Rozhodovačka – 1. střední škola

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 1. střední škola (úzký výběr)

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné soustavy
Binární čísla   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Desetinná čísla
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Síť krychle   
Řezy těles
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Objem a povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině
Souřadnice bodů v prostoru
Vzdálenost bodů v rovině   
Vzdálenost bodů v prostoru   
Úsečky   
Délka úsečky v rovině
Délka úsečky v prostoru
Vzájemná poloha úseček v rovině
Vzájemná poloha úseček v prostoru
Střed úsečky v rovině
Střed úsečky v prostoru
Vektory
Souřadnice vektoru
Vektory: souřadnice v prostoru
Operace s vektory
Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl
Přímky
Přímka: určení přímky
Parametrická rovnice přímky v rovině
Obecná rovnice přímky v rovině
Vzájemná poloha přímek v rovině
Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině
Roviny
Rovina: pojmy
Rovina: parametrická rovnice
Rovina: obecná rovnice
Rovina: vzájemná poloha bodu a roviny
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Kružnice: pojmy
Parabola: pojmy
Elipsa: pojmy
Kružnice (kuželosečka)
Kružnice: obecná rovnice
Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice
Parabola
Parabola: rovnice

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Zápis pomocí výrazů
Zápis výrazů s proměnnými
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy a jejich úpravy: mix

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
Vlastnosti funkcí   
Vlastnosti funkcí: mix
Grafy funkcí
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy funkcí: mix
Lineární funkce
Lineární funkce: mix
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce: mix

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy a značení   
Zápis množin   
Množinové operace   
Vennovy diagramy   
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Logika: pojmy a značení   
Vyhodnocování logických výrazů   
Logika: mix
Popisná statistika
Průměr a medián   
Kvantily a kvartily   
Absolutní a relativní četnost   
Průměr, medián a modus (použití)   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence