Rozhodovačka – 1. střední škola

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 1. střední škola (široký výběr)

Aritmetika

Kladná a záporná čísla
Výrazy s absolutní hodnotou   
Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Vědecký zápis čísel   
Mocniny a odmocniny: mix
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Výrazy s logaritmy   
Číselné soustavy
Binární čísla   
Číselná osa
Zlomky na číselné ose   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Sčítání a odčítání zlomků   
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Zlomky a procenta   
Úpravy výrazů se zlomky   
Procenta
Počítání s procenty   
Přibližné počítání s procenty
Zlomky a procenta   
Desetinná čísla
Dělení desetinných čísel   
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Drátek v průhledném objektu
Nárys, půdorys, bokorys   
Nárys a půdorys
Síť krychle   
Sítě těles   
Řezy krychle
Řezy těles
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Pojmy související s úhly   
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s trojúhelníkem   
Pojmy související s trojúhelníkem
Pojmy související s kružnicí   
Rovinné útvary
Trojúhelník
Kruh, kružnice
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnice   
Obsah, obvod: kruhová výseč, oblouk
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy
Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan
Objem, povrch: koule, válec, kužel
Úhly
Úhly ve čtyřúhelníku   
Úhly a mnohoúhelníky   
Úhly a kružnice   
Radiány
Pojmy související s úhly   
Pojmy: dvojice úhlů
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Polopřímky a poloroviny   
Operace a vlastnosti v rovině
Shodnost
Podobnost
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: aplikace ve 3D
Analytická geometrie
Body
Úsečky
Rovnice přímky
Rovnice roviny

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Zápis pomocí výrazů
Zápis výrazů s proměnnými
Zápis zadání pomocí výrazu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin
Úpravy výrazů se zlomky   
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Úpravy výrazů s faktoriálem
Výrazy a jejich úpravy: mix
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: základy   
Poměry: výpočty   
Přímá a nepřímá úměrnost   
Trojčlenka   
Nerovnice
Nerovnice: zápis řešení
Nerovnice: ekvivalentní úpravy

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
Základní typy funkcí   
Vlastnosti funkcí   
Vlastnosti funkcí: mix
Grafy funkcí
Souřadnice bodů   
Grafy lineárních funkcí   
Grafy kvadratických funkcí   
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy lineárních nerovnic
Grafy funkcí: mix
Lineární funkce
Vlastnosti lineární funkce   
Lineární funkce: mix
Grafy lineárních funkcí   
Kvadratické funkce
Vlastnosti kvadratické funkce   
Grafy kvadratických funkcí   
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník   
Goniometrické funkce: mix

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky obsahu   
Jednotky obsahu: ze života
Jednotky objemu   

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy a značení   
Zápis množin   
Množinové operace   
Vlastnosti množin a množinových operací   
Vennovy diagramy   
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Mořská logika
Logika: pojmy a značení   
Vyhodnocování logických výrazů   
Úpravy logických výrazů   
Kvantifikátory   
Logika: mix
Kombinatorika
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Úpravy výrazů s faktoriálem
Pravděpodobnost
Základní pravděpodobnost jevu
Popisná statistika
Průměr a medián   
Kvantily a kvartily   
Absolutní a relativní četnost   
Průměr, medián a modus (použití)   

Ukázky

Vlastnosti funkcí: mix

Funkce se nazývá sudá, pokud :

Binární čísla

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence