Matematika: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Počítání se zápornými čísly

Roboti

lehké
0

Výrazy s absolutní hodnotou

Počítání

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

střední

Aritmetika: Číselné soustavy

Římské číslice

Roboti

lehké
0

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Počítání s procenty

Přibližné počítání s procenty

střední

Roboti

lehké
0

Procenta: mix

Slovní úlohy

střední

Rozhodovačka

střední

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka

těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Roboti

lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka

těžké

Počítání

těžké

Pexeso

střední

Roboti

lehké
0

Násobení desetinných čísel

Pexeso

střední

Počítání

těžké

Roboti

lehké
0

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Počítání

těžké

Pexeso

těžké

Počítání

střední

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka

těžké

Počítání

těžké

Pexeso

těžké

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Rozhodovačka

těžké

Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů

Sítě těles

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Geometrické pojmy

Pojmy související s kružnicí

lehké

Pexeso

střední

Pojmy: dvojice úhlů

střední

Názvy a vlastnosti útvarů: mix

Rozhodovačka

střední

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obsah

lehké
0/11

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Počítání

střední

Obsah: kombinace útvarů

Počítání

střední

Obsah, obvod: mix

Počítání

střední

Slovní úlohy

těžké

Obsah, obvod: vzorce, principy

střední

Geometrie: Objem, povrch

Objem, povrch

Slovní úlohy

střední

Slovní úlohy

těžké

Geometrie: Úhly

Úhly a mnohoúhelníky

Počítání

střední

Úhly: mix

Počítání

střední

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka

střední

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky těžší

lehké
0/6

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky těžší

lehké
0/7

Konstrukční úlohy

Krok po kroku

střední

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Středová souměrnost

Mřížkovaná

lehké
0/8

Středová souměrnost těžší

lehké
0/5

Podobnost, shodnost

Rozhodovačka

střední

Roboti

lehké
0

Otočení

Mřížkovaná

lehké
0/5

Určení zobrazení v rovině

Rozhodovačka

střední

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

střední

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: základní použití

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Pexeso

střední

Pythagorova věta: aplikace

Slovní úlohy

střední

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Pythagorova věta

lehké
0/10

Pythagorova věta: mix

Počítání

střední

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Počítání

těžké

Počítání

střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Počítání

střední

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

lehké

Počítání

těžké

Krok po kroku

střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Počítání

střední

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

střední

Úpravy výrazů se zlomky

Rozhodovačka

střední

Lomené výrazy

Počítání

střední

Podmínky lomených výrazů

těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Počítání

střední

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso

střední

Krok po kroku

střední

Počítání

střední

Počítání

těžké

Rovnice se závorkami

Počítání

těžké

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Rovnice se zlomky

Počítání

střední

Krok po kroku

střední

Počítání

těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Počítání

těžké

Vyjádření neznámé z rovnice

Počítání

těžké

Dvě rovnice o dvou neznámých

Počítání

střední

Kvadratické rovnice

Počítání

střední

Rovnice: mix

Počítání

střední

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Úlohy s rovnicemi

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

střední

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

střední

Myslím si číslo

Slovní úlohy

těžké

Přímá a nepřímá úměrnost

Slovní úlohy

těžké

Úlohy o směsích

Krok po kroku

střední

Společná práce

Slovní úlohy

střední

Funkce: Grafy funkcí

Grafy lineárních funkcí

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Grafař

střední

Grafy kvadratických funkcí

Grafař

střední

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Rozhodovačka

těžké

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

střední

Jednotky, míry: Peníze

Peníze

Finanční gramotnost

střední

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Slovní úlohy na výpočet věku

těžké

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: těžké

lehké
0/19

Logické úlohy: Kulička

Kulička

Kulička: opravdová výzva

lehké
0/4

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: opravdová výzva

lehké
0/15

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: těžké

lehké
0/28

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Těžké

lehké
0/12

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Náročnější

lehké
0/19

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM