Matematika: 9. třída (9. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 2
Aritmetika: Porovnávání a zaokrouhlování 0 / 2
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy 0 / 2
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 11 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 29
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 11 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 11
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 9
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 1 / 34 0 / 24 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 1 / 38 0 / 11
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 17 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 23 0 / 35
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 18 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 7 0 / 4
Geometrie: Rovinné útvary 0 / 23 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Obsah a obvod 0 / 87 0 / 31
Geometrie: Objem a povrch 0 / 72
Geometrie: Úhly 0 / 17
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 18 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 14 0 / 63 0 / 4
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 118 0 / 4
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Úměrnosti 0 / 8
Elementární algebra: Poměry 0 / 16
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 62
Elementární algebra: Rovnice 2 / 24
Elementární algebra: Pokročilé rovnice 0 / 30
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 17
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 5
Elementární algebra: Posloupnosti a řady
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 4
Funkce: Grafy funkcí 0 / 20 0 / 4
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 3 0 / 38
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce
Jednotky, míry: Čas 0 / 3
Jednotky, míry: Jednotky 2 / 25 0 / 8
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 12 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 5 0 / 12
Diskrétní matematika: Kombinatorika
Diskrétní matematika: Popisná statistika 0 / 8
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 9
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 4
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 16 0 / 51

Sčítání a odčítání: základy

Sčítání, odčítání a myšlení

Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Mocniny a odmocniny

Druhé mocniny a odmocniny malých čísel

Mocniny deseti a 0,1

Mocniny

Odmocniny

Výrazy s mocninami a odmocninami

Záporné mocniny

Vědecký zápis čísel

Mocniny a odmocniny: mix

Logaritmus

Logaritmus: výpočet

Zlomky

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Výpočty se zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Výpočty s desetinnými čísly

Zlomky a desetinná čísla

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla: mix

Rovinné útvary

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: aplikace

Pythagorova věta: mix

Trojúhelník: mix

Kruh a kružnice

Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Obvod na mřížce: mix

Obsah (na mřížce)

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Obsah kruhu (na mřížce)

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Obsah na mřížce: mix

Obvod trojúhelníku

Obvod rovnoběžníku

Obvod lichoběžníku

Obvod kruhu, délka kružnice

Délka oblouku

Obvod: mix

Obsah trojúhelníku

Obsah rovnoběžníku

Obsah lichoběžníku

Obsah kruhu

Obsah kruhové výseče

Obsah: kombinace útvarů

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Objem a povrch

Povrch krychle a kvádru

Povrch hranolu

Povrch jehlanu

Povrch hranatých těles

Povrch válce

Povrch kužele

Povrch koule

Povrch kulatých těles

Objem krychle a kvádru

Objem hranolu

Objem jehlanu

Objem hranatých těles

Objem válce

Objem kužele

Objem koule

Objem kulatých těles

Objem, povrch: mix

Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Polopřímky a poloroviny

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy průřezově

Geometrické konstrukce: mix

Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Body: mix

Délka úsečky v rovině

Délka úsečky v prostoru

Vzájemná poloha úseček v rovině

Vzájemná poloha úseček v prostoru

Střed úsečky v rovině

Střed úsečky v prostoru

Úsečky: mix

Vektory: pojmy

Souřadnice vektoru

Velikost vektoru

Vzájemná poloha vektorů

Vektory: mix

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Vektory: skalární součin

Operace s vektory: mix

Přímky: pojmy

Určení přímky

Parametrické rovnice přímky v rovině

Obecná rovnice přímky v rovině

Směrnicový tvar rovnice přímky

Vzájemná poloha přímek v rovině

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Přímky: mix

Roviny: pojmy

Parametrické rovnice roviny

Obecná rovnice roviny

Vzájemná poloha bodu a roviny

Kuželosečky: pojmy

Kružnice (kuželosečka)

Elipsa

Parabola

Hyperbola

Kuželosečky: mix

Geometrie: mix

Geometrie: mix

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Zápis pomocí výrazů

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů se zlomky

Lomené výrazy

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rovnice

Jednokrokové rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Rovnice se závorkami

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice se zlomky

Rovnice s desetinnými čísly

Základní rovnice: mix

Pokročilé rovnice

Rovnice s lomenými výrazy

Dvě rovnice o dvou neznámých

Kvadratické rovnice

Pokročilé rovnice: mix

Posloupnosti a řady

Aritmetická a geometrická posloupnost

Zápis posloupností

Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Kombinatorika

Kombinatorika: pojmy

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence