Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.
Téma
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 2
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 4 0 / 4
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 1
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 24 0 / 21 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4 0 / 12 0 / 3
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 5 0 / 12
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 0 / 15 0 / 11
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 5 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 20 0 / 14
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 8
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 4 0 / 10
Geometrie: Obsah, obvod 0 / 7 0 / 20
Geometrie: Objem, povrch 0 / 17
Geometrie: Úhly 0 / 2 0 / 4
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 3 0 / 29
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 3 0 / 39 0 / 4
Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Kuželosečky 0 / 3
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 36
Elementární algebra: Rovnice 0 / 41
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 9
Elementární algebra: Posloupnosti a řady 0 / 2
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 21 0 / 8
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 6 0 / 21
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce 0 / 1
Jednotky, míry: Čas 0 / 1
Jednotky, míry: Jednotky 0 / 3 0 / 8
Jednotky, míry: Peníze 0 / 1
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 14
Diskrétní matematika: Logika 0 / 8
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 7
Statistika a práce s daty: Statistika 0 / 1
Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy 0 / 1
Logické úlohy: Sokoban 0 / 140
Logické úlohy: Kulička 0 / 12
Logické úlohy: Skákačka 0 / 45
Logické úlohy: Rozdělovačka 0 / 128
Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka 0 / 6
Logické úlohy: Rušná hodinka 0 / 68
Logické úlohy: Ploty 0 / 244

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Kombinace operací: mix

Číselné křížovky

těžké

Doplň operaci

těžké

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Počítání se zápornými čísly

Roboti

lehké
0

Výrazy s absolutní hodnotou

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Aritmetika: Dělitelnost

Dělitelnost

Křížovka dělitelnosti

těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka

těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Roboti

lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Počítání

těžké

Roboti

lehké
0

Násobení desetinných čísel

Pexeso

těžké

Roboti

lehké
0

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka

střední

Počítání

těžké

Pexeso

těžké

Počítání

střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání

těžké

Rozhodovačka

těžké

Počítání

těžké

Pexeso

těžké

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Počítání

těžké

Rozhodovačka

těžké

Desetinná čísla: mix

Výpočty s desetinnými čísly

těžké

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Rozhodovačka

těžké

Počítání

těžké

Geometrie: Prostorová představivost

Nárys, půdorys, bokorys

Nárys a půdorys

střední

Síť krychle

Přesouvání

střední

Přesouvání

těžké

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Sítě těles

Pexeso

střední

Rozhodovačka

střední

Prostorová představivost: mix

Rozhodovačka

střední

Geometrie: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Pexeso

střední

Pojmy související s úhly

Pojmy: dvojice úhlů

střední

Pojmy související s kružnicí

Rozhodovačka

lehké

Geometrické pojmy: mix

Rozhodovačka

lehké

Těžiště

lehké
0/8

Geometrie: Úhly

Úhly v trojúhelníku

Roboti

lehké
0

Úhly a mnohoúhelníky

Počítání

střední

Úhly: mix

Počítání

střední

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka

střední

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky těžší

lehké
0/6

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky těžší

lehké
0/6

Konstrukční úlohy

Krok po kroku

střední

Krok po kroku

těžké

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Středová souměrnost

Mřížkovaná

lehké
0/8

Středová souměrnost těžší

lehké
0/5

Podobnost, shodnost

Rozhodovačka

střední

Roboti

lehké
0

Mřížkovaná

lehké
0/6

Otočení

Mřížkovaná

lehké
0/5

Určení zobrazení v rovině

Rozhodovačka

střední

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

střední

Geometrie: Kuželosečky

Kuželosečky: pojmy

Přesouvání

střední

Rovnice kuželoseček

Přesouvání

těžké

Kuželosečky: mix

Rozhodovačka

těžké

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Úlohy s rovnicemi

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

střední

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

střední

Myslím si číslo

Slovní úlohy

těžké

Přímá a nepřímá úměrnost

Slovní úlohy

těžké

Úlohy o směsích

Krok po kroku

střední

Slovní úlohy

těžké

Společná práce

Slovní úlohy

střední

Úlohy s pohybem

Slovní úlohy

střední

Úlohy s rovnicemi: mix

Slovní úlohy

těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Rozhodovačka

těžké

Aritmetická a geometrická posloupnost

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Vlastnosti funkcí

Vlastnosti funkcí: mix

těžké

Rozhodovačka

těžké

Grafař

těžké

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka

těžké

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka

střední

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

lehké
0/10

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Rozhodovačka

těžké

Hodnoty goniometrických funkcí

Pexeso

těžké

Rozhodovačka

těžké

Goniometrické funkce: vztahy a vzorce

Rozhodovačka

těžké

Vlastnosti goniometrických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Goniometrické funkce: mix

Rozhodovačka

těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka

těžké

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

těžké

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky obsahu

Počítání

střední

Roboti

lehké
0

Jednotky objemu

Roboti

lehké
0

Jednotky: mix

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Jednotky, míry: Peníze

Peníze

Finanční gramotnost

střední

Diskrétní matematika: Logika

Logika: pojmy a značení

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Vyhodnocování logických výrazů

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Úpravy logických výrazů

Rozhodovačka

těžké

Kvantifikátory

Rozhodovačka

těžké

Logika: mix

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Diskrétní matematika: Pravděpodobnost

Pravděpodobnost: pojmy a značení

Rozhodovačka

těžké

Základní pravděpodobnost jevu

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Opakované pokusy a složené jevy

Počítání

těžké

Rozhodovačka

těžké

Pravděpodobnost: mix

Slovní úlohy

těžké

Pravděpodobnost: kostky

těžké

Statistika a práce s daty: Statistika

Statistika

Popisná statistika: základní pojmy

těžké

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Slovní úlohy na výpočet věku

těžké

Logické úlohy: Kulička

Kulička

Kulička: opravdová výzva

lehké
0/3

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: opravdová výzva

lehké
0/15

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Bonus

těžké
0/2

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Těžké

lehké
0/12

Opravdová výzva

lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.