Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Aritmetika: Násobení a dělení

Násobení a dělení: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla: mix

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Středová souměrnost

Otočení

Podobnost

Geometrie: Analytická geometrie

Body

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Úsečky

Délka úsečky v rovině

Vektory

Vektory: pojmy

Souřadnice vektoru

Velikost vektoru

Vzájemná poloha vektorů

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Vektory: skalární součin

Přímky

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Rovnice roviny

Polohové úlohy

Metrické úlohy

Kuželosečky: pojmy

Rovnice kuželoseček

Kuželosečky: mix

Geometrie: Geometrie: mix

Geometrie: mix

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Lomené výrazy

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Výrazy a jejich úpravy: mix

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Rovnice se zlomky

Rovnice s lomenými výrazy

Vyjádření neznámé z rovnice

Dvě rovnice o dvou neznámých

Kvadratické rovnice

Exponenciální rovnice

Logaritmické rovnice

Rovnice: mix

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Poměry: měřítko mapy

Úlohy s rovnicemi: mix

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Aritmetická a geometrická posloupnost

Zápis posloupností

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Lineární funkce: mix

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy

Finanční produkty: pojmy

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Vztahy grafů a tabulek

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence