Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 10
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy 0 / 6
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 0 / 6 11 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 31 0 / 29
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 26 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 19 0 / 8
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 21 0 / 3
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 1 / 22 0 / 24
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 9 0 / 17
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 1 / 61 0 / 15
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 17 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 1 / 49 0 / 35 0 / 20
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 23 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 8 0 / 4
Geometrie: Rovinné útvary 0 / 17 0 / 16
Geometrie: Prostorové útvary 0 / 2
Geometrie: Obsah a obvod 0 / 87 0 / 31
Geometrie: Objem a povrch 0 / 24
Geometrie: Úhly 0 / 20 0 / 8
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 19 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 15 0 / 63
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 3
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 28
Elementární algebra: Rovnice 2 / 22
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 29
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 4
Funkce: Grafy funkcí 0 / 6 0 / 4
Jednotky, míry: Čas 1 / 8
Jednotky, míry: Jednotky 2 / 39 0 / 8
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 2 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 2
Diskrétní matematika: Popisná statistika 0 / 2
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 11
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 1
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 18 0 / 51

Násobení a dělení

Malá násobilka

Tabulka malé násobilky

Násobení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Dělení se zbytkem

Dělení víceciferné

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Násobení, dělení a myšlení

Násobení a dělení: mix

Počítání: kombinace operací

Pořadí operací, závorky

Zápis číselných výrazů

Přibližné počítání

Počítání a logické myšlení

Kombinace operací: mix

Zlomky

Poznávání zlomků

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Výpočty se zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Zlomky a desetinná čísla

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla: mix

Prostorová představivost

Prostorová představivost v rovině

Prostorová představivost: 3D objekty

Nárys, půdorys, bokorys

Počty vrcholů, stěn, hran

Síť krychle

Sítě těles

Prostorová představivost: mix

Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Obvod na mřížce: mix

Obsah (na mřížce)

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Obsah kruhu (na mřížce)

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Obsah na mřížce: mix

Obvod trojúhelníku

Obvod čtverce a obdélníku

Obvod rovnoběžníku

Obvod lichoběžníku

Obvod kruhu, délka kružnice

Délka oblouku

Obvod: mix

Obsah trojúhelníku

Obsah čtverce a obdélníku

Obsah rovnoběžníku

Obsah lichoběžníku

Obsah kruhu

Obsah kruhové výseče

Obsah: kombinace útvarů

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Polopřímky a poloroviny

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy průřezově

Geometrické konstrukce: mix

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Zápis pomocí výrazů

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů se zlomky

Úlohy s rovnicemi

Poměry: základy

Poměry: změna a rozdělení čísla

Poměry: výpočty

Poměry: měřítko mapy

Přímá a nepřímá úměrnost

Trojčlenka

Myslím si číslo

Úlohy s pohybem

Úlohy s rovnicemi: mix

Jednotky

Jednotky délky

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Finanční pojmy a principy

Základní finanční pojmy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence