Rozhodovačka – 4. střední škola

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 4. střední škola (široký výběr)

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Vědecký zápis čísel   
Mocniny a odmocniny: mix
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Výrazy s logaritmy   
Číselné soustavy
Binární čísla   
Finanční gramotnost
Sleva, daň, přirážka, jednoduchý úrok

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Desetinná čísla
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Drátek v průhledném objektu
Síť krychle   
Sítě těles   
Řezy těles
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: aplikace ve 3D
Prostorové útvary
Válec
Objem: válec
Povrch: válec
Koule
Objem: koule
Povrch: koule
Kužel
Objem: kužel
Povrch: kužel
Objem, povrch
Objem: válec
Povrch: válec
Objem: kužel
Povrch: kužel
Objem: koule
Povrch: koule
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix   
Objem: koule, válec, kužel - mix   
Povrch: koule, válec, kužel - mix   
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: koule, válec, kužel
Úhly
Radiány
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: aplikace ve 3D
Analytická geometrie
Body
Úsečky
Vektory: pojmy
Operace s vektory
Rovnice přímky
Rovnice roviny
Kuželosečky
Kuželosečky: mix

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Úpravy výrazů s faktoriálem
Úpravy výrazů s kombinačním číslem
Výrazy a jejich úpravy: mix
Posloupnosti a řady
Zápis posloupností   
Aritmetická a geometrická posloupnost   

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
Základní typy funkcí   
Vlastnosti funkcí   
Vlastnosti funkcí: mix
Grafy funkcí
Grafy kvadratických funkcí   
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy goniometrických funkcí   
Grafy lineárních nerovnic
Grafy funkcí: mix
Lineární funkce
Vlastnosti lineární funkce   
Lineární funkce: mix
Kvadratické funkce
Vlastnosti kvadratické funkce   
Grafy kvadratických funkcí   
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník   
Hodnoty goniometrických funkcí   
Goniometrické funkce: vztahy a vzorce   
Vlastnosti goniometrických funkcí   
Goniometrické funkce: mix
Grafy goniometrických funkcí   
Exponenciální a logaritmické funkce
Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Diskrétní matematika

Množiny
Množinové operace   
Vlastnosti množin a množinových operací   
Vennovy diagramy   
Množiny množin, potenční množina   
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Logika: pojmy a značení   
Vyhodnocování logických výrazů   
Úpravy logických výrazů   
Kvantifikátory   
Logika: mix
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Úpravy výrazů s faktoriálem
Úpravy výrazů s kombinačním číslem
Pravděpodobnost
Pravděpodobnost: pojmy a značení   
Základní pravděpodobnost jevu
Opakované pokusy a složené jevy
Popisná statistika
Průměr a medián   
Kvantily a kvartily   
Absolutní a relativní četnost   
Korelační koeficient   
Typy statistických dat   
Průměr, medián a modus (použití)   
Popisná statistika: základní pojmy

Ukázky

Rovnice přímky

Jaké může být parametrické vyjádření přímky ?

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Jaký je definiční obor funkce ?

Zápis posloupností

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence