Aritmetika: Číselné soustavy

Římské číslice

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Zlomky: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: poznávání

Počítání s procenty

Zlomky a procenta

Procenta: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Zlomky a desetinná čísla

Desetinná čísla: mix

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obvod (na mřížce)

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Obsah: kombinace útvarů

Obsah, obvod: mix

Geometrie: Objem, povrch

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Objem: koule, válec, kužel

Povrch: koule, válec, kužel

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: mix

Válec má povrch a obsah pláště . Jaký je poloměr podstavy válce?Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

A: Pravidelný čtyřboký jehlan má objem a výšku . Jaká je délka podstavné hrany ?A: Jaký je vzorec pro výpočet objemu pravidelného čtyřbokého jehlanu?
A: Dosadíme do vzorce pro objem jehlanu zadané hodnoty:
A: Upravíme
A: Délka hrany je

Objem, povrch: vzorce, principy

Je pravda, že na základě znalosti objemu válce a jeho výšky můžeme určit jeho povrch?

neano

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Čokoládová pralinka má tvar šestibokého jehlanu s výškou 3 cm. Spodní stěna pralinky má plochu 5 cm². Uvnitř pralinky je oříšek o objemu 1 cm², zbytek pralinky je čokoláda. Kolik cm³ čokolády je potřeba na výrobu jedné pralinky?

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Kája pracuje ve firmě, která vyrábí sladké pochutiny. Jejich nová tyčinka se bude jmenovat Čokokvádr. Bude dlouhý 15 cm, vysoký 2 cm a široký 5 cm. Čtyři jeho stěny (všechny kromě těch dvou největších) budou namočeny v čokoládě. Kolik centimetrů čtverečních Čokokvádru bude pokryto čokoládou?

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Zkumavka má tvar válce, ve spodní části polokoule o poloměru 1 cm. Při pokusu v chemii pan učitel nalil do zkumavky kyselinu sírovou do výšky 8 cm ode dna zkumavky. Kolik cm³ kyseliny sírové je ve zkumavce?

#exercise_vpisovacka-template_zaokrouhlete_cele#

Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan

Objem tělesa na obrázku je přibližně

Objem, povrch: koule, válec, kužel

Povrch tělesa na obrázku je

méně než více než

Objem, povrch: mix

Na planetě Alfa vyrábějí roboty, kteří mají tělo ve tvaru válce o výšce 5 dm, v horní části polokoule o poloměru 2 dm, uvnitř je místo pro součástky. Kolik dm² plechu je potřeba na výrobu jednoho robota?

#exercise_vpisovacka-template_zaokrouhlete_cele#

Objem, povrch: mix

Mimoni letí na dovolenou. Zavazadla do letadla ovšem nesmí mít objem větší než 120 litrů, tedy 120 tisíc centimetrů krychlových. Mimoň Emil si šel nechat vyrobit kufr přesně na míru, chtěl by mít kufr dlouhý 80 centimetrů a široký 50 centimetrů. Jakou může mít jeho kufr maximální výšku v centimetrech, aby ho pustili do letadla?

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: aplikace

Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích

A: V tělocviku měli Mimoni přeběhnout z jednoho rohu hřiště do jeho protějšího rohu. Hřiště má tvar obdélníku, na délku měří 80 metrů a na šířku 60 metrů. Kolik metrů měří trasa Mimoňů?A: Pravoúhlý trojúhelník je v této úloze tvořen délkou hřiště, šířkou hřiště a ...jeho úhlopříčkou.jeho obvodem.A: Pythagorova věta nám o pravoúhlém trojúhelníku říká, že ...součet obsahů dvou čtverců u dvou kratších stran trojúhelníku je roven obsahu čtverce u nejdelší stranysoučet délek dvou kratších stran trojúhelníku je roven délce nejdelší stranyA: Jaké jsou obsahy čtverců u oněch dvou kratších stran trojúhelníku? a , kde je právě délka úhlopříčky hřiště, kterou chceme spočítat a , tedy a metrů čtverečníchA: Obsah čtverce u nejdelší strany trojúhelníku (tedy úhlopříčky hřiště) tedy je:
A: Hledáme tedy číslo, které vynásobené samo sebou dá 10000, což bude délka úhlopříčky., trasa Mimoňů tedy měří 100 metrů., trasa Mimoňů tedy měří 250 metrů.

Pythagorova věta: aplikace

Určete délku strany DE v rovnoramenném trojúhelníku.

Pythagorova věta: aplikace

A: Určete délku strany v obdélníku.A: A: Které tvrzení je správné?
A: Pro výpočet využijeme Pythagorovu větu:
A: Po dosazení čísel:
A: Jaká je výsledná délka strany?

Pythagorova věta: aplikace

Veverka Linda a datel Emil si dali závod z paloučku na vrchol blízkého smrku. Ale zatímco datel mohl letět přímo, veverka musela běžet 5 metrů po zemi rovně ke stromu a po něm 12 metrů přímo nahoru. Kolik metrů měřil přímý let datla Emila?

Pythagorova věta: úlohy s diagramem

Jak dlouhou cestu urazil brouk Arnošt (), než objevil kytku bezovku , která mu chutná? Délka hrany jedné kostičky jsou 2 cm.Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Pythagorova věta

Výška trojúhelníku

Nechť ABC je rovnostranný trojúhelník. Délku výšky můžeme určit následujícím postupem:

Pythagorova věta: mix

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů se zlomky

Lomené výrazy

Výrazy a jejich úpravy: mix

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Rovnice se závorkami

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice se zlomky

Rovnice s lomenými výrazy

Vyjádření neznámé z rovnice

Dvě rovnice o dvou neznámých

Kvadratické rovnice

Rovnice: mix

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Úlohy s rovnicemi

Myslím si číslo

Myslím si číslo

A: Myslím si číslo. Je to rozdíl dne a měsíce mého narození. Prozradím vám, že součet dne a měsíce mého narození je 42. Jaké si myslím číslo?A: Kolik máme v zadání nezávislých neznámých?Jedno, a sice číslo, které si zadavatel myslí. Den a měsíc jsou na tomto čísle závislé (dají se z něj dopočítat).Dvě, a to den a měsíc narození. Číslo, které si zadavatel myslí, se z těchto dvou dá dopočítat (je to jejich rozdíl).A: Zadání nám popisuje jednu rovnici pro den a měsíc narození, a sice . Z jedné rovnice ale dvě neznámé spočítat nelze. Čeho musíme využít?toho, že ať budou mít tyto neznámé jakoukoliv hodnotu, jejich rozdíl bude vždycky stejnýtoho, že měsíc a den narození nemohou mít jakoukoliv hodnotuA: Jaké jsou nejvyšší hodnoty, kterých mohou nabývat neznámé a ? a a A: Jaké mohou mít hodnoty neznámé, aby byl jejich součet dle zadání a zároveň nepřekročily limit, který jsme si v minulém kroku určili?, a a A: Která z těchto dvou možností je správně?Správně je , protože listopad má jen dní.Správně jsou obě možnosti, ale na výsledku (tedy rozdílu ) to nic nezmění.A: Jaká bude vhodná odpověď na slovní úlohu?Člověk ze zadání si myslí číslo 18 a narodil se buď poslední den v listopadu a nebo poslední den v prosinci.Člověk ze zadání si myslí číslo 18, protože jediné možné datum jeho narození je 30. prosince.

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Když jej vynásobím třemi a od výsledku odečtu dvojku, dostanu 16. Jaké číslo si myslím?

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Jeho jedna třetina je o 6 menší než jeho jedna polovina. Jaké číslo si myslím?

Přímá a nepřímá úměrnost

Úlohy o směsích

Společná práce

Řešení problémů: Hledání cesty

Hledání cesty

Řešení problémů: Splnění podmínek

Splnění podmínek

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence