Grafy základních typů funkcí:

Pozn. Pro zjednodušení popisu uvažujeme pouze funkce, jejichž definiční obor tvoří všechna reálná čísla.

Funkce f se nazývá sudá, právě když pro každé x je f(-x) = f(x). Graf sudé funkce je souměrný podle osy y. Příklady sudých funkcí: f_1(x) = x^2, f_2(x) = \cos(x), f_3(x) = x^4-3x^2+2.

Funkce f se nazývá lichá, právě když pro každé x je f(-x) = -f(x). Graf liché funkce je souměrný počátku. Příklady lichých funkcí: f_1(x) = 3x, f_2(x) = \sin(x), f_3(x) = x^3-2x.

Funkce f se nazývá periodická, právě když existuje číslo p != 0 (perioda funkce) takové, že pro každé x platí f(x+p)=f(x). Typickými příklady periodických funkcí jsou funkce goniometrické. Naopak třeba polynomy periodické nejsou (s výjimkou konstantní funkce).

Funkce f se nazývá zdola omezená, právě když existuje takové číslo k, že pro každé x platí f(x) \geq k. Funkce f se nazývá shora omezená, právě když existuje takové číslo k, že pro každé x platí f(x) \leq k. Funkce f se nazývá omezená, pokud je současně omezená shora i zdola. Příklady:

 • Funkce f(x) = \sin(x) je omezená.
 • Funkce f(x) = x^2 je omezená zdola (protože \forall x: f(x) \geq 0), ale není omezená shora.
 • Funkce f(x) = 2x není omezená ani shora, ani zdola.

Funkce f se nazývá prostá, právě když pro každou dvojici x_1 \neq x_2 platí f(x_1) \neq f(x_2).

Funkce f se nazývá rostoucí, právě když pro každou dvojici x_1 < x_2 platí f(x_1) < f(x_2).

Funkce f se nazývá klesající, právě když pro každou dvojici x_1 > x_2 platí f(x_1) > f(x_2).

Grafy lineárních funkcí

Přejít ke cvičením na toto téma »

Lineární funkci můžeme vždy zapsat ve tvaru f(x) = a\cdot x + b, kde a a b jsou konstanty. Parametr a je směrnice (též nazývaná sklon), parametr b je absolutní člen. Grafem lineární funkce je přímka, přičemž platí:

 • Absolutní člen b udává „svislý posun“. Je to průsečík přímky s osou y. V uvedených příkladech je vyznačen oranžovou barvou.
 • Směrnice a udává sklon přímky, což můžeme vyjádřit jako „o kolik jednotek na ose y se přímka posune za jednu jednotku na ose x“. V uvedených příkladech je směrnice vyznačena žlutou barvou.

Důležitá jsou znamínka (naznačená v obrázcích šipkami). Kladný absolutní člen znamená posun nahoru, záporný absolutní člen znamená posun dolů. Kladná směrnice znamená stoupající přímku, záporná směrnice znamená klesající přímku.

Grafy kvadratických funkcí

Přejít ke cvičením na toto téma »

Kvadratickou funkci lze vyjádřit ve tvaru f(x) = ax^2 + bx + c, kde a\neq 0. Grafem kvadratické funkce je parabola. Tento graf zobrazuje funkci 0{,}5 x^2 + x - 4:

Průsečíky s osou x jsou řešení kvadratické rovnice ax^2 + bx + c = 0. Pro výše uvedený příklad 0{,}5 x^2 + x - 4 jsou těmito řešeními x_1 = -4 a x_2 = 2.

Kvadratický koeficient a ovlivňuje základní podobu paraboly:

 • Pokud je a>0, „směřuje parabola nahoru“ (přesněji: je to zdola omezená, konvexní funkce).
 • Pokud je a<0, „směřuje parabola dolů“ (přesněji: je to shora omezená, konkávní funkce).
 • Velikost kvadratického koeficientu a ovlivňuje, jak je parabola „široká“.

Konstantní člen c ovlivňuje posun paraboly – udává průsečík s osou y.

Komiks pro zpestření

Grafy goniometrických funkcí

Přejít ke cvičením na toto téma »

Grafy základních goniometrických funkcí

Dopad úprav funkce na graf

Obrázek ukazuje grafy několika úprav funkce \sin(x).

\sin(x+1) graf má posunutou fázi (posun ve směru osy x)
\sin(x)+1 graf je posunutý ve směru osy y
\sin(2x) funkce má změněnou délku periody
2\sin(x) funkce má změněnou velikost amplitudy

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Přejít ke cvičením na toto téma »

Grafy exponenciálních funkcí

Grafem exponenciální funkce je křivka jménem exponenciála. Na obrázku jsou grafy exponenciálních funkcí se základy 2 a e = 2{,}7 182 818 284\ldots. Vidíme také, že grafy funkcí e^x a e^{-x} jsou spolu souměrné podle osy y.

Efekt přičtení konstanty k exponenciální funkci
Efekt přičtení konstanty k exponentu
Efekt vynásobení exponenciální funkce konstantou
Efekt vynásobení exponentu konstanou

Grafy logaritmických funkcí

Logaritmická funkce je inverzní k exponenciální funkci o stejném základu. Grafy dvou navzájem inverzních funkcí jsou osově souměrné podle osy prvního kvadrantu (tj. přímky splňující x=y).

Na obrázku vidíme grafy logaritmických funkcí s různými základy 2, e, 10.

Značení některých význačných logaritmických funkcí:

funkce popis další možná značení
\log_a x obecně logaritmus x o základu a pro nějaké a >0, a\neq 1
\ln x přirozený logaritmus x, tj. logaritmus x o základu e v angl. textech někdy \log x
\log x dekadický logaritmus x, tj. logaritmus x o základu 10 \log_{10}x
\log_2 x binární logaritmus x, tj. logaritmus x o základu 2 někdy se objevuje \mathrm{lb}\;x
Efekt přičtení konstanty k logaritmické funkci
Efekt přičtení konstanty k argumentu logaritmické funkce
Efekt vynásobení logaritmické funkce konstantou
Efekt vynásobení argumentu logaritmické funkce konstantou

Souřadnice bodů v rovině

Přejít ke cvičením na toto téma »

Souřadnice bodů většinou zapisujeme pomocí kartézské soustavy souřadnic v rovině, která má jako osy dvě kolmé přímky. Vodorovná přímka se tradičně označuje x a souřadnice podél této osy se zapisuje první. Svislá přímka se tradičně označuje y a souřadnice podle této osy se zapisuje druhá. Přímky x, y se protínají v bodě [0;0].

Přímky x a y jsou souřadné osy, bod [0;0] je počátek soustavy souřadnic.

Příklad: Souřadnice bodu A

Bod A na obrázku je v dané soustavě souřadnic určen jako x=1, y=2, což můžeme zapsat jako A[1;2].

Další příklady souřadnic bodů

Funkce f je lineární, pokud ji lze vyjádřit ve tvaru f(x) = a\cdot x + b, kde a a b jsou konstanty. Grafem lineární funkce je přímka. Parametr a je směrnice (též nazývaná sklon), parametr b určuje její svislý posun (též nazývaný absolutní člen).

Příklady lineárních funkcí:

 • f(x) = 2x
 • f(x) = -4x+8
 • f(x) = \frac13 x + 1{,2}

Aby byla funkce lineární, nemusí být nutně přímo zapsána ve tvaru f(x) = a\cdot x + b. Stačí, když jde na tento tvar upravit. Příklady:

 • f(x) = 2-x můžeme přepsat jako f(x)= -1x + 2, což je lineární funkce se směrnicí -1 a absolutním členem 2.
 • f(x) = 5(3-x) můžeme přepsat jako f(x)= -5x + 15, což je lineární funkce se směrnicí -5 a absolutním členem 15.
 • f(x) = x^2 + 7 - x(x-1) vypadá na první pohled jako kvadratická funkce, ale můžeme ji upravit na f(x)= x + 7 (kvadratický člen se vyruší), takže jde o lineární funkci.

Vlastnosti lineární funkce

Přejít ke cvičením na toto téma »

Funkce f je lineární, pokud ji lze vyjádřit ve tvaru f(x) = a\cdot x + b, kde a a b jsou konstanty. Definiční obor lineární funkce je celá množina reálných čísel.

Speciálním případem lineární funkce je funkce konstantní. Tu dostáváme v případě, že a=0.

Pokud a \neq 0, pak pro lineární funkci platí:

 • je prostá,
 • není shora ani zdola omezená,
 • nemá maximum ani minimum,
 • není periodická,
 • obor hodnot je množina reálných čísel.

Pro a>0 je funkce f rostoucí, pro a<0 je funkce f klesající.

Pro b=0 je funkce f lichá.

Grafem lineární funkce je přímka. Průsečík grafu s osou y je v bodě (0, b). Průsečík grafu s osou x je v bodě (-\frac{b}{a}, 0).

Základní rovnice s jednou neznámou

Přejít ke cvičením na toto téma »

Nejjednodušší rovnice obsahují pouze lineární výrazy, tj. vyskytují se v nich pouze konstanty a násobky proměnné x. Rovnici upravujeme pomocí ekvivaletních úprav: přičítání a odčítání stejného výrazu k oběma stranám rovnice, úpravy výrazů na levé a pravé straně. Pomocí takových úprav ji převedeme do tvaru x = a, kde a je řešení.

Řešený příklad: 3x-1=2x+5

Od obou stran rovnice odečteme 2x. 3x-1-2x=2x+5-2x
x-1=5
K oběma stranám rovnice přičteme 1. x-1+1=5+1
x=6
Řešení rovnice je x=6.

Řešený příklad: 2x-7 = 5-4x

K oběma stranám rovnice přičteme 4x. 2x - 7 + 4x = 5 - 4x + 4x
6x - 7 = 5
K oběma stranám rovnice přičteme 7. 6x - 7 + 7 = 5 + 7
6x = 12
Obě strany rovnice vydělíme číslem 6. 6x : 6 = 12 : 6
x = 2
Řešení rovnice je x=2.

Počet řešení

U základních lineárních rovnic mohou nastat tři případy:

 • Rovnice nemá žádné řešení, např. x+2=x+3.
 • Rovnice má nekonečně mnoho řešení, např. u rovnice x+1+x = 2x+1 je řešením rovnice je libovolné číslo.
 • Rovnice má právě jedno řešení, např. výše uvedená rovnice 2x-7 = 5-4x má jediné řešení x=2.

Časté chyby

Mezi časté chyby při řešení rovnic patří:

 • provední úpravy (přičtení čísla, vydělení čísel) pouze na jedné straně rovnice,
 • chybné zkombinování konstant a výrazů s proměnnou x, např. úprava 3x + 2 na 5x,
 • špatné znaménko u výrazu při převádění z jedné strany rovnice na druhou.

Komiks pro zpestření

Grafy lineárních funkcí

Přejít ke cvičením na toto téma »

Lineární funkci můžeme vždy zapsat ve tvaru f(x) = a\cdot x + b, kde a a b jsou konstanty. Parametr a je směrnice (též nazývaná sklon), parametr b je absolutní člen. Grafem lineární funkce je přímka, přičemž platí:

 • Absolutní člen b udává „svislý posun“. Je to průsečík přímky s osou y. V uvedených příkladech je vyznačen oranžovou barvou.
 • Směrnice a udává sklon přímky, což můžeme vyjádřit jako „o kolik jednotek na ose y se přímka posune za jednu jednotku na ose x“. V uvedených příkladech je směrnice vyznačena žlutou barvou.

Důležitá jsou znamínka (naznačená v obrázcích šipkami). Kladný absolutní člen znamená posun nahoru, záporný absolutní člen znamená posun dolů. Kladná směrnice znamená stoupající přímku, záporná směrnice znamená klesající přímku.

Funkce je kvadratická, pokud ji lze vyjádřit ve tvaru f(x) = ax^2 + bx + c, kde a\neq 0. Funkce je ryze kvadratická, pokud nemá lineární člen (tj. b=0). Grafem kvadratické funkce je parabola. Kvadratická funkce je speciální příklad polynomu.

Příklady kvadratických funkcí:

 • f(x) = x^2
 • f(x) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1
 • f(x) = -3x^2 + 2x -8

Vlastnosti kvadratické funkce

Přejít ke cvičením na toto téma »

Funkce je kvadratická, pokud ji lze vyjádřit ve tvaru f(x) = ax^2 + bx + c, kde a\neq 0.

Definiční obor kvadratické funkce je celá množina reálných čísel.

Kvadratická funkce nemá žádnou z následujících vlastností: prostá, periodická, rostoucí, klesající.

Další vlastnosti závisí na tom, zda je kvadratický člen kladný či záporný:

 • Pro a>0 je funkce zdola omezená, není shora omezaná. V bodě -\frac{b}{2a} má minimum.
 • Pro a<0 je funkce shora omezená, není zdola omezaná. V bodě -\frac{b}{2a} má maximum.

Pojmy

Kvadratická rovnice je rovnice, ve které se vyskytuje jedna neznámá ve druhé mocnině. Základní tvar kvadratické rovnice je: ax^2+bx+c=0, kde a, b, c jsou reálná čísla a a\neq 0. Pro kvadratické rovnice používáme následující názvosloví:

 • ax^2 je kvadratický člen,
 • bx je lineární člen,
 • c je absolutní člen.

Příklad: 2x^2+6x-20 = 0

kvadratický člen 2x^2
lineární člen 6x
absolutní člen -20
řešení rovnice x=2 a x=-5

Speciální typy kvadratických rovnic:

 • Pokud je b=0 nazýváme rovnici ryze kvadratickou: ax^2+c=0.
 • Pokud je c=0 mluvíme o rovnici bez absolutního členu: ax^2+bx=0.

Řešení kvadratické rovnice

Každou kvadratickou rovnici lze řešit pomocí výpočtu diskriminantu D. Pro něj platí: D=b^2-4\cdot a\cdot c. Mohou nastat 3 situace:

 • D < 0 – rovnice nemá v reálných číslech řešení.
 • D=0 – rovnice má jeden dvojnásobný kořen.
 • D > 0 – rovnice má dva různé reálné kořeny.

Pro kořeny rovnice platí:

 • x_1=\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}
 • x_2=\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}

Řešený příklad: x^2+2x-3=0

 • Pro tuto rovnici a=1, b=2, c=-3.
 • Diskriminant D=b^2-4ac = 2^2-4\cdot 1\cdot(-3) = 4+12=16.
 • D>0, rovnice má tedy dvě řešení.
 • x_1 = \frac{-b+\sqrt{D}}{2a} = \frac{-2+\sqrt{16}}{2\cdot 1} = 1
 • x_2 = \frac{-b-\sqrt{D}}{2a} = \frac{-2-\sqrt{16}}{2\cdot 1} = -3
 • Řešení rovnice jsou tedy hodnoty 1 a -3.

Vietovy vzorce

Kvadratické rovnice můžeme řešit i bez počítání diskriminantu za využití Vietových vzorců. Pro kořeny rovnice platí: x_1+x_2=-\frac{b}{a}, x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}. V případě a=1: x_1+x_2=-b, x_1\cdot x_2=c.

Grafy kvadratických funkcí

Přejít ke cvičením na toto téma »

Kvadratickou funkci lze vyjádřit ve tvaru f(x) = ax^2 + bx + c, kde a\neq 0. Grafem kvadratické funkce je parabola. Tento graf zobrazuje funkci 0{,}5 x^2 + x - 4:

Průsečíky s osou x jsou řešení kvadratické rovnice ax^2 + bx + c = 0. Pro výše uvedený příklad 0{,}5 x^2 + x - 4 jsou těmito řešeními x_1 = -4 a x_2 = 2.

Kvadratický koeficient a ovlivňuje základní podobu paraboly:

 • Pokud je a>0, „směřuje parabola nahoru“ (přesněji: je to zdola omezená, konvexní funkce).
 • Pokud je a<0, „směřuje parabola dolů“ (přesněji: je to shora omezená, konkávní funkce).
 • Velikost kvadratického koeficientu a ovlivňuje, jak je parabola „široká“.

Konstantní člen c ovlivňuje posun paraboly – udává průsečík s osou y.

Komiks pro zpestření

Goniometrické funkce (nebo též trigonometrické funkce) je skupina funkcí, které dávají do vztahu úhel v pravoúhlém trojúhelníku a poměr dvou jeho stran. Goniometrické funkce mají široké využití v geometrii a mnoho praktických aplikací (například v navigaci, nebeské mechanice či geodézii). Goniometrické funkce souvisí s mnoha oblastmi matematiky, nejen s geometrií. Můžeme je potkat například u komplexních čísel či nekonečných řad.

Základní goniometrické funkce jsou sinus, kosinus a tangens. Další jsou pak sekans, kosekans a kotangens.

Inverzní funkce k funkcím goniometrickým se nazývají cyklometrické (např. arkus sinus, arkus tangens).

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Přejít ke cvičením na toto téma »

Goniometrické funkce můžeme v pravoúhlém trojúhelníku vyjádřit následovně:

 • Sinus (\sin) úhlu \alpha je poměr délky odvěsny protilehlé úhlu \alpha a délky přepony.
 • Kosinus (\cos) úhlu \alpha je poměr délky odvěsny přilehlé úhlu \alpha a délky přepony.
 • Tangens (\tan) úhlu \alpha je poměr délky odvěsny protilehlé úhlu \alpha a délky odvěsny přilehlé úhlu \alpha.

Pokud si pamatujeme význačné hodnoty goniometrických funkcí (jako např. \sin 30^{\circ}=\frac{1}{2}), nebo aspoň máme k dispozici kalkulačku nebo matematické tabulky, znamená pro nás znát hodnotu \sin, \cos nebo \tan některého úhlu v pravoúhlém trojúhelníku totéž jako znát velikost samotného úhlu.

Příklad: známe strany pravoúhlého trojúhelníku, dopočítáme úhly

Pravoúhlý trojúhelník ABC má délky stran a=24, b=10, c=26. Jaké jsou velikosti jeho vnitřních úhlů?

 • Pokud je trojúhelník pravoúhlý, je velikost úhlu \gamma naproti nejdelší straně c rovna 90^{\circ}.
 • Víme, že \sin \alpha je podíl protilehlé strany a přepony, tedy \sin \alpha=\frac{a}{c}.
 • Dosadíme známé velikosti stran: \sin \alpha = \frac{24}{26}\doteq 0{,}923
 • Příslušná velikost úhlu je: \alpha \doteq 67^{\circ}
 • Z \alpha+\beta+\gamma=180^{\circ} dopočítáme, že \beta je zhruba 23^{\circ}.

Kontrola:

 • Víme, že \cos \beta je podíl strany přilehlé k úhlu \beta a přepony, tedy \cos \beta = \frac{a}{c}.
 • Dosadíme známé velikosti stran: \cos \beta = \frac{24}{26}\doteq 0{,}923
 • Příslušná velikost úhlu je: \beta \doteq 23^{\circ}

Příklad: známe úhel, dopočítáme délku strany pomocí \sin

Mějme pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C, ve kterém platí \sin \alpha = \frac{1}{2} a délka přepony je c=10. Jaká je délka strany a?

 • Víme, že hodnotu \sin \alpha spočítáme jako podíl délky strany protilehlé k úhlu \alpha a délky přepony, tedy \sin \alpha = \frac{a}{c}.
 • Dosadíme do této rovnosti za \sin \alpha a za c.
 • \frac{1}{2} = \frac{a}{10} \Rightarrow a=5
 • Délka strany a je 5.

Příklad: známe úhel, dopočítáme délku strany pomocí \cos

Mějme pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C, ve kterém platí \cos \alpha = \frac{3}{5} a délka přepony je c=15. Jaká je délka strany a?

 • Víme, že hodnotu \cos \alpha spočítáme jako podíl délky strany přilehlé k úhlu \alpha a délky přepony, tedy \cos \alpha = \frac{b}{c}.
 • Dosadíme do této rovnosti za \cos \alpha a za c.
 • \frac{3}{5} = \frac{b}{15} \Rightarrow b=9
 • Délka strany b je 9. Chtěli jsme spočítat délku strany a, což zvládneme ze známých hodnot b,c jednoduše pomocí Pythagorovy věty.
 • a^2 = c^2-b^2=255-81=144 \Rightarrow a=12
 • Délka strany a je 12.

Příklad: známe úhel, dopočítáme délku strany pomocí \tan

Mějme pravoúhlý trojúhelník ABC s úhlem \alpha = 60^{\circ} a s délkou delší odvěsny 6. Jaká je délka druhé odvěsny?

 • Víme, že v pravoúhlém trojúhelníku ABC jsou vnitřní úhly 60^{\circ}, 90^{\circ}, dopočítáme zbývající úhel.
 • \beta=180^{\circ}-60^{\circ}-90^{\circ}=30^{\circ}
 • Vidíme, že \beta < \alpha.
 • Delší odvěsna bude v trojúhelníku proti většímu úhlu, takže máme a=6.
 • \tan \alpha je podíl odvěsny protilehlé úhlu \alpha a odvěsny přilehlé, tedy \tan \alpha = \frac{a}{b}.
 • Dosadíme za \tan \alpha hodnotu \tan 60^{\circ} = \sqrt{3} (zjistíme z tabulek nebo z kalkulačky), dosadíme také b=6.
 • \sqrt{3} = \frac{6}{b} \Rightarrow b= \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}
 • Délka kratší odvěsny je b=2\sqrt{3}.

Hodnoty goniometrických funkcí

Přejít ke cvičením na toto téma »

Často používané hodnoty goniometrických funkcí ilustruje tento obrázek jednotkové kružnice – x-ová souřadnice bodu odpovídá hodnotě \cos z daného úhlu, y-ová souřadnice bodu odpovídá hodnotě \sin z daného úhlu.

Goniometrické funkce: vztahy a vzorce

Přejít ke cvičením na toto téma »

Pro goniometrické funkce platí celá řada vztahů a vzorců. Výběr těch základních:

 • Záporné hodnoty úhlů:
  • \sin(-x) = -\sin(x) (lichá funkce)
  • \cos(-x) = \cos(x) (sudá funkce)
  • \tan(-x) = -\tan(x) (lichá funkce)
 • Posuny:
  • \sin(x+2\pi) = \sin(x) (perioda 2\pi)
  • \sin(x+\pi) = -\sin(x)
  • \sin(x+\frac{\pi}{2}) = \cos(x)
 • Součtové vzorce goniometrických funkcí:
  • \sin(x+y) = \sin(x)\cos(y)+\cos(x)\sin(y)
  • \sin(x-y) = \sin(x)\cos(y)-\cos(x)\sin(y)
  • \cos(x+y) = \cos(x)\cos(y)-\sin(x)\sin(y)
  • \cos(x-y) = \cos(x)\cos(y)+\sin(x)\sin(y)
 • Dvojnásobný argument:
  • \sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)
  • \cos(2x) = \cos^2(x)-\sin^2(x)
  • \tan(2x) = \frac{2\tan(x)}{1-\tan^2(x)}

Vlastnosti goniometrických funkcí

Přejít ke cvičením na toto téma »

Pro obě funkce \sin(x) a \cos(x) platí:

 • definiční obor je množina reálných čísel,
 • obor hodnot je interval \langle -1, 1 \rangle,
 • funkce je omezená,
 • funkce je periodická s periodou 2\pi,
 • funkce není prostá.

Pro funkci \sin(x) platí:

 • je lichá,
 • nulové hodnoty nabývá v bodech x=k\pi.

Pro funkci \cos(x) platí:

 • je sudá,
 • nulové hodnoty nabývá v bodech x=(2k+1)\frac{\pi}{2}.

Pro funkci \tan(x) platí:

 • definiční obor je \{x \in \mathbb{R}: x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2} \},
 • obor hodnot je množina reálných čísel,
 • funkce je lichá,
 • funkce je periodická s periodou \pi,
 • funkce je neomezená,
 • nulové hodnoty nabývá v bodech x=k\pi.

Grafy goniometrických funkcí

Přejít ke cvičením na toto téma »

Grafy základních goniometrických funkcí

Dopad úprav funkce na graf

Obrázek ukazuje grafy několika úprav funkce \sin(x).

\sin(x+1) graf má posunutou fázi (posun ve směru osy x)
\sin(x)+1 graf je posunutý ve směru osy y
\sin(2x) funkce má změněnou délku periody
2\sin(x) funkce má změněnou velikost amplitudy

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Přejít ke cvičením na toto téma »

Grafy exponenciálních funkcí

Grafem exponenciální funkce je křivka jménem exponenciála. Na obrázku jsou grafy exponenciálních funkcí se základy 2 a e = 2{,}7 182 818 284\ldots. Vidíme také, že grafy funkcí e^x a e^{-x} jsou spolu souměrné podle osy y.

Efekt přičtení konstanty k exponenciální funkci
Efekt přičtení konstanty k exponentu
Efekt vynásobení exponenciální funkce konstantou
Efekt vynásobení exponentu konstanou

Grafy logaritmických funkcí

Logaritmická funkce je inverzní k exponenciální funkci o stejném základu. Grafy dvou navzájem inverzních funkcí jsou osově souměrné podle osy prvního kvadrantu (tj. přímky splňující x=y).

Na obrázku vidíme grafy logaritmických funkcí s různými základy 2, e, 10.

Značení některých význačných logaritmických funkcí:

funkce popis další možná značení
\log_a x obecně logaritmus x o základu a pro nějaké a >0, a\neq 1
\ln x přirozený logaritmus x, tj. logaritmus x o základu e v angl. textech někdy \log x
\log x dekadický logaritmus x, tj. logaritmus x o základu 10 \log_{10}x
\log_2 x binární logaritmus x, tj. logaritmus x o základu 2 někdy se objevuje \mathrm{lb}\;x
Efekt přičtení konstanty k logaritmické funkci
Efekt přičtení konstanty k argumentu logaritmické funkce
Efekt vynásobení logaritmické funkce konstantou
Efekt vynásobení argumentu logaritmické funkce konstantou
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence