Aritmetika

Čísla
              Počítání do 20
              Číselná osa do 20
              Počítání do 100
              Porovnávání čísel do 100
              Čísla slovně
              Zaokrouhlování na desítky a stovky
Sčítání a odčítání
              Sčítání a odčítání do 10
              Sčítání a odčítání do 20 Více
              Sčítání a odčítání od 20 do 100 Více
              Sčítání a odčítání nad 100
              Sčítání pod sebou Více
              Odčítání pod sebou Více
              Sčítání a odčítání: mix
Násobení a dělení
              Malá násobilka Více
              Násobení víceciferné
              Písemné násobení pod sebou
              Dělení jednociferné
              Dělení se zbytkem
              Dělení víceciferné
              Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
              Pořadí operací, závorky Více
              Počítání s nápadem
              Přibližné počítání
              Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
              Porovnávání kladných a záporných čísel Více
              Číselná osa: kladná a záporná čísla
              Počítání se zápornými čísly
              Výrazy s absolutní hodnotou
              Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
              Sudé, liché
              Dělitelnost Více
              Dělitel, násobek Více
              Prvočísla Více
              Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
              Mocniny
              Odmocniny
              Záporné mocniny
              Výrazy s mocninami a odmocninami
              Logaritmy
              Mocniny a odmocniny: mix
Číselné soustavy
              Římská čísla
              Binární čísla

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky Více
              Poznávání zlomků Více
              Zlomky na číselné ose Více
              Porovnávání zlomků Více
              Krácení zlomků Více
              Smíšená čísla Více
              Sčítání a odčítání zlomků Více
              Násobení a dělení zlomků Více
              Zlomky, mocniny, odmocniny
              Zlomky: mix
Procenta
              Procenta: poznávání
              Počítání s procenty
              Zlomky a procenta
              Procenta: mix
Desetinná čísla Více
              Porovnávání desetinných čísel Více
              Zaokrouhlování desetinných čísel Více
              Desetinná čísla na číselné ose
              Sčítání a odčítání desetinných čísel Více
              Násobení a dělení desetinných čísel Více
              Zlomky a desetinná čísla Více
              Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
              Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Názvy a vlastnosti útvarů
              Názvy útvarů
              Počty vrcholů, stran, hran
              Sítě těles
              Geometrické pojmy
Obsah, obvod
              Obsah (na mřížce)
              Obvod (na mřížce)
              Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky
              Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky
              Obsah, obvod: kruh, kružnice
              Obsah: kombinace útvarů
              Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Úhly
              Poznávání úhlů
              Úhly v trojúhelníku
              Úhly ve čtyřúhelníku
              Úhly a mnohoúhelníky
Operace a vlastnosti v rovině
              Souřadnice bodů v rovině
              Osová souměrnost
              Středová souměrnost
              Podobnost
              Otočení
Pythagorova věta
              Pythagorova věta: základní použití
              Pythagorova věta: aplikace
Goniometrické funkce
              Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník
              Hodnoty goniometrických funkcí
              Grafy goniometrických funkcí

Elementární algebra

Výrazy a jejich úpravy
              Dosazování do výrazů
              Mnohočleny s jednou proměnnou
              Mnohočleny s více proměnnými
              Úpravy výrazů se zlomky
              Lomené výrazy
              Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Typy a vlastnosti funkcí
Posloupnosti a řady
              Zápis posloupností
              Aritmetická a geometrická posloupnost
Lineární funkce
              Graf lineární funkce
              Graf lineární nerovnice
              Grafy funkcí s absolutní hodnotou
              Lineární funkce: mix
Kvadratické funkce
              Graf kvadratické funkce
Rovnice
              Základní rovnice s jednou neznámou Více
              Rovnice se závorkami
              Rovnice s neznámou ve jmenovateli
              Rovnice se zlomky
              Rovnice s lomenými výrazy Více
              Vyjádření neznámé z rovnice
              Dvě rovnice o dvou neznámých
              Kvadratické rovnice
              Exponenciální rovnice
              Úlohy s rovnicemi
              Rovnice: mix

Jednotky, míry

Čas
              Hodiny: určování času
              Počítání s časem
Jednotky
              Jednotky délky Více
              Jednotky hmotnosti Více
              Jednotky obsahu
              Jednotky objemu
              Jednotky: mix
Peníze

Diskrétní matematika

Množiny
              Množiny: pojmy
              Množinové operace
              Vennovy diagramy
Logika
              Logika: pojmy
              Úpravy logických výrazů
Kombinatorika
              Kombinační čísla
              Kombinatorika: pojmy
              Permutace, kombinace, variace
              Kombinatorika: mix
Pravděpodobnost

Statistika a práce s daty

Grafy a tabulky
              Interpretace grafů
              Interpretace tabulek
Statistika

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM