Matematika

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Aritmetika: Čísla 1 / 27 0 / 9
Aritmetika: Porovnávání a zaokrouhlování 0 / 25
Aritmetika: Sčítání a odčítání 1 / 89 11 / 24 0 / 33
Aritmetika: Násobení a dělení 7 / 99 0 / 29 10 / 22
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 33 0 / 12 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 20 0 / 8
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 22 0 / 7
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 1 / 34 0 / 24 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 7 0 / 12
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 1 / 62 0 / 15
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 18 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 1 / 52 0 / 35 0 / 20
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 25 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 8 0 / 4
Geometrie: Rovinné útvary 0 / 24 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Prostorové útvary 0 / 2
Geometrie: Obsah a obvod 0 / 108 0 / 31
Geometrie: Objem a povrch 0 / 73
Geometrie: Úhly 0 / 23 0 / 8
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 20 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 20 0 / 63 0 / 4
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 151 0 / 4
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Úměrnosti 0 / 9
Elementární algebra: Poměry 0 / 17
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 64
Elementární algebra: Rovnice 2 / 24
Elementární algebra: Pokročilé rovnice 0 / 39
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 17
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 9
Elementární algebra: Posloupnosti a řady 0 / 2
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 25 0 / 4
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 7 0 / 38
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce 0 / 1
Jednotky, míry: Čas 1 / 11
Jednotky, míry: Jednotky 2 / 40 0 / 8
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 15 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 13 0 / 21
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 7
Diskrétní matematika: Popisná statistika 0 / 13
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 12
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 4

Porovnávání a zaokrouhlování

Porovnávání čísel do 20

Porovnávání čísel do 100

Porovnávání čísel do 1000

Porovnávání čísel do 1 000 000

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlování velkých čísel

Porovnávání a zaokrouhlování: mix

Sčítání a odčítání

Sčítání do 10

Odčítání do 10

Sčítání a odčítání do 10: mix

Sčítání do 20

Odčítání do 20

Sčítání a odčítání do 20: mix

Sčítání od 20 do 100

Odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání od 20 do 100: mix

Sčítání nad 100

Odčítání nad 100

Sčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Sčítání a odčítání nad 100: mix

Sčítání, odčítání a logické myšlení

Násobení a dělení

Malá násobilka

Násobilka čísla 2

Násobilka čísla 3

Násobilka čísla 4

Násobilka čísla 5

Násobilka čísla 6

Násobilka čísla 7

Násobilka čísla 8

Násobilka čísla 9

Násobilka čísla 10

Tabulka malé násobilky

Násobení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Dělení jednociferné

Dělení se zbytkem

Dělení víceciferné

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Násobení, dělení a logické myšlení

Násobení a dělení: mix

Počítání: kombinace operací

Sčítání a odčítání se závorkami

Pořadí operací, závorky

Porovnávání výsledků: sčítání a odčítání do 20

Porovnávání výsledků výpočtů

Zápis číselných výrazů

Přibližné počítání

Počítání a logické myšlení

Kombinace operací: mix

Mocniny a odmocniny

Druhé mocniny a odmocniny malých čísel

Mocniny deseti a 0,1

Mocniny

Odmocniny

Výrazy s mocninami a odmocninami

Záporné mocniny

Vědecký zápis čísel

Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky

Poznávání zlomků

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Výpočty se zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Výpočty s desetinnými čísly

Zlomky a desetinná čísla

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla: mix

Prostorová představivost

Prostorová představivost v rovině

Prostorová představivost: 3D objekty

Nárys, půdorys, bokorys

Počty vrcholů, stěn, hran

Síť krychle

Sítě těles

Řezy krychle

Řezy těles

Prostorová představivost: mix

Rovinné útvary

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: aplikace

Pythagorova věta: mix

Euklidovy věty

Trojúhelník: mix

Kruh a kružnice

Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Délka úsečky (na mřížce)

Délka lomené čáry (na mřížce)

Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Obvod na mřížce: mix

Obsah (na mřížce)

Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Obsah kruhu (na mřížce)

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Obsah na mřížce: mix

Obvod trojúhelníku

Obvod čtverce a obdélníku

Obvod rovnoběžníku

Obvod lichoběžníku

Obvod kruhu, délka kružnice

Délka oblouku

Obvod: mix

Obsah trojúhelníku

Obsah čtverce a obdélníku

Obsah rovnoběžníku

Obsah lichoběžníku

Obsah kruhu

Obsah kruhové výseče

Obsah: kombinace útvarů

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Objem a povrch

Povrch krychle a kvádru

Povrch hranolu

Povrch jehlanu

Povrch hranatých těles

Povrch válce

Povrch kužele

Povrch koule

Povrch kulatých těles

Objem krychle a kvádru

Objem hranolu

Objem jehlanu

Objem hranatých těles

Objem válce

Objem kužele

Objem koule

Objem kulatých těles

Objem, povrch: mix

Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Polopřímky a poloroviny

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy průřezově

Geometrické konstrukce: mix

Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Body: mix

Délka úsečky v rovině

Délka úsečky v prostoru

Vzájemná poloha úseček v rovině

Vzájemná poloha úseček v prostoru

Střed úsečky v rovině

Střed úsečky v prostoru

Úsečky: mix

Vektory: pojmy

Souřadnice vektoru

Velikost vektoru

Vzájemná poloha vektorů

Vektory: mix

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Vektory: skalární součin

Operace s vektory: mix

Přímky: pojmy

Určení přímky

Parametrické rovnice přímky v rovině

Obecná rovnice přímky v rovině

Směrnicový tvar rovnice přímky

Vzájemná poloha přímek v rovině

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Přímky: mix

Polohové úlohy

Vzdálenost bodu od přímky

Odchylka dvou přímek

Roviny: pojmy

Parametrické rovnice roviny

Obecná rovnice roviny

Vzájemná poloha bodu a roviny

Roviny: mix

Kuželosečky: pojmy

Kružnice (kuželosečka)

Elipsa

Parabola

Hyperbola

Kuželosečky: mix

Geometrie: mix

Geometrie: mix

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Zápis pomocí výrazů

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů se zlomky

Lomené výrazy

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rovnice

Jednokrokové rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Rovnice se závorkami

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice se zlomky

Rovnice s desetinnými čísly

Základní rovnice: mix

Pokročilé rovnice

Rovnice s lomenými výrazy

Dvě rovnice o dvou neznámých

Kvadratické rovnice

Exponenciální rovnice

Logaritmické rovnice

Goniometrické rovnice

Pokročilé rovnice: mix

Posloupnosti a řady

Aritmetická a geometrická posloupnost

Zápis posloupností

Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Jednotky

Jednotky délky

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence