Rozhodovačka – 1. střední škola

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Kladná a záporná čísla
Výrazy s absolutní hodnotou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mocniny a odmocniny
Mocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Odmocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobrazit vysvětlení tématu
Záporné mocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vědecký zápis čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výrazy s logaritmy  
Zobrazit vysvětlení tématu

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky: mix
Procenta
Počítání s procenty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Přibližné počítání s procenty
Zlomky a procenta  
Zobrazit vysvětlení tématu
Procenta: mix
Desetinná čísla
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Drátek v průhledném objektu
Nárys, půdorys, bokorys  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nárys a půdorys
Síť krychle  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sítě těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Řezy krychle
Řezy těles
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Pojmy související s úhly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s trojúhelníkem  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pojmy související s kružnicí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pythagorova věta: aplikace ve 3D
Trojúhelník: mix
Kruh a kružnice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzájemná poloha dvou kružnic
Obsah a obvod
Délka a obvod (na mřížce)
Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)
Obsah (na mřížce)
Obsah trojúhelníku (na mřížce)
Obsah rovnoběžníku (na mřížce)
Obsah lichoběžníku (na mřížce)
Obsah kruhu (na mřížce)
Obsah kruhové výseče (na mřížce)
Délka a obvod
Obvod rovnoběžníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obvod lichoběžníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obvod kruhu, délka kružnice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Délka oblouku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah
Obsah trojúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah rovnoběžníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah lichoběžníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah kruhu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah kruhové výseče  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Obsah: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč
Obsah, obvod: vzorce, principy
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranolu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch jehlanu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch hranatých těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch válce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch kužele  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch koule  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch kulatých těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem
Objem hranolu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem jehlanu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem hranatých těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem válce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem kužele  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem koule  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem kulatých těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy
Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan
Objem, povrch: koule, válec, kužel
Úhly
Úhly ve čtyřúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úhly a mnohoúhelníky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úhly a kružnice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Radiány
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení  
Zobrazit vysvětlení tématu
Polopřímky a poloroviny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Operace a vlastnosti v rovině
Shodnost
Podobnost  
Zobrazit vysvětlení tématu
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Souřadnice bodů v prostoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzdálenost bodů v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzdálenost bodů v prostoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úsečky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Délka úsečky v rovině
Délka úsečky v prostoru
Vzájemná poloha úseček v rovině
Vzájemná poloha úseček v prostoru
Střed úsečky v rovině
Střed úsečky v prostoru
Vektory
Vektory: pojmy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Souřadnice vektoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vektory: souřadnice v prostoru
Velikost vektoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzájemná poloha vektorů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Operace s vektory
Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vektory: skalární součin  
Zobrazit vysvětlení tématu
Přímky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Přímky: pojmy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Určení přímky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Parametrická rovnice přímky v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obecná rovnice přímky v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzájemná poloha přímek v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Roviny
Roviny: pojmy
Parametrická rovnice roviny
Obecná rovnice roviny
Vzájemná poloha bodu a roviny
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Kružnice: pojmy
Parabola: pojmy
Elipsa: pojmy
Kružnice (kuželosečka)  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kružnice: obecná rovnice
Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice
Elipsa  
Zobrazit vysvětlení tématu
Elipsa: středová rovnice
Elipsa: obecná rovnice
Elipsa: vzájemná poloha přímky a elipsy
Parabola  
Zobrazit vysvětlení tématu
Parabola: rovnice
Parabola: tečna
Hyperbola  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hyperbola: pojmy
Hyperbola: středová rovnice

Elementární algebra

Úměrnosti
Přímá a nepřímá úměrnost  
Zobrazit vysvětlení tématu
Trojčlenka  
Zobrazit vysvětlení tématu
Poměry
Poměry: základy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Poměry: výpočty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zápis pomocí výrazů
Zápis výrazů s proměnnými
Zápis zadání pomocí výrazu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úpravy výrazů s více proměnnými  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin
Úpravy výrazů se zlomky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lomené výrazy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Úpravy výrazů s faktoriálem
Výrazy a jejich úpravy: mix
Pokročilé rovnice
Dvě rovnice o dvou neznámých  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítací a dosazovací metoda řešení
Nerovnice
Nerovnice: zápis řešení
Nerovnice: ekvivalentní úpravy

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
Základní typy funkcí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vlastnosti funkcí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vlastnosti funkcí: mix
Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Grafy kvadratických funkcí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy lineárních nerovnic
Grafy funkcí: mix
Lineární funkce
Vlastnosti lineární funkce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lineární funkce: mix
Kvadratické funkce
Vlastnosti kvadratické funkce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník  
Zobrazit vysvětlení tématu
Goniometrické funkce: mix

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky obsahu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky obsahu: ze života
Jednotky objemu  
Zobrazit vysvětlení tématu

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy a značení  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zápis množin  
Zobrazit vysvětlení tématu
Množinové operace  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vlastnosti množin a množinových operací  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vennovy diagramy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Mořská logika
Logika: pojmy a značení  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vyhodnocování logických výrazů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úpravy logických výrazů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kvantifikátory  
Zobrazit vysvětlení tématu
Logika: mix
Pravděpodobnost
Základní pravděpodobnost jevu
Popisná statistika
Průměr a medián  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kvantily a kvartily  
Zobrazit vysvětlení tématu
Absolutní a relativní četnost  
Zobrazit vysvětlení tématu
Průměr, medián a modus (použití)  
Zobrazit vysvětlení tématu

Finanční gramotnost

Počítání s penězi
Převody měn
Peníze a procenta
Finanční pojmy a principy
Základní finanční pojmy
Finanční produkty: pojmy
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence