Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Aritmetika: Násobení a dělení

Násobení a dělení: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla: mix

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: aplikace

Euklidovy věty

Geometrie: Analytická geometrie

Úsečky

Vektory: pojmy

Operace s vektory

Rovnice přímky

Rovnice roviny

Polohové úlohy

Metrické úlohy

Kuželosečky: pojmy

Rovnice kuželoseček

Kuželosečky: mix

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Rovnice se zlomky

Rovnice s lomenými výrazy

Vyjádření neznámé z rovnice

Dvě rovnice o dvou neznámých

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Řešte soustavu dvou rovnic .Jestliže budeme chtít rovnice sečíst, aby vypadla neznámá , jak soustavu upravíme?První rovnici vynásobíme 4, druhou rovnici 3.První rovnici vynásobíme 3, druhou rovnici 4.Jak bude po této úpravě soustava rovnic vypadat?
Sečtením rovnic dostaneme
Jaké je řešení této rovnice?
Dosadíme do první rovnice původní soustavy a dostaneme
Řešením této rovnice je

Dvě rovnice o dvou neznámých

Dvě rovnice o dvou neznámých

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Řešte soustavu dvou rovnic .Nejprve odstraníme zlomky.Obě rovnice vynásobíme 2.První rovnici vynásobíme 2, druhou 6.Dostaneme
Jestliže budeme chtít rovnice sečíst, aby vypadla neznámá , jak soustavu upravíme?Rovnice rovnou sečteme.První rovnici vynásobíme -2.Dostaneme
Rovnice sečteme.
Jaké je řešení této rovnice?
Dosadíme do první rovnice upravené soustavy.
Řešením je

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Řešte soustavu rovnic Budeme-li chtít osamostatnit neznámou , nejjednodušším způsobem ji vyjádříme zAno, protože ve druhé rovnici je u neznámé jednodušší koeficient. Dostaneme
Řešením je
Dosadíme do vyjádření neznámé a dostaneme

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Řešte soustavu dvou rovnic .Nejprve odstraníme zlomky.První rovnici vynásobíme 6, druhou 18.První rovnici vynásobíme 12, druhou 24.Dostaneme
Z první rovnice vyjádříme neznámou .
Dosadíme do druhé rovnice upravené soustavy a dostaneme
Vynásobíme obě strany rovnice číslem 3.
Roznásobíme závorku na levé straně rovnice.
Rovnici upravíme.
Dosadíme řešení do vyjádření neznámé a dostaneme

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Ryze kvadratické rovnice

Řešte kvadratickou rovnici .Jaký bude první krok výpočtu?Převedeme všechny členy na jednu stranu.Tato rovnice nemá v řešení.Jak bude vypadat rovnice potom?
Jak řešíme tento typ rovnice?Tato rovnice nemá v řešení.Rozkladem na součin.Jak bude vypadat rozklad rovnice na součin?
Jaké je řešení této rovnice?

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

Řešte kvadratickou rovnici .Jaký bude první krok výpočtu?Napíšeme rovnou kořeny rovnice.Rovnici vydělíme číslem .Jaké je řešení této rovnice?

Kvadratické rovnice: diskriminant

Řešte kvadratickou rovnici .Jaký je diskriminant této rovnice?
Kolik má rovnice řešení?
Jaké je řešení této rovnice?
Jaké je druhé řešení této rovnice?Rovnice má jen jeden dvojnásobný kořen.

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

Řešte kvadratickou rovnici pomocí Vietových vzorců.Když koefient , co platí pro a ?
Jaký je rozklad rovnice?
Jaké je řešení této rovnice?

Kvadratické rovnice

Řešte kvadratickou rovnici .Jaký bude první krok výpočtu?Převedeme všechny členy na jednu stranu.Vynásobíme rovnici číslem .Jak bude vypadat rovnice potom?
Jak řešíme tento typ rovnice?Vynásobíme rovnici číslem .Rozkladem na součin.Jak bude vypadat rozklad rovnice na součin?
Jaké je řešení této rovnice?Tato rovnice nemá v řešení.

Kvadratické rovnice

Už od renesance lidé zkoumají magický poměr zvaný „zlatý řez“, který můžeme často pozorovat i v přírodě (třeba na zatočených ulitách, květech a šiškách některých rostlin nebo uspořádání listů). Zlatý řez rozděluje nějaký objekt na dvě části, a to tak, že poměr menší části ku větší části je stejný jako poměr větší části ku celku. Pokud bychom ve zlatém řezu rozdělili úsečku dlouhou 28 centimetrů, kolik by měřila delší část? Zaokrouhlete na jedno desetinné místo.

Exponenciální rovnice

Logaritmické rovnice

Rovnice: mix

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Aritmetická a geometrická posloupnost

Funkce: Typy a vlastnosti funkcí

Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Vlastnosti funkcí

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Lineární funkce: mix

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Hodnoty goniometrických funkcí

Goniometrické funkce: vztahy a vzorce

Vlastnosti goniometrických funkcí

Goniometrické funkce: mix

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Řešení problémů: Úlohy s nápadem

Úlohy s nápadem

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence