Téma
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 11 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 29
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 4 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 2
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 3
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 17 0 / 24
Aritmetika: Logaritmus 0 / 7 0 / 12
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 5 0 / 8
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 0 / 5
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 2
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 5 0 / 35
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 7 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 3
Geometrie: Rovinné útvary 0 / 16 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Obsah a obvod 0 / 54 0 / 31
Geometrie: Objem a povrch 0 / 54
Geometrie: Úhly 0 / 8
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 2 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 5 0 / 63 0 / 4
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 108
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 41
Elementární algebra: Rovnice 1 / 50
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 13
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 6
Elementární algebra: Posloupnosti a řady
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 25 0 / 4
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 7 0 / 38
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce 0 / 1
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 14 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 12 0 / 21
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 6
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 1
Diskrétní matematika: Popisná statistika 0 / 9
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 4
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 2
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 1 0 / 36

Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Kladná a záporná čísla

Výrazy s absolutní hodnotou

Kladná a záporná čísla: mix

Geometrické pojmy

Pojmy související s úhly

Pojmy související s trojúhelníkem

Pojmy související s kružnicí

Geometrické pojmy: mix

Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Obsah (na mřížce)

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Obvod rovnoběžníku

Obvod lichoběžníku

Obvod kruhu, délka kružnice

Délka oblouku

Obsah trojúhelníku

Obsah rovnoběžníku

Obsah lichoběžníku

Obsah kruhu

Obsah kruhové výseče

Obsah: kombinace útvarů

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Objem a povrch

Povrch jehlanu

Povrch hranatých těles

Povrch válce

Povrch kužele

Povrch koule

Povrch kulatých těles

Objem hranolu

Objem jehlanu

Objem hranatých těles

Objem válce

Objem kužele

Objem koule

Objem kulatých těles

Objem, povrch: mix

Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy průřezově

Geometrické konstrukce: mix

Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Středová souměrnost

Otočení

Shodnost

Podobnost

Určení zobrazení v rovině

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Analytická geometrie

Body

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Úsečky

Délka úsečky v rovině

Délka úsečky v prostoru

Vzájemná poloha úseček v rovině

Vzájemná poloha úseček v prostoru

Střed úsečky v rovině

Střed úsečky v prostoru

Vektory: pojmy

Souřadnice vektoru

Velikost vektoru

Vzájemná poloha vektorů

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Vektory: skalární součin

Přímky

Parametrická rovnice přímky v rovině

Obecná rovnice přímky v rovině

Vzájemná poloha přímek v rovině

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Roviny

Kuželosečky: pojmy

Kružnice (kuželosečka)

Parabola

Kuželosečky: mix

Geometrie: mix

Geometrie: mix

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Zápis pomocí výrazů

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Lomené výrazy

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Rovnice se závorkami

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice se zlomky

Rovnice s desetinnými čísly

Rovnice s lomenými výrazy

Vyjádření neznámé z rovnice

Dvě rovnice o dvou neznámých

Kvadratické rovnice

Exponenciální rovnice

Logaritmické rovnice

Rovnice: mix

Posloupnosti a řady

Aritmetická a geometrická posloupnost

Zápis posloupností

Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Pravděpodobnost

Základní pravděpodobnost jevu

Finanční pojmy a principy

Základní finanční pojmy

Finanční produkty: pojmy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence