Aritmetika

Procvičit »
Čísla
              Počítání do 20
              Číselná osa do 20
              Počítání do 100
              Porovnávání čísel do 100
              Čísla slovně
              Zaokrouhlování na desítky a stovky
Sčítání a odčítání: základy
              Sčítání a odčítání do 10
              Sčítání a odčítání do 20
              Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání víceciferné
              Sčítání a odčítání od 20 do 100
              Sčítání a odčítání nad 100
              Sčítání pod sebou Více 
              Odčítání pod sebou
              Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
              Malá násobilka Více 
              Násobení víceciferné
              Písemné násobení pod sebou
              Dělení jednociferné
              Dělení se zbytkem Více 
              Dělení víceciferné
              Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
              Pořadí operací, závorky Více 
              Počítání s nápadem
              Přibližné počítání
              Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
              Porovnávání kladných a záporných čísel
              Číselná osa: kladná a záporná čísla
              Počítání se zápornými čísly
              Výrazy s absolutní hodnotou
              Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
              Sudé, liché
              Dělitelnost
              Největší společný dělitel
              Nejmenší společný násobek
              Prvočísla
              Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
              Mocniny Více 
              Odmocniny Více 
              Vědecký zápis čísel
              Záporné mocniny Více 
              Výrazy s mocninami a odmocninami
              Logaritmy
              Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
Číselné soustavy
              Římská čísla
              Binární čísla

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Procvičit »
Zlomky Více 
              Poznávání zlomků
              Zlomky na číselné ose
              Porovnávání zlomků
              Krácení zlomků Více 
              Smíšená čísla Více 
              Sčítání a odčítání zlomků Více 
              Násobení a dělení zlomků Více 
              Zlomky, mocniny, odmocniny
              Zlomky: mix
Procenta Více 
              Procenta: poznávání
              Počítání s procenty
              Zlomky a procenta
              Procenta: mix
Desetinná čísla Více 
              Desetinná čísla slovně
              Porovnávání desetinných čísel
              Zaokrouhlování desetinných čísel
              Desetinná čísla na číselné ose
              Sčítání a odčítání desetinných čísel
              Násobení desetinných čísel
              Dělení desetinných čísel
              Zlomky a desetinná čísla
              Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
              Desetinná čísla: mix

Geometrie

Procvičit »
Prostorová představivost
Názvy a vlastnosti útvarů
              Názvy útvarů
              Počty vrcholů, stran, hran
              Sítě těles
              Geometrické pojmy
Obsah, obvod
              Obsah (na mřížce)
              Obvod (na mřížce)
              Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky
              Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky
              Obsah, obvod: kruh, kružnice
              Obsah: kombinace útvarů
              Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Úhly
              Poznávání úhlů
              Úhly v trojúhelníku
              Úhly ve čtyřúhelníku
              Úhly a mnohoúhelníky
Geometrické konstrukce
              Geometrické konstrukce: značení
              Rovnoběžky a kolmice
              Trojúhelníky
              Čtyřúhelníky
              Geometrické konstrukce: mix
Operace a vlastnosti v rovině
              Osová souměrnost Více 
              Středová souměrnost Více 
              Podobnost, shodnost
              Otočení
              Určení zobrazení v rovině
Pravoúhlý trojúhelník
              Pythagorova věta Více 
                          Pythagorova věta: základní použití
                          Pythagorova věta: aplikace
                          Pythagorova věta: mix
              Euklidovy věty

Elementární algebra

Procvičit »
Algebraické výrazy a jejich úpravy
              Dosazování do výrazů
              Úpravy výrazů s jednou proměnnou
              Úpravy výrazů s více proměnnými
              Úpravy výrazů se zlomky
              Lomené výrazy Více 
              Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Rovnice Více 
              Jednokrokové rovnice Více 
              Základní rovnice s jednou neznámou Více 
              Rovnice se závorkami Více 
              Rovnice s neznámou ve jmenovateli Více 
              Rovnice se zlomky Více 
              Rovnice s desetinnými čísly
              Rovnice s lomenými výrazy Více 
              Vyjádření neznámé z rovnice
              Dvě rovnice o dvou neznámých Více 
              Kvadratické rovnice Více 
              Exponenciální rovnice
              Logaritmické rovnice
              Rovnice: mix
Úlohy s rovnicemi
              Myslím si číslo
              Přímá a nepřímá úměrnost
              Úlohy o směsích
              Společná práce
              Úlohy s pohybem
              Úlohy s rovnicemi: mix
Posloupnosti a řady
              Zápis posloupností
              Aritmetická a geometrická posloupnost

Funkce

Procvičit »
Typy a vlastnosti funkcí
              Základní typy funkcí
              Vlastnosti funkcí
Grafy funkcí
              Souřadnice bodů
              Grafy lineárních funkcí
              Grafy kvadratických funkcí
              Grafy funkcí s absolutní hodnotou
              Grafy goniometrických funkcí
              Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí
              Grafy lineárních nerovnic
Lineární funkce Více 
              Vlastnosti lineární funkce
              Lineární funkce: mix
Kvadratické funkce
              Vlastnosti kvadratické funkce
Goniometrické funkce
              Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník
              Hodnoty goniometrických funkcí
              Vlastnosti goniometrických funkcí
Exponenciální a logaritmické funkce
              Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Jednotky, míry

Procvičit »
Čas
              Hodiny: určování času
              Počítání s časem
Jednotky
              Jednotky délky Více 
              Jednotky hmotnosti Více 
              Jednotky obsahu Více 
              Jednotky objemu Více 
              Jednotky teploty
              Jednotky: mix
Peníze

Diskrétní matematika

Procvičit »
Množiny
              Množiny: pojmy
              Množinové operace
              Vennovy diagramy
Logika
              Logika: pojmy
              Úpravy logických výrazů
Kombinatorika
              Kombinatorika: pojmy
              Permutace, kombinace, variace
              Kombinační čísla
              Kombinatorika: mix
Pravděpodobnost

Statistika a práce s daty

Procvičit »
Grafy a tabulky
              Interpretace grafů
              Interpretace tabulek
Statistika

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM