Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 34
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy 0 / 35 0 / 22
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 1 / 35 11 / 24 0 / 13
Aritmetika: Násobení a dělení 7 / 99 0 / 29 10 / 22
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 32 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 19 0 / 8
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 22 0 / 7
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 1 / 27 0 / 24 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 7 0 / 12 0 / 3
Aritmetika: Číselné soustavy 1 / 12 0 / 17
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 1 / 61 0 / 15
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 17 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 1 / 52 0 / 35 0 / 20
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 25 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 8 0 / 4
Geometrie: Rovinné útvary 0 / 24 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Obsah a obvod 0 / 107 0 / 31
Geometrie: Objem a povrch 0 / 69
Geometrie: Úhly 0 / 23 0 / 8
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 20 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 18 0 / 63 0 / 4
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 61
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 59
Elementární algebra: Rovnice 2 / 58
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 34
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 9
Elementární algebra: Posloupnosti a řady 0 / 2
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 27 0 / 12
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 7 0 / 38
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce 0 / 1
Jednotky, míry: Čas 1 / 11
Jednotky, míry: Jednotky 2 / 39 0 / 8
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 15 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 13 0 / 21
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 7
Diskrétní matematika: Popisná statistika 0 / 13
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 12
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 2
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 19 0 / 51

Čísla

Počítání do 20

Číselná osa do 20

Porovnávání čísel do 20

Počítání do 100

Porovnávání čísel do 100

Porovnávání čísel do 1000

Čísla do 1 000 slovně

Porovnávání čísel do 1 000 000

Velká čísla slovně

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlování velkých čísel

Čísla: mix

Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání do 10

Sčítání s přechodem přes desítku (rozklad)

Odčítání s přechodem přes desítku (rozklad)

Sčítání a odčítání do 20

Sčítání, odčítání a myšlení

Sčítání a odčítání: základy mix

Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Násobení a dělení

Malá násobilka

Násobilka čísla 2

Násobilka čísla 3

Násobilka čísla 4

Násobilka čísla 5

Násobilka čísla 6

Násobilka čísla 7

Násobilka čísla 8

Násobilka čísla 9

Násobilka čísla 10

Tabulka malé násobilky

Násobení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Dělení jednociferné

Dělení se zbytkem

Dělení víceciferné

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Násobení, dělení a myšlení

Násobení a dělení: mix

Počítání: kombinace operací

Sčítání a odčítání se závorkami

Pořadí operací, závorky

Porovnávání výsledků: sčítání a odčítání do 20

Porovnávání výsledků výpočtů

Zápis číselných výrazů

Přibližné počítání

Počítání a logické myšlení

Kombinace operací: mix

Zlomky

Poznávání zlomků

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Výpočty se zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Výpočty s desetinnými čísly

Zlomky a desetinná čísla

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla: mix

Prostorová představivost

Prostorová představivost v rovině

Prostorová představivost: 3D objekty

Nárys, půdorys, bokorys

Počty vrcholů, stěn, hran

Síť krychle

Sítě těles

Řezy krychle

Řezy těles

Prostorová představivost: mix

Rovinné útvary

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: aplikace

Pythagorova věta: mix

Euklidovy věty

Trojúhelník: mix

Kruh a kružnice

Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Délka úsečky (na mřížce)

Délka lomené čáry (na mřížce)

Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Obvod na mřížce: mix

Obsah (na mřížce)

Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Obsah kruhu (na mřížce)

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Obsah na mřížce: mix

Obvod trojúhelníku

Obvod čtverce a obdélníku

Obvod rovnoběžníku

Obvod lichoběžníku

Obvod kruhu, délka kružnice

Délka oblouku

Obvod: mix

Obsah trojúhelníku

Obsah čtverce a obdélníku

Obsah rovnoběžníku

Obsah lichoběžníku

Obsah kruhu

Obsah kruhové výseče

Obsah: kombinace útvarů

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Objem a povrch

Povrch krychle a kvádru

Povrch hranolu

Povrch jehlanu

Povrch hranatých těles

Povrch válce

Povrch kužele

Povrch koule

Povrch kulatých těles

Objem krychle a kvádru

Objem hranolu

Objem jehlanu

Objem hranatých těles

Objem válce

Objem kužele

Objem koule

Objem kulatých těles

Objem, povrch: mix

Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Polopřímky a poloroviny

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy průřezově

Geometrické konstrukce: mix

Analytická geometrie

Body

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Úsečky

Délka úsečky v rovině

Vektory

Vektory: pojmy

Souřadnice vektoru

Velikost vektoru

Vzájemná poloha vektorů

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Vektory: skalární součin

Přímky

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Rovnice roviny

Polohové úlohy

Metrické úlohy

Kuželosečky: pojmy

Rovnice kuželoseček

Kuželosečky: mix

Geometrie: mix

Geometrie: mix

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Zápis pomocí výrazů

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů se zlomky

Lomené výrazy

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rovnice

Jednokrokové rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Rovnice se závorkami

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice se zlomky

Rovnice s desetinnými čísly

Rovnice s lomenými výrazy

Zápis zadání pomocí rovnice

Vyjádření neznámé z rovnice

Dvě rovnice o dvou neznámých

Kvadratické rovnice

Exponenciální rovnice

Logaritmické rovnice

Rovnice: mix

Úlohy s rovnicemi

Poměry: základy

Poměry: změna a rozdělení čísla

Poměry: výpočty

Poměry: měřítko mapy

Přímá a nepřímá úměrnost

Trojčlenka

Myslím si číslo

Úlohy o směsích

Společná práce

Úlohy s pohybem

Úlohy s rovnicemi: mix

Posloupnosti a řady

Aritmetická a geometrická posloupnost

Zápis posloupností

Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Jednotky

Jednotky délky

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Finanční pojmy a principy

Základní finanční pojmy

Finanční produkty: pojmy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence