Aritmetika

Procvičit »
Čísla
              Počítání do 20
              Číselná osa do 20 Více 
              Počítání do 100
              Porovnávání čísel do 100
              Čísla slovně
              Zaokrouhlování na desítky a stovky Více 
Sčítání a odčítání: základy
              Sčítání a odčítání do 10
              Sčítání a odčítání do 20
              Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání víceciferné
              Sčítání a odčítání od 20 do 100
              Sčítání a odčítání nad 100
              Sčítání pod sebou Více 
              Odčítání pod sebou Více 
              Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
              Malá násobilka Více 
              Násobení víceciferné
              Písemné násobení pod sebou
              Dělení jednociferné Více 
              Dělení se zbytkem Více 
              Dělení víceciferné
              Písemné dělení jednociferným činitelem
              Písemné dělení dvouciferným činitelem
              Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
              Pořadí operací, závorky Více 
              Počítání s nápadem
              Přibližné počítání
              Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
              Porovnávání kladných a záporných čísel
              Číselná osa: kladná a záporná čísla Více 
              Počítání se zápornými čísly Více 
              Výrazy s absolutní hodnotou Více 
              Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
              Sudé, liché
              Dělitelnost Více 
              Největší společný dělitel Více 
              Nejmenší společný násobek Více 
              Prvočísla Více 
              Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
              Mocniny Více 
              Odmocniny Více 
              Vědecký zápis čísel Více 
              Záporné mocniny Více 
              Výrazy s mocninami a odmocninami Více 
              Logaritmus Více 
              Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
Číselné soustavy
              Římské číslice Více 
              Binární čísla Více 

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Procvičit »
Zlomky Více 
              Poznávání zlomků Více 
              Zlomky na číselné ose Více 
              Porovnávání zlomků Více 
              Krácení zlomků Více 
              Smíšená čísla Více 
              Sčítání a odčítání zlomků Více 
              Násobení a dělení zlomků Více 
              Zlomky, mocniny, odmocniny Více 
              Zlomky: mix
Procenta Více 
              Procenta: poznávání Více 
              Počítání s procenty Více 
              Zlomky a procenta Více 
              Procenta: mix
Desetinná čísla Více 
              Desetinná čísla slovně Více 
              Porovnávání desetinných čísel Více 
              Zaokrouhlování desetinných čísel Více 
              Desetinná čísla na číselné ose Více 
              Sčítání a odčítání desetinných čísel Více 
              Násobení desetinných čísel Více 
              Dělení desetinných čísel Více 
              Zlomky a desetinná čísla Více 
              Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
              Desetinná čísla: mix

Geometrie

Procvičit »
Prostorová představivost
              Prostorová představivost v rovině
              Nárys, půdorys, bokorys
              Prostorová představivost: 3D objekty
              Prostorová představivost: mix
Názvy a vlastnosti útvarů
              Názvy geometrických útvarů a těles Více 
              Počty vrcholů, stran, hran
              Sítě těles Více 
              Geometrické pojmy
Obsah, obvod Více 
              Obsah (na mřížce)
              Obvod (na mřížce)
              Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky Více 
              Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky Více 
              Obsah, obvod: kruh, kružnice Více 
              Obsah: kombinace útvarů
              Obsah, obvod: mix
Objem, povrch Více 
Úhly
              Poznávání úhlů Více 
              Úhly v trojúhelníku
              Úhly ve čtyřúhelníku
              Úhly a mnohoúhelníky
Geometrické konstrukce
              Geometrické konstrukce: značení Více 
              Rovnoběžky a kolmice Více 
              Trojúhelníky
              Čtyřúhelníky
              Konstrukční úlohy
              Geometrické konstrukce: mix
Operace a vlastnosti v rovině
              Osová souměrnost Více 
              Středová souměrnost Více 
              Podobnost, shodnost
              Otočení
              Určení zobrazení v rovině
Pravoúhlý trojúhelník
              Pythagorova věta Více 
                          Pythagorova věta: základní použití Více 
                          Pythagorova věta: aplikace Více 
                          Pythagorova věta: mix
              Euklidovy věty Více 

Elementární algebra

Procvičit »
Algebraické výrazy a jejich úpravy Více 
              Dosazování do výrazů Více 
              Úpravy výrazů s jednou proměnnou Více 
              Úpravy výrazů s více proměnnými Více 
              Úpravy výrazů se zlomky Více 
              Lomené výrazy Více 
              Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Rovnice Více 
              Jednokrokové rovnice Více 
              Základní rovnice s jednou neznámou Více 
              Rovnice se závorkami Více 
              Rovnice s neznámou ve jmenovateli Více 
              Rovnice se zlomky Více 
              Rovnice s desetinnými čísly Více 
              Rovnice s lomenými výrazy Více 
              Vyjádření neznámé z rovnice Více 
              Dvě rovnice o dvou neznámých Více 
              Kvadratické rovnice Více 
              Exponenciální rovnice
              Logaritmické rovnice
              Rovnice: mix
Úlohy s rovnicemi
              Myslím si číslo
              Přímá a nepřímá úměrnost Více 
              Úlohy o směsích
              Společná práce
              Úlohy s pohybem
              Úlohy s rovnicemi: mix
Posloupnosti a řady
              Zápis posloupností
              Aritmetická a geometrická posloupnost

Funkce

Procvičit »
Typy a vlastnosti funkcí
              Základní typy funkcí Více 
              Vlastnosti funkcí Více 
Grafy funkcí
              Souřadnice bodů
              Grafy lineárních funkcí Více 
              Grafy kvadratických funkcí
              Grafy funkcí s absolutní hodnotou
              Grafy goniometrických funkcí Více 
              Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí
              Grafy lineárních nerovnic
Lineární funkce Více 
              Vlastnosti lineární funkce Více 
              Lineární funkce: mix
Kvadratické funkce Více 
              Vlastnosti kvadratické funkce Více 
Goniometrické funkce
              Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník Více 
              Hodnoty goniometrických funkcí Více 
              Vlastnosti goniometrických funkcí Více 
Exponenciální a logaritmické funkce
              Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Jednotky, míry

Procvičit »
Čas
              Hodiny: určování času
              Jednotky času
              Počítání s časem
Jednotky Více 
              Jednotky délky Více 
              Jednotky hmotnosti Více 
              Jednotky obsahu Více 
              Jednotky objemu Více 
              Jednotky teploty
              Jednotky: mix
Peníze

Diskrétní matematika

Procvičit »
Množiny
              Množiny: pojmy a značení Více 
              Zápis množin Více 
              Množinové operace Více 
              Vlastnosti množin a množinových operací Více 
              Vennovy diagramy Více 
              Množiny množin, potenční množina Více 
              Množiny: mix
Logika
              Logika: pojmy a značení Více 
              Vyhodnocování logických výrazů Více 
              Úpravy logických výrazů Více 
              Kvantifikátory Více 
              Logika: mix
Kombinatorika
              Kombinatorika: pojmy
              Permutace, kombinace, variace Více 
              Kombinační čísla Více 
              Kombinatorika: mix
Pravděpodobnost
              Pravděpodobnost: pojmy a značení Více 
              Základní pravděpodobnost jevu
              Opakované pokusy a složené jevy
              Pravděpodobnost: mix

Statistika a práce s daty

Procvičit »
Grafy a tabulky
              Interpretace grafů
              Interpretace tabulek
              Vztahy grafů a tabulek
Statistika

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM