Aktivní závody

Založení nového závodu

Aritmetika
    Čísla
       Počítání do 100
             Odhad počtu teček
       Římské číslice
       Čísla do 1 000 slovně
       Čísla: mix
    Porovnávání a zaokrouhlování
       Porovnávání čísel do 100
       Zaokrouhlování na desítky a stovky
    Sčítání a odčítání
       Sčítání a odčítání do 10
          Sčítání do 10
                   Sčítání do 10 obrázkově
          Sčítání a odčítání do 10: mix
       Sčítání a odčítání do 20
          Sčítání do 20
                   Sčítání do 20 obrázkově
          Sčítání a odčítání do 20: mix
       Sčítání a odčítání od 20 do 100
          Sčítání od 20 do 100
                   Sčítání do 100 obrázkově
          Sčítání a odčítání od 20 do 100: mix
       Sčítání a odčítání nad 100
          Sčítání pod sebou
          Odčítání pod sebou
          Sčítání a odčítání nad 100: mix
                   Písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
    Násobení a dělení
       Malá násobilka
             Tabulka malé násobilky
       Násobení víceciferné
       Písemné násobení pod sebou
       Dělení jednociferné
       Dělení se zbytkem
       Dělení víceciferné
       Násobení a dělení: mix
    Počítání: kombinace operací
       Pořadí operací, závorky
       Přibližné počítání
    Kladná a záporná čísla
       Porovnávání kladných a záporných čísel
       Číselná osa: kladná a záporná čísla
       Počítání se zápornými čísly
       Výrazy s absolutní hodnotou
       Kladná a záporná čísla: mix
    Dělitelnost
       Sudé, liché
       Podmínky dělitelnosti
       Prvočísla
       Největší společný dělitel
       Nejmenší společný násobek
       Dělitelnost: mix
    Mocniny a odmocniny
       Mocniny
       Odmocniny
       Výrazy s mocninami a odmocninami
       Záporné mocniny
       Vědecký zápis čísel
       Mocniny a odmocniny: mix
    Logaritmus
       Logaritmus: výpočet
Zlomky, procenta, desetinná čísla
    Zlomky
       Poznávání zlomků
       Zlomky na číselné ose
       Porovnávání zlomků
       Krácení zlomků
       Smíšená čísla
       Sčítání a odčítání zlomků
       Násobení a dělení zlomků
       Zlomky, mocniny, odmocniny
       Zlomky: mix
    Procenta
       Procenta: poznávání
             Odhady procent – tečky
       Počítání s procenty
             Přibližné počítání s procenty
       Zlomky a procenta
       Procenta: mix
    Desetinná čísla
       Porovnávání desetinných čísel
       Zaokrouhlování desetinných čísel
       Desetinná čísla na číselné ose
       Sčítání a odčítání desetinných čísel
       Násobení desetinných čísel
       Dělení desetinných čísel
       Zlomky a desetinná čísla
       Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
       Desetinná čísla: mix
Geometrie
    Prostorová představivost
       Prostorová představivost: 3D objekty
             3D objekty z různých pohledů
       Síť krychle
       Sítě těles
       Prostorová představivost: mix
             Prostorová představivost: mix
    Geometrické pojmy
       Názvy geometrických útvarů a těles
       Pojmy související s úhly
             Pojmy: dvojice úhlů
             Pojmy: velikost úhlu
       Pojmy související s trojúhelníkem
       Pojmy související s kružnicí
       Geometrické pojmy: mix
    Rovinné útvary
       Trojúhelník
          Pythagorova věta
             Pythagorova věta: základní použití
    Obsah a obvod
       Délka a obvod
          Obvod: mix
       Obsah
          Obsah: mix
       Obsah, obvod: mix
             Obsah, obvod: vzorce, principy
    Úhly
       Poznávání úhlů
       Úhly v trojúhelníku
    Geometrické konstrukce
       Geometrické konstrukce: značení
    Operace a vlastnosti v rovině
       Osová souměrnost
       Středová souměrnost
       Podobnost
       Určení zobrazení v rovině
       Operace a vlastnosti v rovině: mix
    Analytická geometrie
       Body
          Souřadnice bodů v rovině
Elementární algebra
    Algebraické výrazy a jejich úpravy
       Dosazování do výrazů
       Úpravy výrazů s jednou proměnnou
       Úpravy výrazů s více proměnnými
             Rozklad na součin
             Úpravy výrazů: vnořené mocniny
       Úpravy výrazů se zlomky
       Lomené výrazy
             Úpravy lomených výrazů
             Podmínky lomených výrazů
       Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
             Úpravy výrazů s faktoriálem
             Úpravy výrazů s kombinačním číslem
       Výrazy a jejich úpravy: mix
    Posloupnosti a řady
       Aritmetická a geometrická posloupnost
       Zápis posloupností
Funkce
    Typy a vlastnosti funkcí
       Základní typy funkcí
       Vlastnosti funkcí
    Grafy funkcí
       Grafy lineárních funkcí
       Grafy kvadratických funkcí
       Grafy funkcí s absolutní hodnotou
       Grafy goniometrických funkcí
       Grafy lineárních nerovnic
    Lineární funkce
       Vlastnosti lineární funkce
       Lineární funkce: mix
    Kvadratické funkce
       Vlastnosti kvadratické funkce
    Goniometrické funkce
       Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník
       Hodnoty goniometrických funkcí
       Vlastnosti goniometrických funkcí
       Goniometrické funkce: mix
    Exponenciální a logaritmické funkce
       Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí
Jednotky, míry
    Čas
       Hodiny: určování času
    Jednotky
       Jednotky délky
             Převody jednotek délky
             Jednotky délky: ze života
       Jednotky hmotnosti
             Jednotky hmotnosti: ze života
             Převody jednotek hmotnosti
       Jednotky obsahu
             Jednotky obsahu: ze života
       Jednotky objemu
       Jednotky teploty
             Jednotky teploty: ze života
       Jednotky: mix
Diskrétní matematika
    Množiny
       Množiny: pojmy a značení
       Množinové operace
       Vennovy diagramy
    Logika
       Logika: pojmy a značení
       Úpravy logických výrazů
    Kombinatorika
       Kombinatorika: pojmy
    Popisná statistika
       Popisná statistika: základní pojmy
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence