Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Aritmetika

Násobení a dělení
Násobení víceciferné
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Počítání s procenty   
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla   
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích
Euklidovy věty   
Analytická geometrie
Rovnice přímky
Polohové úlohy
Metrické úlohy

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Rozklad na součin (postupné vytýkání)
Lomené výrazy   
Podmínky lomených výrazů
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou  Nový obsah   
Rovnice se závorkami   
Rovnice s neznámou ve jmenovateli   
Rovnice se zlomky   
Rovnice s lomenými výrazy   
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení
Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení
Kvadratické rovnice   
Ryze kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolutního členu
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce
Exponenciální rovnice   
Logaritmické rovnice   
Úlohy s rovnicemi
Obecné slovní úlohy s rovnicemi
Myslím si číslo   
Přímá a nepřímá úměrnost   
Úlohy o směsích   

Ukázky

Myslím si číslo

A: Součet tří po sobě jdoucích čísel je 60. Jaké je nejmenší z nich?A: O kolik se liší dvě po sobě jdoucí čísla?o 2o 1A: Tři po sobě jdoucí čísla tedy můžeme vyjádřit jak?Jako , dále a .Jako , dále a .A: Utvořme nyní rovnici dle zadání:
A: Jednoduchým sečtením získáme vztah . Jak získáme hodnotu ?Odečteme od čísla trojku.Vydělíme číslo třemi.A: je tedy rovno . Co však vlastně vyjadřuje ?Nejmenší z tří po sobě jdoucích čísel ze zadání.Největší z tří po sobě jdoucích čísel ze zadání.A: Jaká je vhodná odpověď na slovní úlohu?Součet tří čísel ze zadání je 57.Nejmenší z tří čísel ze zadání je číslo 19.

Konstrukční úlohy

A: Sestrojte kosočtverec , je-li dána velikost výšky a .A: A: Ke konstrukci využijeme dvě rovnoběžné přímky ve vzdálenosti , z nichž jedna prochází bodem . Jak budou rovnoběžky vypadat?A: Sestrojíme tyto rovnoběžky. Na jedné přímce zvolíme libovolně bod
A: A: Ano, využijeme známé délku . Jaký bod dále můžeme sestrojit?
A: A: V dalším kroku využijeme kolmostisousedních stran kosočtverce.úhlopříček kosočtverce.A: A: Kolik má úloha řešení?12A:

Logaritmické rovnice

A:
A: Jaká je smysluplná úprava této rovnice?Převedeme všechny členy na jednu stranu.Upravíme argument logaritmu.A: Jaká je vhodná úprava?
A: Podle pravidel pro počítání s logaritmy
A: Protože
A: dostaneme
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence