Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 9. (široký výběr)

Aritmetika
    Kladná a záporná čísla
       Výrazy s absolutní hodnotou
       Kladná a záporná čísla: mix
    Mocniny a odmocniny
       Mocniny
       Odmocniny
       Výrazy s mocninami a odmocninami
       Záporné mocniny
       Vědecký zápis čísel
       Mocniny a odmocniny: mix
    Logaritmus
       Logaritmus: výpočet
    Číselné soustavy
       Binární čísla
Zlomky, procenta, desetinná čísla
    Zlomky
       Zlomky na číselné ose
       Porovnávání zlomků
       Sčítání a odčítání zlomků
       Zlomky, mocniny, odmocniny
       Zlomky: mix
    Procenta
       Počítání s procenty
             Přibližné počítání s procenty
       Procenta: mix
    Desetinná čísla
       Porovnávání desetinných čísel
       Sčítání a odčítání desetinných čísel
       Dělení desetinných čísel
       Zlomky a desetinná čísla
       Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
       Desetinná čísla: mix
Geometrie
    Prostorová představivost
       Sítě těles
    Geometrické pojmy
       Pojmy související s úhly
             Pojmy: dvojice úhlů
       Pojmy související s kružnicí
       Geometrické pojmy: mix
    Obsah, obvod
       Obsah, obvod: mix
             Obsah, obvod: vzorce, principy
    Geometrické konstrukce
       Geometrické konstrukce: značení
    Operace a vlastnosti v rovině
       Podobnost
       Určení zobrazení v rovině
       Operace a vlastnosti v rovině: mix
    Pravoúhlý trojúhelník
       Pythagorova věta
          Pythagorova věta: základní použití
Elementární algebra
    Algebraické výrazy a jejich úpravy
       Dosazování do výrazů
       Úpravy výrazů s jednou proměnnou
       Úpravy výrazů s více proměnnými
             Rozklad na součin
             Úpravy výrazů: vnořené mocniny
       Úpravy výrazů se zlomky
       Lomené výrazy
             Úpravy lomených výrazů
             Podmínky lomených výrazů
       Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
             Úpravy výrazů s faktoriálem
             Úpravy výrazů s kombinačním číslem
       Výrazy a jejich úpravy: mix
    Posloupnosti a řady
       Zápis posloupností
       Aritmetická a geometrická posloupnost
Funkce
    Typy a vlastnosti funkcí
       Základní typy funkcí
       Vlastnosti funkcí
    Grafy funkcí
       Grafy lineárních funkcí
       Grafy kvadratických funkcí
       Grafy funkcí s absolutní hodnotou
       Grafy goniometrických funkcí
       Grafy lineárních nerovnic
    Lineární funkce
       Vlastnosti lineární funkce
       Lineární funkce: mix
    Kvadratické funkce
       Vlastnosti kvadratické funkce
    Goniometrické funkce
       Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník
       Hodnoty goniometrických funkcí
       Vlastnosti goniometrických funkcí
       Goniometrické funkce: mix
    Exponenciální a logaritmické funkce
       Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí
Jednotky, míry
    Jednotky
       Jednotky obsahu
             Jednotky obsahu: ze života
       Jednotky: mix
Diskrétní matematika
    Množiny
       Množiny: pojmy a značení
       Množinové operace
       Vennovy diagramy
    Logika
       Logika: pojmy a značení
       Úpravy logických výrazů
    Kombinatorika
       Kombinatorika: pojmy
    Popisná statistika
       Popisná statistika: základní pojmy
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence