Rozhodovačka – 6. třída (6. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 6. třída (široký výběr)

Aritmetika

Čísla
Počítání do 100
Odhad počtu teček
Velká čísla slovně
Zaokrouhlování na desítky a stovky   
Zaokrouhlování velkých čísel
Čísla: mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Písemné násobení pod sebou   
Dělení jednociferné   
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Zápis číselných výrazů
Přibližné počítání
Kladná a záporná čísla
Porovnávání kladných a záporných čísel
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly   
Výrazy s absolutní hodnotou   
Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
Sudé, liché   
Podmínky dělitelnosti   
Prvočísla   
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Dělitelnost: mix
Číselné soustavy
Římské číslice   
Binární čísla   
Číselná osa
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Zlomky na číselné ose   
Desetinná čísla na číselné ose   
Finanční gramotnost
Odhad ceny běžných věcí
Převody měn

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky: mix
Zlomky a procenta   
Zlomky a desetinná čísla   
Procenta
Procenta: poznávání   
Odhady procent – tečky
Počítání s procenty   
Přibližné počítání s procenty
Zlomky a procenta   
Procenta: mix
Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně   
Porovnávání desetinných čísel   
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Desetinná čísla na číselné ose   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost v rovině
Doplňování útvarů
Otočení a překlopení v rovině
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Drátek v průhledném objektu
Nárys, půdorys, bokorys   
Kostky: plán stavby
Stavby z kostek: pohled ze stran
Síť krychle   
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Názvy geometrických útvarů a těles   
Pojmy související s úhly   
Pojmy: velikost úhlů
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s trojúhelníkem   
Pojmy související s trojúhelníkem
Rovinné útvary
Trojúhelník   
Pojmy související s trojúhelníkem   
Pojmy související s trojúhelníkem
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Obvod: trojúhelník
Obsah: trojúhelník
Obsah na mřížce: trojúhelník
Obdélník, čtverec
Obvod: obdélník, čtverec
Obsah: obdélník, čtverec
Obsah na mřížce: obdélník, čtverec
Prostorové útvary
Krychle, kvádr
Objem: krychle, kvádr
Povrch: krychle, kvádr
Hranol
Povrch: hranol
Obsah, obvod   
Obvod: pravidelné mnohoúhelníky
Obvod: trojúhelník
Obsah: trojúhelník
Obsah na mřížce: trojúhelník
Obvod: obdélník, čtverec
Obsah: obdélník, čtverec
Obsah na mřížce: obdélník, čtverec
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix   
Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix   
Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr
Povrch: krychle, kvádr
Povrch: hranol
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix   
Úhly
Poznávání úhlů   
Úhly v trojúhelníku   
Úhly ve čtyřúhelníku   
Úhly a kružnice   
Pojmy související s úhly   
Pojmy: velikost úhlů
Pojmy: dvojice úhlů
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Polopřímky a poloroviny   
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Shodnost
Operace a vlastnosti v rovině: mix

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Zápis pomocí výrazů
Zápis výrazů s proměnnými
Zápis zadání pomocí výrazu
Rovnice
Zápis zadání pomocí rovnice
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: základy   
Poměry: změna a rozdělení čísla   
Poměry: výpočty   
Přímá a nepřímá úměrnost   
Trojčlenka   
Nerovnice
Nerovnice: zápis řešení
Nerovnice: ekvivalentní úpravy

Funkce

Grafy funkcí
Souřadnice bodů   

Jednotky, míry

Čas
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky délky   
Převody jednotek délky
Jednotky délky: ze života
Jednotky hmotnosti   
Jednotky hmotnosti: ze života
Převody jednotek hmotnosti
Jednotky obsahu   
Převody jednotek obsahu
Jednotky obsahu: ze života
Jednotky objemu   
Jednotky teploty   
Jednotky teploty: ze života
Jednotky: mix
Jednotky: zkratky a předpony
Výběr správné jednotky
Jednotky času   

Diskrétní matematika

Logika
Logické výroky
Mořská logika

Ukázky

Stavby z kostek: pohled ze stran

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence