Aritmetika

Čísla
              Počítání do 20
              Číselná osa do 20 Více 
              Počítání do 100
              Porovnávání čísel do 100
              Čísla slovně
              Zaokrouhlování na desítky a stovky Více 
              Zaokrouhlování velkých čísel
Sčítání a odčítání: základy
              Sčítání a odčítání do 10
              Sčítání a odčítání do 20
              Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání víceciferné
              Sčítání a odčítání od 20 do 100
              Sčítání a odčítání nad 100
              Sčítání pod sebou Více 
              Odčítání pod sebou Více 
              Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
              Malá násobilka Více 
              Násobení víceciferné
              Písemné násobení pod sebou Více 
              Dělení jednociferné Více 
              Dělení se zbytkem Více 
              Dělení víceciferné
              Písemné dělení jednociferným číslem
              Písemné dělení dvouciferným číslem
              Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
              Sčítání a odčítání se závorkami
              Pořadí operací, závorky Více 
              Zápis číselných výrazů
              Přibližné počítání
              Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
              Porovnávání kladných a záporných čísel
              Číselná osa: kladná a záporná čísla Více 
              Počítání se zápornými čísly Více 
              Výrazy s absolutní hodnotou Více 
              Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
              Sudé, liché Více 
              Podmínky dělitelnosti Více 
              Prvočísla Více 
              Největší společný dělitel Více 
              Nejmenší společný násobek Více 
              Dělitelnost: mix
Mocniny a odmocniny
              Mocniny Více 
              Odmocniny Více 
              Výrazy s mocninami a odmocninami Více 
              Záporné mocniny Více 
              Vědecký zápis čísel Více 
              Mocniny a odmocniny: mix
              Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
              Zlomky, mocniny, odmocniny Více 
Logaritmus Více 
              Logaritmus: výpočet Více 
              Výrazy s logaritmy Více 
              Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí
              Logaritmické rovnice Více 
Číselné soustavy
              Římské číslice Více 
              Binární čísla Více 
Číselná osa Více 
              Číselná osa: kladná a záporná čísla Více 
              Zlomky na číselné ose Více 
              Číselná osa do 20 Více 
              Desetinná čísla na číselné ose Více 

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky Více 
              Poznávání zlomků Více 
              Zlomky na číselné ose Více 
              Porovnávání zlomků Více 
              Krácení zlomků Více 
              Smíšená čísla Více 
              Sčítání a odčítání zlomků Více 
              Násobení a dělení zlomků Více 
              Zlomky, mocniny, odmocniny Více 
              Zlomky: mix
              Zlomky a procenta Více 
              Úpravy výrazů se zlomky Více 
              Rovnice se zlomky Více 
              Zlomky a desetinná čísla Více 
Procenta Více 
              Procenta: poznávání Více 
              Počítání s procenty Více 
              Zlomky a procenta Více 
              Procenta: mix
Desetinná čísla Více 
              Desetinná čísla slovně Více 
              Porovnávání desetinných čísel Více 
              Zaokrouhlování desetinných čísel Více 
              Desetinná čísla na číselné ose Více 
              Sčítání a odčítání desetinných čísel Více 
              Násobení desetinných čísel Více 
              Dělení desetinných čísel Více 
              Zlomky a desetinná čísla Více 
              Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
              Desetinná čísla: mix
              Rovnice s desetinnými čísly Více 

Geometrie

Prostorová představivost
              Prostorová představivost v rovině
              Nárys, půdorys, bokorys Více 
              Síť krychle Více 
              Sítě těles Více 
              Řezy krychle
              Řezy těles
              Počty vrcholů, stěn, hran Více 
              Prostorová představivost: 3D objekty
              Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
              Názvy geometrických útvarů a těles Více 
              Pojmy související s úhly Více 
              Pojmy související s trojúhelníkem Více 
              Pojmy související s kružnicí Více 
              Geometrické pojmy: mix
              Kuželosečky: pojmy
Obsah, obvod Více 
              Obsah (na mřížce)
              Obvod (na mřížce)
              Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky Více 
              Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky Více 
              Obsah, obvod: kruh, kružnice Více 
              Obsah: kombinace útvarů
              Obsah, obvod: mix
Objem, povrch Více 
              Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan Více 
              Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan Více 
              Objem: koule, válec, kužel Více 
              Povrch: koule, válec, kužel Více 
              Objem, povrch: mix
Úhly
              Poznávání úhlů Více 
              Úhly v trojúhelníku
              Úhly ve čtyřúhelníku
              Úhly a mnohoúhelníky
              Úhly a kružnice
              Úhly: mix
              Pojmy související s úhly Více 
Geometrické konstrukce
              Geometrické konstrukce: značení Více 
              Polopřímky a poloroviny
              Rovnoběžky a kolmice Více 
              Trojúhelníky
              Čtyřúhelníky
              Konstrukční úlohy
              Geometrické konstrukce: mix
Operace a vlastnosti v rovině
              Osová souměrnost Více 
              Středová souměrnost Více 
              Podobnost, shodnost
              Otočení
              Určení zobrazení v rovině
Pravoúhlý trojúhelník
              Pythagorova věta Více 
                          Pythagorova věta: základní použití Více 
                          Pythagorova věta: aplikace Více 
                          Pythagorova věta: mix
              Euklidovy věty Více 
Analytická geometrie
              Úsečky
              Vektory: pojmy
              Operace s vektory
              Rovnice přímky
              Rovnice roviny
              Polohové úlohy
              Metrické úlohy
              Kuželosečky
                          Kuželosečky: pojmy
                          Rovnice kuželoseček
                          Kuželosečky: mix
Geometrie: mix

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy Více 
              Dosazování do výrazů Více 
              Zápis pomocí výrazů
              Úpravy výrazů s jednou proměnnou Více 
              Úpravy výrazů s více proměnnými Více 
              Úpravy výrazů se zlomky Více 
              Lomené výrazy Více 
                          Rovnice s lomenými výrazy Více 
              Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Rovnice Více 
              Jednokrokové rovnice Více 
              Základní rovnice s jednou neznámou Více 
              Rovnice se závorkami Více 
              Rovnice s neznámou ve jmenovateli Více 
              Rovnice se zlomky Více 
              Rovnice s desetinnými čísly Více 
              Rovnice s lomenými výrazy Více 
              Zápis zadání pomocí rovnice
              Vyjádření neznámé z rovnice Více 
              Dvě rovnice o dvou neznámých Více 
              Kvadratické rovnice Více 
              Exponenciální rovnice Více 
              Logaritmické rovnice Více 
              Rovnice: mix
Úlohy s rovnicemi
              Poměry
              Přímá a nepřímá úměrnost Více 
              Myslím si číslo Více 
              Úlohy o směsích Více 
              Společná práce Více 
              Úlohy s pohybem
              Úlohy s rovnicemi: mix
Posloupnosti a řady
              Zápis posloupností Více 
              Aritmetická a geometrická posloupnost Více 

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
              Základní typy funkcí Více 
              Vlastnosti funkcí Více 
Grafy funkcí
              Souřadnice bodů Více 
              Grafy lineárních funkcí Více 
              Grafy kvadratických funkcí Více 
              Grafy funkcí s absolutní hodnotou
              Grafy goniometrických funkcí Více 
              Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí
              Grafy lineárních nerovnic
              Grafy funkcí: mix
Lineární funkce Více 
              Vlastnosti lineární funkce Více 
              Lineární funkce: mix
              Základní rovnice s jednou neznámou Více 
              Grafy lineárních funkcí Více 
Kvadratické funkce Více 
              Vlastnosti kvadratické funkce Více 
              Rovnice kuželoseček
              Grafy kvadratických funkcí Více 
              Kvadratické rovnice Více 
Goniometrické funkce Více 
              Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník Více 
              Hodnoty goniometrických funkcí Více 
              Goniometrické funkce: vztahy a vzorce Více 
              Vlastnosti goniometrických funkcí Více 
              Grafy goniometrických funkcí Více 
Exponenciální a logaritmické funkce
              Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí
              Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Jednotky, míry

Čas
              Hodiny: určování času Více 
              Jednotky času Více 
              Počítání s časem
Jednotky Více 
              Jednotky délky Více 
              Jednotky hmotnosti Více 
              Jednotky obsahu Více 
              Jednotky objemu Více 
              Jednotky teploty Více 
              Jednotky: mix
              Jednotky času Více 
Peníze

Diskrétní matematika

Množiny
              Množiny: pojmy a značení Více 
              Zápis množin Více 
              Množinové operace Více 
              Vlastnosti množin a množinových operací Více 
              Vennovy diagramy Více 
              Množiny množin, potenční množina Více 
              Množiny: mix
Logika
              Logika: pojmy a značení Více 
              Vyhodnocování logických výrazů Více 
              Úpravy logických výrazů Více 
              Kvantifikátory Více 
              Důkazy
              Logika: mix
Kombinatorika
              Kombinatorika: pojmy
              Permutace, kombinace, variace Více 
              Kombinační čísla Více 
              Kombinatorika: mix
              Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Pravděpodobnost
              Pravděpodobnost: pojmy a značení Více 
              Základní pravděpodobnost jevu
              Opakované pokusy a složené jevy
              Pravděpodobnost: mix

Statistika a práce s daty

Grafy a tabulky
              Tabulky: základní porozumění
              Vztahy grafů a tabulek
              Sloupcové grafy
              Koláčové grafy
              Spojnicové grafy
              Bodové grafy
              Grafy a tabulky: mix
Popisná statistika
              Průměr a medián Více 
              Korelační koeficient Více 
              Typy statistických dat
              Popisná statistika: základní pojmy
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence