Matematika: 4. střední škola

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 11 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 29
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 3 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 2
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 9 0 / 24
Aritmetika: Logaritmus 0 / 7 0 / 12
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 0 / 2
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 1
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 2 0 / 35
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 5 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy
Geometrie: Rovinné útvary 0 / 6 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Obsah a obvod 0 / 11 0 / 31
Geometrie: Objem a povrch 0 / 28
Geometrie: Úhly 0 / 4
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 1 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 1 0 / 63
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 143
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Poměry 0 / 1
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 51
Elementární algebra: Rovnice 1 / 4
Elementární algebra: Pokročilé rovnice 0 / 38
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 2
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 5
Elementární algebra: Posloupnosti a řady 0 / 2
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 21 0 / 4
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 7 0 / 38
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce 0 / 1
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 9
Diskrétní matematika: Logika 0 / 11 0 / 21
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 7
Diskrétní matematika: Popisná statistika 0 / 12
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 3
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 2
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 1

Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Kladná a záporná čísla

Výrazy s absolutní hodnotou

Geometrické pojmy

Geometrické pojmy: mix

Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Geometrické konstrukce: mix

Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Středová souměrnost

Otočení

Podobnost

Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Body: mix

Délka úsečky v rovině

Délka úsečky v prostoru

Vzájemná poloha úseček v rovině

Vzájemná poloha úseček v prostoru

Střed úsečky v rovině

Střed úsečky v prostoru

Úsečky: mix

Vektory: pojmy

Souřadnice vektoru

Velikost vektoru

Vzájemná poloha vektorů

Vektory: mix

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Vektory: skalární součin

Operace s vektory: mix

Přímky: pojmy

Určení přímky

Parametrické rovnice přímky v rovině

Obecná rovnice přímky v rovině

Směrnicový tvar rovnice přímky

Vzájemná poloha přímek v rovině

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Přímky: mix

Polohové úlohy

Vzdálenost bodu od přímky

Odchylka dvou přímek

Roviny: pojmy

Parametrické rovnice roviny

Obecná rovnice roviny

Vzájemná poloha bodu a roviny

Roviny: mix

Kuželosečky: pojmy

Kružnice (kuželosečka)

Elipsa

Parabola

Hyperbola

Kuželosečky: mix

Geometrie: mix

Geometrie: mix

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Zápis pomocí výrazů

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů se zlomky

Lomené výrazy

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Výrazy a jejich úpravy: mix

Pokročilé rovnice

Rovnice s lomenými výrazy

Dvě rovnice o dvou neznámých

Kvadratické rovnice

Exponenciální rovnice

Logaritmické rovnice

Pokročilé rovnice: mix

Posloupnosti a řady

Aritmetická a geometrická posloupnost

Zápis posloupností

Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafy a tabulky

Vztahy grafů a tabulek

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence