Přesouvání – 8. třída (8. ročník)

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Vybrána třída: 8. třída (široký výběr)

Aritmetika

Čísla
Porovnávání čísel do 100
Tabulka nerovností
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání, odčítání a myšlení
Číselné ovály
Obrázkové rovnice (sčítání a odčítání)
Násobení a dělení
Písemné násobení pod sebou   
Písemné dělení dvouciferným číslem
Násobení, dělení a myšlení
Pavučiny s násobením
Počítání: kombinace operací
Počítání a logické myšlení
Náklaďáky
Obrázkové rovnice
Číselné křížovky
Doplň operaci
Magické čtverce
Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti   
Křížovka dělitelnosti
Dělitelnost a Vennův diagram
Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Odmocniny   
Číselné soustavy
Římské číslice   
Římské rovnice

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Procenta: poznávání   
Desetinná čísla
Porovnávání desetinných čísel   
Porovnávání desetinných čísel (vč. záporných)
Desetinná čísla na číselné ose   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
Síť krychle   
Geometrické pojmy
Geometrické pojmy: mix
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Obsah a obvod
Délka a obvod (na mřížce)
Obvod na mřížce: mix
Obsah (na mřížce)
Obsah na mřížce: mix
Délka a obvod
Obvod: mix   
Obsah
Obsah kruhu   
Obsah: mix   
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých těles   
Povrch krychle a kvádru
Povrch hranolu a jehlanu
Povrch kulatých těles   
Objem
Objem hranatých těles   
Objem krychle a kvádru
Objem hranolu a jehlanu
Objem kulatých těles   
Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Úhly ve čtyřúhelníku   
Úhly a kružnice   
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Shodnost
Shodnost na mřížce
Podobnost   
Podobnost na mřížce
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině   
Souřadnice bodů v prostoru   
Vzdálenost bodů v rovině   
Úsečky
Střed úsečky v rovině

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: základy   
Nerovnice
Kvadratické nerovnice

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky obsahu   

Diskrétní matematika

Množiny
Vennovy diagramy   

Finanční gramotnost

Počítání s penězi
Nákupy, společné výdaje a vyrovnání
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence