Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Geometrie: Rovinné útvary

Pythagorova věta: aplikace

Geometrie: Geometrické konstrukce

Konstrukční úlohy průřezově

Geometrie: Analytická geometrie

Body

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Úsečky

Délka úsečky v rovině

Délka úsečky v prostoru

Vzájemná poloha úseček v rovině

Vzájemná poloha úseček v prostoru

Střed úsečky v rovině

Střed úsečky v prostoru

Souřadnice vektoru

Velikost vektoru

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Přímky

Parametrická rovnice přímky v rovině

Obecná rovnice přímky v rovině

Vzájemná poloha přímek v rovině

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Roviny

Kuželosečky: pojmy

Kružnice (kuželosečka)

Parabola

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Zápis pomocí výrazů

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s více proměnnými

Lomené výrazy

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Výrazy a jejich úpravy: mix

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Úlohy o směsích

Úlohy s pohybem

Úlohy s rovnicemi: mix

Elementární algebra: Nerovnice

Kvadratické nerovnice

Funkce: Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Vlastnosti funkcí

Funkce: Grafy funkcí

Grafy lineárních funkcí

Grafy kvadratických funkcí

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Grafy goniometrických funkcí

Grafy lineárních nerovnic

Grafy funkcí: mix

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Lineární funkce: mix

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Hodnoty goniometrických funkcí

Vlastnosti goniometrických funkcí

Goniometrické funkce: mix

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence