Aktivní závody

Založení nového závodu

Aritmetika
    Čísla
       Počítání do 100
             Odhad počtu teček
       Zaokrouhlování na desítky a stovky
       Čísla: mix
    Sčítání a odčítání: základy
       Sčítání a odčítání do 10
       Sčítání a odčítání do 20
       Sčítání a odčítání: základy mix
    Sčítání a odčítání víceciferné
       Sčítání a odčítání od 20 do 100
       Sčítání a odčítání nad 100
       Sčítání pod sebou
       Odčítání pod sebou
       Sčítání a odčítání víceciferné: mix
    Násobení a dělení
       Malá násobilka
             Tabulka malé násobilky
       Násobení víceciferné
       Písemné násobení pod sebou
       Dělení jednociferné
       Dělení se zbytkem
       Dělení víceciferné
       Násobení a dělení: mix
    Kladná a záporná čísla
       Číselná osa: kladná a záporná čísla
       Počítání se zápornými čísly
       Kladná a záporná čísla: mix
    Dělitelnost
       Sudé, liché
       Dělitelnost
       Největší společný dělitel
       Prvočísla
       Dělitelnost: mix
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Mocniny
       Logaritmy
       Mocniny a odmocniny: mix
    Číselné soustavy
       Římská čísla
Zlomky, procenta, desetinná čísla
    Zlomky
       Poznávání zlomků
       Zlomky na číselné ose
       Porovnávání zlomků
       Násobení a dělení zlomků
       Zlomky: mix
    Procenta
       Procenta: poznávání
             Odhady procent – tečky
       Počítání s procenty
       Zlomky a procenta
       Procenta: mix
    Desetinná čísla
       Desetinná čísla na číselné ose
       Sčítání a odčítání desetinných čísel
       Násobení desetinných čísel
       Dělení desetinných čísel
       Zlomky a desetinná čísla
       Desetinná čísla: mix
Geometrie
    Prostorová představivost
       Prostorová představivost: mix
    Názvy a vlastnosti útvarů
       Geometrické pojmy
             Pojmy: dvojice úhlů
       Názvy a vlastnosti útvarů: mix
    Obsah, obvod
       Obsah, obvod: mix
    Úhly
       Poznávání úhlů
       Úhly v trojúhelníku
    Operace a vlastnosti v rovině
       Podobnost, shodnost
       Operace a vlastnosti v rovině: mix
Elementární algebra
    Algebraické výrazy a jejich úpravy
       Mnohočleny s jednou proměnnou
       Úpravy výrazů se zlomky
       Výrazy a jejich úpravy: mix
Funkce
    Grafy funkcí
       Souřadnice bodů
       Grafy lineárních funkcí
       Grafy kvadratických funkcí
       Grafy funkcí s absolutní hodnotou
       Grafy lineárních nerovnic
    Lineární funkce
       Lineární funkce: mix
    Goniometrické funkce
       Goniometrické funkce: mix
Jednotky, míry
    Jednotky
       Jednotky hmotnosti
             Jednotky hmotnosti: ze života
       Jednotky obsahu
       Jednotky objemu
       Jednotky: mix

Závody robotů pro více hráčů

  1. První hráč založí závod
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a první hráč ji odstartuje
  3. Odpovídáte na otázky a závodíte
  4. Závod je ukončen po dojetí všech robotů do cíle

Ukázka závodu

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM