Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání: kombinace operací

Pořadí operací, závorky

Zápis číselných výrazů

Kombinace operací: mix

Obrázkové rovnice

Obrázkové rovnice

Kombinace operací

Číselné křížovky

Číselné křížovky

Počty s pamětí

Doplň operaci

Doplň operaci

Aritmetika: Dělitelnost

Podmínky dělitelnosti

Prvočísla

Největší společný dělitel

Nejmenší společný násobek

Dělitelnost: mix

Aritmetika: Logaritmus

Logaritmus: výpočet

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: poznávání

Počítání s procenty

Zlomky a procenta

Procenta: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Zlomky a desetinná čísla

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla: mix

Geometrie: Prostorová představivost

Prostorová představivost v rovině

Nárys, půdorys, bokorys

Síť krychle

Sítě těles

Řezy krychle

Počty vrcholů, stěn, hran

Prostorová představivost: 3D objekty

Prostorová představivost: mix

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obvod (na mřížce)

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Obsah: kombinace útvarů

Obsah, obvod: mix

Geometrie: Objem, povrch

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Objem: koule, válec, kužel

Povrch: koule, válec, kužel

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: mix

Určete objem tělesa na obrázku:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Určete povrch tělesa na obrázku:Co tvoří povrch tělesa? čtverců a trojúhelníky. čtverců a trojúhelníky.Jaká je délka strany čtverce?
Obsah čtverce je
Jaký je obsah jednoho trojúhelníku?
Povrch celého tělesa je

Objem, povrch: vzorce, principy

Vzorec slouží pro výpočet

povrchu kvádru se stranami objemu kvádru se stranami

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Školník Šikulka chce udělat nové betonové schodky u vchodu do školy. Šířka každého schodu je 5 m, výška 0,25 m a hloubka 4 m. Kolik m³ betonu bude na schody potřebovat?

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Vzdálenost mezi pupkem a zády jednoho menšího obra Koloděje je 120 centimetrů. Vzdálenost mezi jeho boky je 110 centimetrů a na výšku měří Koloděj 2,4 metru. Jednou si obr Koloděj potřeboval zavolat, a tedy zašel do standardní telefonní budky tvaru kvádru. Vlezl se do ní jen velmi těsně, ačkoli se ani nemusel sklánět nebo nějak mačkat, dokonce i dveře za sebou zavřel. Jaký nejmenší objem (v metrech krychlových) tato telefonní budka měla?

#exercise_vpisovacka-template_zaokrouhlete1des#

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Zkumavka má tvar válce, ve spodní části polokoule o poloměru 1 cm. Při pokusu v chemii pan učitel nalil do zkumavky kyselinu sírovou do výšky 8 cm ode dna zkumavky. Kolik cm³ kyseliny sírové je ve zkumavce?

#exercise_vpisovacka-template_zaokrouhlete_cele#

Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan

Povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu na obrázku je

36
18

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Rulička od toaletního papíru je udělaná z tvrdého papíru, má vnitřní povrch 157,08 centimetrů čtverečních a délku 10 centimetrů. Mimoni zkouší, jestli touto trubičkou projede míček. Jaký poloměr (v centimetrech) má největší možný míček, který se do trubičky ještě těsně vejde? Zaokrouhlete na jedno desetinné místo.

Objem, povrch: koule, válec, kužel

Povrch tělesa na obrázku je

méně než více než

Objem, povrch: mix

Z kamenné kostky o váze 6 kg vytesal trpaslík pyramidu. Pyramida má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu a stejnou podstavu i výšku jako původní krychle. Kolik kilogramů váží pyramida?

Objem, povrch: mix

Věštkyně Synebyla používá netradiční metody čtení budoucnosti. Namísto křišťálové koule věští z povrchu křišťálové krychle. Každá hrana této krychle měří 10 centimetrů. Z kolika centimetrů čtverečních může Synebyla většit?

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: aplikace

Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích

U monitorů a obrazovek je důležitá délka jejich úhlopříčky (spojnice protějších rohů), která se často uvádí v palcích, což je americká jednotka délky. Luboš si chce koupit nový monitor s úhlopříčkou 34 palců a šířkou 30 palců. Kolik palců bude měřit monitor na výšku?Kde je v této úloze pravoúhlý trojúhelník?dolní strana obrazovky, levá strana obrazovky a úhlopříčkahorní strana obrazovky a dvě úhlopříčkyPythagorova věta nám říká, že obsah čtverce o straně délky úhlopříčky je roven ...rozdílu obsahů čtverců se stranami délek šířky monitoru a výšky monitoru.součtu obsahů čtverců se stranami délek šířky monitoru a výšky monitoru.Jaký je obsah čtverce se stranou délky úhlopříčky (tedy toho největšího)?
Jaký je obsah čtverce se stranou délky šířky monitoru?
Jaký bude obsah čtverce se stranou délky výšky monitoru?
Nyní vypočítáme z obsahu čtverce délku jeho strany: . Jaká bude odpověď?Lubošův monitor bude mít úhlopříčku 16 palců.Lubošův monitor bude měřit na výšku 16 palců.

Pythagorova věta: aplikace

Určete délku strany OP v obdélníku.

Pythagorova věta: aplikace

Délka strany čtverce je .

neano

Pythagorova věta: aplikace

Určete chybějící délku strany v lichoběžníku. je pata kolmice z bodu na úsečku . Trojúhelník je: Rovnoramenný.Pravoúhlý.Využijeme jej pro výpočet. Co platí pro délky a ?
Jak vypadá využití Pythagorovy věty?
Po dosazení čísel:
Chybějící délka strany je:

Pythagorova věta: aplikace

Ježibaba si opřela své rovné závodní létající koště dlouhé 2,5 metrů o zeď své chaloupky. Dolní konec koštěte se dotýkal země 1,5 metrů od zdi. V jaké výšce (v metrech) se dotýkal horní konec koštěte zdi chaloupky?

Pythagorova věta: aplikace

Žebřík se dotýká zdi ve výšce 4 metry, spodní konec je 1,5 metru od zdi. Jak dlouhý je žebřík?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Pythagorova věta: úlohy s diagramem

Paní Veselá se svými malými dětmi bydlí v paneláku. Ke vchodu vede 5 stejných schodů o výšce nášlapu 16 cm. Na schodech je položen nájezd na kočárek o délce 2 metry. Určete, jaká je hloubka schodu.

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Pythagorova věta

Hvězda

Obrázek hvězdy získáme z úseček, jejichž koncové body jsou rozmístěny v pravidelných intervalech. Pomocí Pythagorovy věty můžeme určit délky těchto úseček. V obrázku značí délky jednotlivých úseček. Délku oranžově zvýrazněné úsečky dostáváme pro .

 

Pythagorova věta: mix

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Zápis pomocí výrazů

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů se zlomky

Výrazy a jejich úpravy: mix

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Rovnice se závorkami

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice se zlomky

Rovnice s desetinnými čísly

Zápis zadání pomocí rovnice

Vyjádření neznámé z rovnice

Rovnice: mix

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Úlohy s rovnicemi

Poměry

Přímá a nepřímá úměrnost

Přímá a nepřímá úměrnost

Roman se vrátil z tréninku juda a má nějaký volný čas, než půjde večer s rodiči na návštěvu za babičkou. Vypočítal si, že by se za tento čas akorát stihl podívat na 9 osmiminutových videí svého oblíbeného youtubera. Nebo by si mohl pustit vesmírný seriál Asteroid, jehož jeden díl trvá 12 minut. Na kolik dílů Asteroidu by se stihl Roman před odchodem na návštěvu podívat?Mezi jakými dvěma veličinami je nepřímá úměra?Mezi časem, který má Roman k dispozici, a počtem dílů, na které se stihne podívat.Mezi počtem dílů, na které se Roman stihne podívat, a délkou jednoho dílu.Proč je tato úměra nepřímá?Protože kdyby každý díl trval poloviční dobu, stihne jich Roman dvakrát více.Protože kdyby každý díl trval dvojnásobnou dobu, stihne jich Roman dvakrát více.Co se nám bude hodit zjistit?Kolik celkem má Roman času.Kolik dílů seriálu stihne Roman za 1 minutu.Jak to spočítáme?, protože videa mají 8 minut a díly seriálu 12 minut., protože za 72 minut by stihl 9 osmiminutových videí.A kolik stihne Roman za tento čas dvanáctiminutových dílů seriálu?

Přímá a nepřímá úměrnost

Rozhodněte, zda platí: Doba jízdy auta je nepřímo úměrná rychlosti auta.

anone

Přímá a nepřímá úměrnost

Sněhurka upekla jablečný závin pro svých 7 trpaslíků. Spotřebovala na to 21 jablek. Příští týden přijdou na návštěvu další 4 trpaslíci navíc. Kolik jablek bude Sněhurka potřebovat, aby udělala stejně vydatný závin jako tentokrát?

Přímá a nepřímá úměrnost

Věž hradu v Bradavicích vrhá stín dlouhý 18 metrů. Hagrid ve stejný čas vrhá stín dlouhý 1,2 metru. Jak vysoká je věž hradu, jestliže Hagrid měří přesně tři metry?

Myslím si číslo

Společná práce

Úlohy s pohybem

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky délky

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Tabulky: základní porozumění

Vztahy grafů a tabulek

Sloupcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence