Matematika: 2. střední škola

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Aritmetika: Sčítání a odčítání 11 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 29
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 4 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 2
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 3
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 19 0 / 24
Aritmetika: Logaritmus 0 / 7 0 / 12
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 0 / 5
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 2
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 5 0 / 35
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 8 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 3
Geometrie: Rovinné útvary 0 / 17 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Obsah a obvod 0 / 57 0 / 31
Geometrie: Objem a povrch 0 / 59
Geometrie: Úhly 0 / 8
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 2 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 5 0 / 63 0 / 4
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 149
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Úměrnosti 0 / 2
Elementární algebra: Poměry 0 / 2
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 61
Elementární algebra: Rovnice 1 / 15
Elementární algebra: Pokročilé rovnice 0 / 39
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 13
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 9
Elementární algebra: Posloupnosti a řady 0 / 2
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 25 0 / 4
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 7 0 / 38
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce 0 / 1
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 14 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 12 0 / 21
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 6
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 1
Diskrétní matematika: Popisná statistika 0 / 9
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 6
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 4

Sčítání a odčítání

Sčítání a odčítání nad 100: mix

Kladná a záporná čísla

Výrazy s absolutní hodnotou

Kladná a záporná čísla: mix

Geometrické pojmy

Pojmy související s úhly

Pojmy související s trojúhelníkem

Pojmy související s kružnicí

Geometrické pojmy: mix

Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Obsah (na mřížce)

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Obvod rovnoběžníku

Obvod lichoběžníku

Obvod kruhu, délka kružnice

Délka oblouku

Obvod: mix

Obsah trojúhelníku

Obsah rovnoběžníku

Obsah lichoběžníku

Obsah kruhu

Obsah kruhové výseče

Obsah: kombinace útvarů

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Objem a povrch

Povrch hranolu

Povrch jehlanu

Povrch hranatých těles

Povrch válce

Povrch kužele

Povrch koule

Povrch kulatých těles

Objem hranolu

Objem jehlanu

Objem hranatých těles

Objem válce

Objem kužele

Objem koule

Objem kulatých těles

Objem, povrch: mix

Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy průřezově

Geometrické konstrukce: mix

Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Středová souměrnost

Otočení

Shodnost

Podobnost

Určení zobrazení v rovině

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Body: mix

Délka úsečky v rovině

Délka úsečky v prostoru

Vzájemná poloha úseček v rovině

Vzájemná poloha úseček v prostoru

Střed úsečky v rovině

Střed úsečky v prostoru

Úsečky: mix

Vektory: pojmy

Souřadnice vektoru

Velikost vektoru

Vzájemná poloha vektorů

Vektory: mix

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Vektory: skalární součin

Operace s vektory: mix

Přímky: pojmy

Určení přímky

Parametrické rovnice přímky v rovině

Obecná rovnice přímky v rovině

Směrnicový tvar rovnice přímky

Vzájemná poloha přímek v rovině

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Přímky: mix

Polohové úlohy

Vzdálenost bodu od přímky

Odchylka dvou přímek

Roviny: pojmy

Parametrické rovnice roviny

Obecná rovnice roviny

Vzájemná poloha bodu a roviny

Roviny: mix

Kuželosečky: pojmy

Kružnice (kuželosečka)

Elipsa

Parabola

Hyperbola

Kuželosečky: mix

Geometrie: mix

Geometrie: mix

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Zápis pomocí výrazů

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů se zlomky

Lomené výrazy

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Výrazy a jejich úpravy: mix

Pokročilé rovnice

Rovnice s lomenými výrazy

Dvě rovnice o dvou neznámých

Kvadratické rovnice

Exponenciální rovnice

Logaritmické rovnice

Goniometrické rovnice

Pokročilé rovnice: mix

Posloupnosti a řady

Aritmetická a geometrická posloupnost

Zápis posloupností

Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Pravděpodobnost

Základní pravděpodobnost jevu

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence