jaký obrázek tomuto kroku odpovídá?Bod leží ve vzdálenosti 5 cm od strany . Najdeme ho pomocí rovnoběžky ve vzdálenosti 5 od strany .kružnice o poloměru 5 se středem ve středu strany .Úloha má1 řešení.Správně, protože přímka a polopřímka se protínají v jednom bodě.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence