Krok po kroku – 1. střední škola

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Vybrána třída: 1. střední škola (široký výběr)

Aritmetika

Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Výrazy s logaritmy   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Procenta
Počítání s procenty   

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: koule, válec, kužel
Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky
Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice
Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu
Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky
Konstrukční úlohy průřezově   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích
Euklidovy věty   
Analytická geometrie
Rovnice přímky

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dělení mnohočlenu mnohočlenem
Dělení mnohočlenu jednočlenem
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Rozklad na součin (postupné vytýkání)
Lomené výrazy   
Podmínky lomených výrazů
Početní operace s lomenými výrazy
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Rovnice s neznámou ve jmenovateli   
Rovnice se zlomky   
Rovnice s lomenými výrazy   
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení
Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení
Kvadratické rovnice   
Ryze kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolutního členu
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce
Úlohy s rovnicemi
Úlohy o směsích   
Úlohy s rovnicemi: mix
Obecné slovní úlohy s rovnicemi
Nerovnice
Nerovnice: zápis řešení
Nerovnice: ekvivalentní úpravy
Kvadratické nerovnice
Kvadratické nerovnice: řešení pomocí grafu
Nerovnice s absolutní hodnotou

Funkce

Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky objemu   

Diskrétní matematika

Logika
Úpravy logických výrazů   

Ukázky

Úlohy o směsích

28 žáků 7. A si na školní výlet nechalo vyrobit trička se svým vlastním potiskem, pro každého jedno. Dívčí tričko stálo 140 korun, chlapecké 120 korun. Celkem utratili 3600 korun. Kolik je v 7. A dívek?Označíme si počet dívek jako . Kolik je potom ve třídě chlapců?
Co vyjadřuje výraz ?Celkový počet dívčích triček.Celková cena dívčích triček.Vyjádříme, kolik korun stála chlapecká trička.
Přepíšeme do rovnice, že součet cen za dívčí a chlapecká trička je roven celkové placené ceně.
Roznásobíme závorku.
Převedeme neznámou na jednu stranu rovnice.
Vypočítáme , tedy počet dívek ve třídě.
Jaká je správná odpověď na slovní úlohu?V 7. A je celkem 12 dívek.Dívčí trička stála celkem korun.

Lomené výrazy

Upravte výraz .Převedeme na společného jmenovatele.
Upravíme čitatele a jmenovatele.
Zlomky sečteme.

Konstrukční úlohy průřezově

Je dána přímka a tři různé body , které na ní neleží. Sestrojte trojúhelník , jehož vrchol leží na přímce a je od bodu vzdálený o délku .Který obrázek vyhovuje zadání?Všechny body, které jsou od bodu vzdáleny o , tvoří:přímku ve vzdálenosti od bodu kružnici se středem v bodě a poloměrem Správně. Kolik průsečíků má tato kružnice s přímkou ?21Kolik trojúhelníků tedy můžeme sestrojit?21
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence