Téma
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 11 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 29
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 5 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 4
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 4
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 1 / 24 0 / 24 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 7 0 / 12
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 6 0 / 8
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 0 / 13 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 9
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 16 0 / 35
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 11 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 4
Geometrie: Rovinné útvary 0 / 24 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Obsah a obvod 0 / 64 0 / 31
Geometrie: Objem a povrch 0 / 59
Geometrie: Úhly 0 / 15
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 10 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 9 0 / 63 0 / 4
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 56
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 54
Elementární algebra: Rovnice 1 / 42
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 18
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 9
Elementární algebra: Posloupnosti a řady
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 23 0 / 12
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 3 0 / 38
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce
Jednotky, míry: Čas 0 / 1
Jednotky, míry: Jednotky 0 / 8 0 / 4
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 14 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 13 0 / 12
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 1
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 1
Diskrétní matematika: Popisná statistika 0 / 9
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 7
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 2
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 5 0 / 51

Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Geometrické pojmy

Pojmy související s úhly

Pojmy související s trojúhelníkem

Pojmy související s kružnicí

Geometrické pojmy: mix

Rovinné útvary

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: aplikace

Pythagorova věta: mix

Euklidovy věty

Trojúhelník: mix

Kruh a kružnice

Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Obsah (na mřížce)

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Obsah kruhu (na mřížce)

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Obvod rovnoběžníku

Obvod lichoběžníku

Obvod kruhu, délka kružnice

Délka oblouku

Obsah trojúhelníku

Obsah rovnoběžníku

Obsah lichoběžníku

Obsah kruhu

Obsah kruhové výseče

Obsah: kombinace útvarů

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Objem a povrch

Povrch hranolu

Povrch jehlanu

Povrch hranatých těles

Povrch válce

Povrch kužele

Povrch koule

Povrch kulatých těles

Objem krychle a kvádru

Objem hranolu

Objem jehlanu

Objem hranatých těles

Objem válce

Objem kužele

Objem koule

Objem kulatých těles

Objem, povrch: mix

Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Polopřímky a poloroviny

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy průřezově

Geometrické konstrukce: mix

Analytická geometrie

Body

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Úsečky

Délka úsečky v rovině

Vektory: pojmy

Souřadnice vektoru

Velikost vektoru

Vzájemná poloha vektorů

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Vektory: skalární součin

Přímky

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Rovnice roviny

Kuželosečky: pojmy

Rovnice kuželoseček

Geometrie: mix

Geometrie: mix

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Zápis pomocí výrazů

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů se zlomky

Lomené výrazy

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Rovnice se závorkami

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice se zlomky

Rovnice s desetinnými čísly

Rovnice s lomenými výrazy

Vyjádření neznámé z rovnice

Dvě rovnice o dvou neznámých

Kvadratické rovnice

Rovnice: mix

Posloupnosti a řady

Aritmetická a geometrická posloupnost

Zápis posloupností

Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Hodnoty goniometrických funkcí

Vlastnosti goniometrických funkcí

Goniometrické funkce: mix

Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Kombinatorika

Kombinatorika: pojmy

Kombinační čísla

Pravděpodobnost

Základní pravděpodobnost jevu

Finanční pojmy a principy

Základní finanční pojmy

Finanční produkty: pojmy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence