Matematika: 8. třída (8. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 3
Aritmetika: Porovnávání a zaokrouhlování 0 / 3
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy 0 / 3
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 11 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 6 0 / 29
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 17 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 17 0 / 8
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 19
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 1 / 26 0 / 24 0 / 3
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 1 / 50 0 / 11
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 17 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 34 0 / 35
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 21 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 7 0 / 4
Geometrie: Rovinné útvary 0 / 22 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Obsah a obvod 0 / 87 0 / 31
Geometrie: Objem a povrch 0 / 66
Geometrie: Úhly 0 / 21 0 / 4
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 19 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 13 0 / 63
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 18 0 / 4
Elementární algebra: Úměrnosti 0 / 5
Elementární algebra: Poměry 0 / 17
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 40
Elementární algebra: Rovnice 2 / 23
Elementární algebra: Pokročilé rovnice 0 / 9
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 15
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 5
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 20
Jednotky, míry: Čas 0 / 4
Jednotky, míry: Jednotky 2 / 27 0 / 8
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 5 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 2
Diskrétní matematika: Popisná statistika 0 / 7
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 10
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 4
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 17 0 / 51

Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Zlomky

Poznávání zlomků

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Výpočty se zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Zlomky a desetinná čísla

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla: mix

Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Obvod na mřížce: mix

Obsah (na mřížce)

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Obsah kruhu (na mřížce)

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Obsah na mřížce: mix

Obvod trojúhelníku

Obvod rovnoběžníku

Obvod lichoběžníku

Obvod kruhu, délka kružnice

Délka oblouku

Obvod: mix

Obsah trojúhelníku

Obsah rovnoběžníku

Obsah lichoběžníku

Obsah kruhu

Obsah kruhové výseče

Obsah: kombinace útvarů

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Objem a povrch

Povrch krychle a kvádru

Povrch hranolu

Povrch jehlanu

Povrch hranatých těles

Povrch válce

Povrch kužele

Povrch koule

Povrch kulatých těles

Objem krychle a kvádru

Objem hranolu

Objem jehlanu

Objem hranatých těles

Objem válce

Objem kužele

Objem koule

Objem kulatých těles

Objem, povrch: mix

Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Polopřímky a poloroviny

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy průřezově

Geometrické konstrukce: mix

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Zápis pomocí výrazů

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů se zlomky

Lomené výrazy

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Výrazy a jejich úpravy: mix

Grafy funkcí

Grafy lineárních funkcí

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce: mix

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence