Krok po kroku – 8. třída

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Aritmetika

Dělitelnost
Největší společný dělitel  Nový obsah   
Nejmenší společný násobek  Nový obsah   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Počítání s procenty   
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla   
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Rozklad na součin (postupné vytýkání)
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Rovnice se zlomky   
Úlohy s rovnicemi
Obecné slovní úlohy s rovnicemi
Poměry  Nový obsah
Měřítko mapy  Nový obsah
Přímá a nepřímá úměrnost   
Myslím si číslo   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky  Nový obsah   

Ukázky

Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích

U monitorů a obrazovek je důležitá délka jejich úhlopříčky (spojnice protějších rohů), která se často uvádí v palcích, což je americká jednotka délky. Luboš si chce koupit nový monitor s úhlopříčkou 34 palců a šířkou 30 palců. Kolik palců bude měřit monitor na výšku?Kde je v této úloze pravoúhlý trojúhelník?horní strana obrazovky a dvě úhlopříčkydolní strana obrazovky, levá strana obrazovky a úhlopříčkaPythagorova věta nám říká, že obsah čtverce o straně délky úhlopříčky je roven ...součtu obsahů čtverců se stranami délek šířky monitoru a výšky monitoru.rozdílu obsahů čtverců se stranami délek šířky monitoru a výšky monitoru.Jaký je obsah čtverce se stranou délky úhlopříčky (tedy toho největšího)?
Jaký je obsah čtverce se stranou délky šířky monitoru?
Jaký bude obsah čtverce se stranou délky výšky monitoru?
Nyní vypočítáme z obsahu čtverce délku jeho strany: . Jaká bude odpověď?Lubošův monitor bude mít úhlopříčku 16 palců.Lubošův monitor bude měřit na výšku 16 palců.

Úpravy výrazů s více proměnnými

Upravte výraz Jaký je vhodný první krok?Odstranit závorky.Sečíst odpovídající členy v závorkách.Ano, odstraníme závorky. Dostaneme výraz:Sečteme příslušné členy.

Základní rovnice s jednou neznámou

Jaký je vhodný první krok?Odečíst od obou stran rovnice.Upravit pravou stranu rovnice.Po úpravě pravé strany dostaneme rovnici:
Jaký je vhodný další krok?Odečíst od obou stran rovnice.Odečíst od obou stran rovnice.Jak bude po této úpravě rovnice vypadat?
Jaké je řešení rovnice?
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence