Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Aritmetika: Násobení a dělení

Násobení a dělení: mix

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Výrazy s absolutní hodnotou

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla: mix

Geometrie: Objem, povrch

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Objem: koule, válec, kužel

Povrch: koule, válec, kužel

Objem, povrch: mix

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Středová souměrnost

Podobnost, shodnost

Otočení

Určení zobrazení v rovině

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: aplikace

Pythagorova věta: aplikace

Určete délku strany XY v rovnoramenném trojúhelníku.

Pythagorova věta: aplikace

Na který trojúhelník můžeme aplikovat Pythagorovu větu?

Pythagorova věta: aplikace

V aquaparku je výborná skluzavka. Je hodně rychlá, začíná na skokanské věži ve výšce 3 metry nad hladinou vody a vede 5 metrů šikmo dolů do vody bez žádných zhupů či zatáček. Zatímco Šimon sjel dolů po skluzavce, Jáchym skočil dolů do bazénu přímo ze skokanské věže. Kolik metrů jsou nyní Šimon s Jáchymem vzdáleni od sebe?

Pythagorova věta: aplikace

Asterix byl na návštěvě Kleopatry a při té příležitosti si prohlédl majestátnou pyramidu. Kleopatra Asterixovi prozradila, že půdorys pyramidy tvoří čtverec o straně délky 140 metrů a její výška je 80 metrů. Asterix si vybral místo na zemi přesně v půlce mezi dvěma rohy pyramidy a vydal se přímo nejkratší cestou k jejímu vrcholu. Kolik metrů měřila jeho cesta na vrchol?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Pythagorova věta: úlohy s diagramem

Ke vstupu do domu vedou 3 schody upevněné na železné schodnici (nosníku). Jak je tento nosník dlouhý, je-li výška každého schodu 19 cm a délka 30 cm?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Pythagorova věta

Výška trojúhelníku

Nechť ABC je rovnostranný trojúhelník. Délku výšky můžeme určit následujícím postupem:

Euklidovy věty

Geometrie: Analytická geometrie

Úsečky

Vektory: pojmy

Operace s vektory

Rovnice přímky

Rovnice roviny

Polohové úlohy

Metrické úlohy

Kuželosečky: pojmy

Rovnice kuželoseček

Kuželosečky: mix

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Lomené výrazy

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Výrazy a jejich úpravy: mix

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Rovnice se závorkami

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice se zlomky

Rovnice s lomenými výrazy

Vyjádření neznámé z rovnice

Dvě rovnice o dvou neznámých

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Ryze kvadratické rovnice

Řešte kvadratickou rovnici .Jaký bude první krok výpočtu?Vydělíme rovnici číslem .Převedeme všechny členy na jednu stranu.Jak bude vypadat rovnice potom?
Jak řešíme tento typ rovnice?Vydělíme rovnici číslem .Rozkladem na součin.Jak bude vypadat rozklad rovnice na součin?
Jaké je řešení této rovnice?

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

Řešte kvadratickou rovnici .Jaký bude první krok výpočtu?Vytkneme číslo .Rovnici vydělíme číslem .Jak bude vypadat rovnice potom?
Jaké je řešení této rovnice?

Kvadratické rovnice: diskriminant

Řešte kvadratickou rovnici .Jaký je diskriminant této rovnice?
Kolik má rovnice řešení?
Jaké je řešení této rovnice?
Jaké je druhé řešení této rovnice?Rovnice má jen jeden dvojnásobný kořen.

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

Řešte kvadratickou rovnici pomocí Vietových vzorců.Když koefient , co platí pro a ?
Jaký je rozklad rovnice?
Jaké je řešení této rovnice?

Kvadratické rovnice

Řešte kvadratickou rovnici pomocí Vietových vzorců.Když koefient , co platí pro a ?
Jaký je rozklad rovnice?
Jaké je řešení této rovnice?

Kvadratické rovnice

Pepan jezdí každou sobotu ráno na kole do 15 kilometrů vzdáleného městečka hrát baseball se svými kamarády. Dneska ale zaspal a vyjíždí o 9 minut později. Spočítal si proto, že bude muset jet o 5 kilometrů za hodinu rychleji, aby dojel tak jako vždycky a začátek utkání stihl. Kolik minut trvá obvykle Pepanovi cesta na stadion, když nezaspí? Připomeňme, že vzdálenost = rychlost krát čas.

Exponenciální rovnice

Logaritmické rovnice

Rovnice: mix

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Úlohy o směsích

Úlohy s rovnicemi: mix

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Aritmetická a geometrická posloupnost

Funkce: Typy a vlastnosti funkcí

Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Vlastnosti funkcí

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Lineární funkce: mix

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Hodnoty goniometrických funkcí

Goniometrické funkce: vztahy a vzorce

Vlastnosti goniometrických funkcí

Goniometrické funkce: mix

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Řešení problémů: Úlohy s nápadem

Úlohy s nápadem

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence