8

Rozhodovačka – 8. třída

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme 6500 zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Aritmetika

Kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly   
Kladná a záporná čísla: mix
Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Vědecký zápis čísel   
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky: mix
Procenta
Počítání s procenty   
Přibližné počítání s procenty
Zlomky a procenta   
Procenta: mix
Desetinná čísla
Porovnávání desetinných čísel   
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Nárys, půdorys, bokorys   
Nárys a půdorys
Síť krychle   
Sítě těles   
Řezy krychle
Prostorová představivost: 3D objekty
Drátek v průhledném objektu
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Pojmy související s úhly   
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s kružnicí   
Geometrické pojmy: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky  Nový obsah   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky  Nový obsah   
Obsah, obvod: kruh, kružnice  Nový obsah   
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy
Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan
Objem, povrch: koule, válec, kužel
Úhly
Úhly a kružnice
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Polopřímky a poloroviny
Operace a vlastnosti v rovině
Středová souměrnost   
Podobnost, shodnost
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů se zlomky   
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Úlohy s rovnicemi
Poměry  Nový obsah

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   
Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   
Převody jednotek délky
Jednotky hmotnosti   
Převody jednotek hmotnosti
Jednotky obsahu   
Jednotky obsahu: ze života
Jednotky objemu   
Jednotky: mix

Diskrétní matematika

Množiny
Množinové operace   
Vennovy diagramy   

Statistika a práce s daty

Grafy a tabulky
Vztahy grafů a tabulek
Popisná statistika
Průměr a medián   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence