Matematika

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Úhly v trojúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Počítání s procenty

98 % z 502 % z 25036
5 % z 8045
3845 % z 8049
95 % z 4020 % z 408

Porovnávání čísel do 100

Které číslo je větší?

Tabulka malé násobilky

20
3212
3628
24

Obsah, obvod: mix

Babiččina koza Růža se pase na trávníku na fotbalovém hřišti, je přivázána k jedné tyči branky lanem dlouhým 3 metry. Večer přišel trenér Mičuda a rozzlobil se na babičku, protože Růža spásla všechnu trávu, na kterou dosáhla. Kolik metrů čtverečních trávy spásla Růža? Zaokrouhlete na celé číslo.

Jednotky délky: ze života

délka kouzelnické hůlky

40 cm40 mm

Mnohočleny s jednou proměnnou

Sčítání pod sebou

Jednotky délky

100 dm = m

Násobení víceciferné

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod lichoběžníku KLMN:

Grafy goniometrických funkcí

Názvy útvarů

kvádrkrychle

Hodiny: určování času

Odpověď zapiš jako dopolední čas ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Zjednodušování výrazů s více proměnnými

Základní rovnice s jednou neznámou

Přímá a nepřímá úměrnost

Max schovává na půdu staré časopisy, a sice třicetistránkové Makovice (časopisy s logickými hádankami) a padesátistránkové komiksové Čtyřlístky (které jsou tištěné ve stejném formátu a na stejný papír jako Makovice). Zjistil, že do jedné krabice se mu vejde 25 Makovic. Kolik byse mu do stejné krabice vešlo časopisů Čtyřlístek?

Zlomky na číselné ose

Množinové operace

Aritmetická a geometrická posloupnost

aritmetická posloupnostgeometrická posloupnost

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Množiny: pojmy

Římská čísla

XXIII

Násobilka čísla 7

21
42
14
35287

Úpravy logických výrazů

Počítání se zápornými čísly

Kombinatorická číselná rozcvička

Kolik přirozených čísel menších než 100 obsahuje číslici 7?

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Počítání s nápadem

Pořadí operací, závorky

Výrazy s mocninami a odmocninami

Výrazy s mocninami a odmocninami

6
9
3

Násobení desetinných čísel

0,33
0,03
0,009
0,90,990,09

Zlomky a procenta

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Počítání se zápornými čísly

Sčítání a odčítání nad 100

Počítání do 20

5
23
74
168

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Počítání s časem

120 hodin = dnů

Odhad počtu teček

Hodiny: určování času

2:20

Mnohočleny s jednou proměnnou

Stavby z kostek: pohled ze stran

Procenta: poznávání

80 %
75 %33 %88 %
17 %
50 %

Výrazy s mocninami a odmocninami

Kombinace základních operací

Marta koupila 10 kalifrdů. Platila padesátikorunou a vrátili jí 20,- Kč. Sice nevíme, co je to kalifrd, ale můžeme alespoň určit, kolik korun stojí 1 kus. Kolik?

Sčítání a odčítání nad 100

Dělení se zbytkem

Mimoni musí každý den trénovat různé schopnosti. Dnes byl na pořadu běh. Jejich úkolem bylo uběhnout za 35 minut co nejvíce koleček okolo vily jejich šéfa. Mimoň Alex zvládá oběhnout jedno kolečko přesně za 4 minuty. Kolik celých koleček zvládne oběhnout v časovém limitu?

Záporné mocniny

Základní rovnice s jednou neznámou

Pořadí operací, závorky

16
10
25
41

Písemné násobení pod sebou

Který výpočet je správně?

Násobení a dělení zlomků

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Delfín se dožívá 30 let. Žralok žije o 11 let déle. Kolik let žije žralok?

Čísla slovně

113třicettři sta třináct
31331třicet jedna
30sto třináct300
13třinácttři sta

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Středová souměrnost

Je zobrazený útvar středově souměrný?

NeAno

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Násobení desetinných čísel

Geometrické pojmy

kruhkružnice vepsaná trojúhelníkusečna
mezikruží
výsečtětiva
kružnice opsaná trojúhelníkutečna

Tabulka malé násobilky

Přibližné počítání s procenty

15 % z 8700

přibližně 1 300přibližně 1 600

Malá násobilka

Objem, povrch

Závod v běhu ve sněhové závěji vyhrál elf Legolas před sobem Svenem a biatlonistou Ondřejem Moravcem. Stupně vítězů byly tři kvádry, všechny se čtvercovou podstavou 80 x 80 centimetrů. Svenův stupeň byl dvakrát vyšší než stupeň Ondry Moravce a Legolasův stupeň byl oproti stupni biatlonisty dokonce třikrát vyšší. Celkem zabíraly všechny tři stupně objem 0,96 metru krychlového. Jak vysoko nad zemí stál při vyhlášení vítězů sob Sven? Uvěďte výšku v centimetrech.

Mocniny

Rovnice se závorkami

Kvadratické rovnice

Pepan jezdí každou sobotu ráno na kole do 15 kilometrů vzdáleného městečka hrát baseball se svými kamarády. Dneska ale zaspal a vyjíždí o 9 minut později. Spočítal si proto, že bude muset jet o 5 kilometrů za hodinu rychleji, aby dojel tak jako vždycky a začátek utkání stihl. Kolik minut trvá obvykle Pepanovi cesta na stadion, když nezaspí? Připomeňme, že vzdálenost = rychlost krát čas.

Kombinace s opakováním

Matějova maminka upekla 3 druhy koláčů - makové, ořechové, tvarohové. Od každého 5 kusů. Určete, kolika způsoby si Matěj může vybrat 4 koláče.

Čísla slovně

třicet dva

Násobení desetinných čísel

Zlomky: mix

V dračím hnízdě bylo 20 vajec. Tři pětiny vajec uloupil loupeživý rytíř Kožlaba. Polovinu zbylých vajec omylem rozsedl táta drak. Ze zbylých vajec se narodili dráčci. Kolik jich bylo?

Výpočty s desetinnými čísly

Sčítání a odčítání do 10

1042
9
8
6

Počítání do 100

Dělení desetinných čísel

Jednotky délky

3,4 m340 mm3400 m
34 m34 cm3400 cm
0,34 km3,4 km340 cm
34 mm340 m3,4 cm

Pojmy: dvojice úhlů

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

vrcholovésouhlasné

Zlomky na číselné ose

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 5.

Převody jednotek obsahu

Pythagorova věta: aplikace

Určete délku úhlopříčky AC v kosočtverci.

Permutace a variace s opakováním

Určete počet všech tříciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu se vyskytují pouze číslice 6, 7, 8 a 9.

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání pod sebou

Binární čísla

21117
161010000
100015100
481111

Společná práce

Už třetí den pršelo. Srnka Koukalová a zajíc Vyskočil se potkali u kaluže. Koukalová se chlubila, že předevčírem vypila tuto kaluž za 15 minut, Vyskočil se zase vytahoval, že včera tu stejnou kaluž vypil sám za 10 minut. Za kolik minut vypijí dnes kaluž společně?

Počet kostek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Výpočty se zlomky

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Mnohočleny s více proměnnými

Zlomky a desetinná čísla

#exercise_vpisovacka-template_desetinne_jako_zlomek#

Zlomky a procenta

0 %20 %

Grafy kvadratických funkcí

Názvy útvarů

kružnice
kuželčtyřstěn
elipsakrychlejehlan

Převody jednotek délky

9 cm

90 mm90 dm

Úpravy výrazů se zlomky

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Pojmy: úhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

přímýpravý

Dosazování do výrazů

Odmocniny

15
10
3020
25
5

Slovní úlohy na množiny

Pět Sněhurčiných trpaslíků si nechalo narůst plnovous. Čtyři trpaslíci si také koupili nový krumpáč. Šmudla, chudák, nemá jako jediný ani plnovous, ani nový krumpáč. Kolik trpalíků má naopak obojí?

Sčítání do 10 obrázkově

Římská čísla

Zapiš 22 pomocí římských číslic.

Hodnoty goniometrických funkcí

-1
0
1

Odhady procent – tečky

10 %

Mocniny

125
169
1008
27121

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Permutace a variace bez opakování

Určete počet všech tříciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu se vyskytují pouze číslice 5, 7 a 9 a zároveň jsou dělitelné pěti. Každá číslice se vyskytuje maximálně jedenkrát.

Rovnice se závorkami

Sčítání a odčítání do 20

Vlastnosti goniometrických funkcí

Sčítání do 100 obrázkově

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Mocniny a odmocniny: mix

Římská čísla

Zapiš 1918 pomocí římských číslic.

Záludné slovní úlohy

Paní Kadrnožková upekla vynikající buchtu. Nakrájela ji na čtverečky svým novým kuchyňským nožem (který jí vykouzlilo kouzelné sluchátko), a to tak, že v jednom směru řízla čtyřikrát a v druhém šestkrát. Kolik kousků buchy jí takto vzniklo?

Jednotky hmotnosti: ze života

koza

55 kg550 kg

Zlomky na číselné ose

Lomené výrazy

Výrazy s logaritmy

Tabulka malé násobilky

Římská čísla

VIVIIXIII
13X10
711VIII
86XI

Číselná osa do 20

Obsah, obvod: vzorce, principy

obvod trojúhelníku o stranách délky

Doplňování řad: počítání

Zlomky na číselné ose

Dělení víceciferné

2524
21
207
5

Podmínky lomených výrazů

Násobení víceciferné

V České Republice máme celkem 14 krajů. Nový pan prezident se rozhodl, že podnikne cestu po všech krajích republiky a v každém stráví 3 dny. Kolik dní bude trvat tato cesta pana prezidenta?

Slovní úlohy s časem

Piráti uloupili 25. července poklad. Za 14 dní s ním přistáli na svém ostrově. Kolikátého srpna piráti přistáli?

Sčítání a odčítání zlomků

Zlomky: sčítání obrázkově

Mocniny

Malá násobilka

Dělení jednociferné

Kostky: plán stavby

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Vlastnosti funkcí

sudá funkcelichá funkce

Vennovy diagramy

Úpravy lomených výrazů

Úlohy s rovnicemi

Dá-li Alena Lence 3 bonbóny, bude mít stále ještě o 1 bonbón více. Dá-li Lenka Aleně 1 bonbón, bude jich mít Alena dvakrát více než Lenka. Kolik bonbónů má Alena?

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Poznávání úhlů

Desetinná čísla slovně

0,8dva celá nula osmosm celá nula dva
dva celá osm8,02osm celá dva
nula celá dvacet osm2,08nula celá osm
0,282,88,2

Grafy lineárních funkcí

Počítání s procenty

Kolik je 46 % z 50?

Poznávání zlomků

Sčítání a odčítání do 20

1413
9
194
5
1518

Násobení a dělení: mix

Na louce se pase pět jednorožců. Kolik mají dohromady nohou?

Desetinná čísla na číselné ose

Čísla slovně

šedesát

Smíšená čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Pythagorova věta: základní použití

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Grafy lineárních nerovnic

Poznávání zlomků

Který obrázek odpovídá následujícímu zlomku?

Dosazování do výrazů

Odčítání obrázkově

Dělení se zbytkem

Vypočítej zbytek po dělení

Logika: pojmy

pokud platí A, pak platí i BA je logický důsledek B

Slovní úlohy na výpočet věku

Janě je 24 let. Má dvakrát tolik let, jako bylo Haně, když Janě bylo tolik let, jako je Haně dnes. Kolik let je Haně?

Počítání se zápornými čísly

4-159
-4
36
15

Mocniny

Zlomky a desetinná čísla

Sčítání a odčítání nad 100

V autě spolu cestovali člověk Čeněk, pes Čenich, moucha Cece a stonožka Cecilka. Kolik se v autě vezlo nohou?

Hodiny: určování času

2:401:30
2:20
1:501:202:00

Dělení se zbytkem

Vypočítej zbytek po dělení

Krácení zlomků

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Slovní úlohy na převody jednotek

Superman má tryskové auto, kterým právě jede rychlostí 720 kilometrů za hodinu. Za kolik sekund dojede k padouchovi Lexi Luthorovi, který je vzdálen 1600 metrů?

Jednotky obsahu

sešit0,1 m²poštovní známka
0,2 cm²1 m²obrazovka televize
2 cm²balicí papír8 m²
300 cm² 20 mm²80 000 cm²

Stavby z kostek: pohled ze stran

Zlomky, mocniny, odmocniny

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Obsah: kombinace útvarů

Určete obsah zelené plochy:

Odmocniny

menší než 5větší než 5

Podobnost, shodnost

Který vztah platí?

Zjednodušování výrazů s jednou proměnnou

Dělení víceciferné

Kombinace bez opakování

V rovině je 6 různých bodů (žádné 3 neleží na jedné přímce). Kolik různých úseček dostaneme pospojováním všech těchto bodů navzájem?

Dělení víceciferné

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Římská čísla

MMXIXMMXVII

Mocniny

Kombinační čísla

Sčítání a odčítání desetinných čísel

5,12,3
0,33,1
2,47
2,33

Záporné mocniny

Násobilka čísla 9

277218
904563

Malá násobilka

18
56
364232
48
2124

Dělitel, násobek

Kapitán Nemo vymyslel na letní tábor hru. Potřebuje všechny plavčíky rozdělit na lodě tak, aby v každé lodi byl stejný počet holek a aby se i kluci do lodí rozdělili naprosto rovnoměrně. Kolik nejvíce lodí může za těchto podmínek obsadit, jestliže holek je na táboře 30 a kluků 42?

Dělení víceciferné

Zlomky a desetinná čísla

Logaritmy

Malá násobilka

Základní rovnice s jednou neznámou

Sčítání pod sebou

Který výpočet je správně?

Pythagorova věta: aplikace

Kmen má průměr 20 centimetrů. Truhlář z něj chce vyrobit čtvercový trám. Jaká je největší možná délka hrany takového čtverce?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Pořadí operací, závorky

Pojmy související s kružnicí

Na kterém obrázku je zeleně vyznačena sečna?

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 23 na desítky.

Rovnice s lomenými výrazy

Slovní úlohy na sloupcové grafy

Petr udělal ve své třídě průzkum oblíbených příchutí zmrzliny. Kolik žáků má jako oblíbenou vanilkovou nebo pistáciovou zmrzlinu?

Dělení se zbytkem

Vendelín potřebuje v Minecraftu vyrobit sobě a svým kamarádům kamenné pece. Na jednu pec potřebuje 8 bloků kamení. Kolik pecí dokáže vyrobit, pokud má 62 kamenných bloků?

Sčítání a odčítání do 10

Úhly v trojúhelníku

Obvod (na mřížce)

20
2224
1826
16

Dosazování do výrazů

Sítě kostky

Má každá strana krychle jednu sousední stranu stejně barevnou?

anone

Mnohočleny s jednou proměnnou

Malá násobilka obrázkově

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Popisná statistika: základní pojmy

nejnižší hodnota

minimummodus

Sčítání do 10 obrázkově

Sčítání do 10 obrázkově

Přímá a nepřímá úměrnost

Pod vedením Ferdy stavělo 1500 mravenců nové mraveniště. Nosili jehličí a hlínu, vrtali chodbičky a za 28 dní bylo hotovo. Jak dlouho by stavěl Ferda mraveniště, kdyby měl k dispozici jen 1200 mravenců?

Binární čísla

Tabulka malé násobilky

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 5,655 na desítky.

Tabulka malé násobilky

Prvočísla

Je 24 prvočíslo?

AnoNe

Malá násobilka

Grafy lineárních funkcí

Kombinatorika: pojmy

kombinační číslo

Zjednodušování lomených výrazů

Sčítání zlomků s obrázky

Násobilka čísla 2

14
16
818
1210

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Sítě těles

Dělení jednociferné

Rozklad na součin

Obvod (na mřížce)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Pořadí operací, závorky

9
6
3
1824
10

Počítání s procenty

Kolik je 80 % z 800?

Slovní úlohy o směsích

Celkový počet očí v padesátičlenné partě Mimoňů je 79. Mimoni jsou dvouocí, nebo jednoocí. Kolik je v této partě těch jednookých?

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Krácení zlomků

Dělení víceciferné

13
4217
23
26
21

Zlomky a procenta

70 %
95 %60 %80 %
75 %
20 %

Dvě rovnice o dvou neznámých

Násobilka čísla 6

24
4212
30
5436

Myslím si číslo

Součet tří po sobě jdoucích čísel je 60. Jaké je nejmenší z nich?

Záporné mocniny

Zlomky a desetinná čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Dělení se zbytkem

Vypočítej zbytek po dělení

Zlomky slovně

tři čtvrtiny
čtyři třetiny
jedna polovina
dvě třetinyjedna třetina
tři poloviny

Násobení víceciferné

Pokud jste viděli film 101 dalmatinů, možná jste si všimli, že každý dalmatin má na sobě přesně 63 černých puntíků. Kolik celkem puntíků mají na sobě všichni dalmatini?

Sítě těles

Násobení víceciferné

Osová souměrnost

Je zobrazený útvar osově souměrný?

AnoNe

Čísla slovně

100100001000000
1000001000deset
deset tisícstosto tisíc
miliontisíc10

Smíšená čísla

Sudé, liché

Číslo 56 je:

lichésudé

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Počítání se zápornými čísly

Souřadnice bodů

3D objekty z různých pohledů

Počítání se zápornými čísly

Sčítání a odčítání nad 100

Pepan se vsadil se svou kamarádkou Madlou, že se dokáže celý rok, tedy 365 dní, každé ráno sprchovat studenou vodou. Protože je pepan fakt frajer, už to skoro zvládl, chybí mu posledních 32 dní. Kolik dní už se Pepan studenou vodou sprchuje?

Pořadí operací, závorky

Pythagorova věta: aplikace

Krab Korbič stojí 8 metrů od nádherné sasanky. Stojí k ní čelem a moc se mu líbí. Rozhodne se, že se za ní rozběhne. Protože je trochu hloupý, tak si po 6 metrech uvědomí, že se zapomněl natočit, což je problém, protože coby krab odběhl do boku. Jak daleko je Korbič od sasanky nyní?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Binární čísla

Zapište binární číslo 101 v desítkové soustavě.

Zlomky a desetinná čísla

Násobení víceciferné

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Sčítání a odčítání desetinných čísel

3D objekty z různých pohledů

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Sčítání a odčítání desetinných čísel

2,072,33
2,63
2,01
2,75
2,7

Finanční gramotnost

Čert Uriáš s andělem Petronelem nakupovali jablka pro svatého Petra. Jeden kilogram stál 26 dukátů a Uriáš s Petronelem koupili pět a půl kilogramu. Kolik dukátů zaplatili?

Jednotky hmotnosti

1000 g100 g1 dkg
1000 kg1 g0,1 kg
1 t0,1 t10 g
1 kg100 kg1000 mg

Obsah, obvod: mix

Pavouk Vláknoslav spřádá své pavučiny na dopravních značkách. Předtím, než začne splétat pavučinu, vždy značku důkladně celou po okraji obejde. Nyní právě oblézá značku „Stop, dej přednost v jízdě“, která má tvar pravidelného osmiúhelníku o straně délky 30 centimetrů. Kolik centimetrů Vláknoslav ujde při svém průzkumu?

Převody jednotek hmotnosti

3 t

3000 g3000 kg

Mocniny

25
916
81
64
494
36

Sčítání a odčítání do 20

7
9
1715
1311

Násobilka čísla 5

35
15
45
25
50
20

Sčítání do 20 obrázkově

Binární čísla

Odčítání pod sebou

Grafy lineárních nerovnic

Dělení jednociferné

Poznávání zlomků

Jakému zlomku odpovídá následující obrázek?

Odmocniny

Myslím si číslo

Myslím si dvě čísla. Jejich rozdíl je 14 a polovina jejich součtu je 25. Jaká je hodnota většího čísla?

Sčítání a odčítání do 10

Jednotky teploty: ze života

denní teplota v Antarktitě

-30 °C-130 °C

Dělení jednociferné

287
96
5
43

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 40 a 25?

Úpravy výrazů s faktoriálem

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete délku strany a, jestliže platí:

Vennovy diagramy

Smíšená čísla

Slovní úlohy o penězích

Sedm trpaslíků jede vlakem na výlet do Kutné Hory. Lístek pro jednoho by stál 140 korun, ale trpaslíci si koupí výhodnější skupinovou jízdenku a její cenu si spravedlivě rozpočítají. Skupinová jízdenka stojí tolik, jako kdyby jeden člen skupiny zaplatil plnou cenu individuální jízdenky a všichni ostatní už pouze polovinu. Kolik peněz takto každý trpaslík ušetří oproti situaci, kdy by si kupoval vlastní individuální jízdenku?

Interpretace tabulek

V tabulce vidíme několik údajů ze začátku roku 2018 o třech vybraných Jůtůberech. Kolikáté narozeniny slaví v roce 2018 Jirka Král?

Dvě rovnice o dvou neznámých

Sčítání a odčítání do 20

Výrazy s absolutní hodnotou

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obsah trojúhelníku ABC:

Procenta: mix

V Zapovězeném lese rostlo 24 smrků, což jsou 3 % z celkového počtu všech stromů. 50 % smrků ale napadl brouk kůrovec a tyto stromy uschly. Kolik zdravých stromů je nyní v Zapovězeném lese?

Obsah (na mřížce)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Úhly a mnohoúhelníky

Násobení a dělení zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Úhly ve čtyřúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v lichoběžníku.

Sčítání a odčítání do 20

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 8 a 12?

Kombinační čísla

20
7
55
916

Násobení desetinných čísel

Jednotky objemu

Logaritmy

-0,530,5
4-1
2

Sčítání a odčítání nad 100

Odčítání pod sebou

Vyjádření neznámé z rovnice

Sčítání do 20 obrázkově

Dělení se zbytkem

zbytek 2zbytek 3
zbytek 4zbytek 5
zbytek 1
zbytek 0

Dělení desetinných čísel

64
7
3
52

Číselná osa do 20

1
1812
5
89

Sčítání a odčítání do 20

Jirka měl devět pastelek. Petr měl pastelek jen pět. Petr si od Jirky půjčil hnědou a oranžovou pastelku. Kolik pastelek Jirkovi zůstalo?

Sčítání a odčítání nad 100

248909
555485
714
807
896505

Číselná osa: kladná a záporná čísla

53
-14
-280
32518-4

Zápis posloupností

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Geometrické konstrukce: značení

Jednotky hmotnosti

2 g = mg

Desetinná čísla: mix

V Mahálovém moři jsou 3 tajuplné ostrovy, na každém ostrově 3 nedobytné hrady a v každém hradě 3 krásní princové. Pricezna Dobrodružna se rozhodla všechny tyto prince navštívit. Kolik návštěv ji čeká?

Objem, povrch

Nákupní košík v obchodním centru Žrout je dlouhý 5 decimetrů, široký 3 decimetry a hluboký taktéž 3 decimetry. Paní Slabá nesnáší, když jí z košíku přes horní hranu něco přečuhuje. Kolik decimetrů krychlových nákupu se vejde do košíku paní Slabé v obchodním centru Žrout?

Počty vrcholů, stran, hran

#exercise_vpisovacka-template_kolik_sten#

Sčítání a odčítání zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Dělení obrázkově

Sčítání a odčítání zlomků

Odmocniny

7,07...
6,32...
7,74...
5,47...
3,16...
4,47...

Procenta: mix

Kouzelná hůlka stojí 16 zlatých. Dnes mají ale v magickém obchodě slevu 25 %. Kolik zlatých stojí hůlka po slevě?

Násobení a dělení: mix

Petr je táborový vedoucí a nachystal bojovou hru. Připravil na ni 36 papírových koulí. Budou spolu bojovat celkem 4 týmy, z nichž každý má 3 bojovníky. Petr rozdělil papírové koule spravedlivě mezi všechny bojovníky. Kolik koulí každý z nich dostal?

Násobilka čísla 3

3039
1218
24

Pojmy související s trojúhelníkem

Na kterém obrázku je zeleně vyznačen rovnostranný trojúhelník?

Malá násobilka

Bílá paní straší na hradě. Během jedné hodiny strašení navštíví hladomornu třikrát. Během noci straší šest hodin, potom si jde na dvě hodiny odpočinout do věže. Kolikrát během noci navštíví hladomornu?

Výrazy s absolutní hodnotou

Množiny: pojmy

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 250 na stovky.

Násobilka čísla 4

4
40
32
1216
24

Pravděpodobnost: kostky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na dvou kostkách padne v součtu sudé číslo?

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Určení zobrazení v rovině

Který obrázek znázorňuje středovou souměrnost?

Počítání do 100

8778
74
48
8447

Největší společný dělitel

NSD(15, 20)3NSD(15, 21)
42NSD(8, 20)
NSD(12, 18)NSD(8, 22)NSD(14, 21)
657

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Souřadnice bodů

Sčítání od 20 do 100 obrázkově

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 12 na desítky.

Slovní úlohy s časem

Právě je přesně 12 hodin, 53 minut a 46 sekund. Za kolik sekund nejdříve nastane nějaký jiný čas, ve kterém budou obsaženy všechny číslice od 1 do 6, každá právě jednou?

Vlastnosti kvadratické funkce

Má graf funkce průsečík s osou ?

neano

Grafy goniometrických funkcí

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 2 a 3?

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Krácení zlomků

Porovnávání kladných a záporných čísel

Které číslo je větší?

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Mimoni měli vánoční besídku a přinesli na ni ovoce: jablka, hrušky a švestky. Švestek bylo na začátku stejně jako jablek na konci, jablek se snědlo stejně, jako zůstalo na konci hrušek a jediný, kdo jedl hrušky, byl mimoň Andy, snědl jich celkem 7. Na obrázku vidíte talíř po skončení besídky. Kolik kusů ovoce Mimoni na besídku přinesli?

Násobení a dělení zlomků

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod trojúhelníku STU:

Vlastnosti lineární funkce

Uvažme lineární funkci , kde $a eq 0, b eq 0$. Je tato funkce prostá?

neano

Sčítání obrázkově

Slovní úlohy na spojnicové grafy

Kouzelnická hůlka zvládá různý počet kouzel v závislosti na svém stáří. Jak hůlka sbírá zkušenosti, umí kouzlit více a více. Jednou ovšem dosáhne bodu, kdy začne stárnout a její kouzlící kapacita začne klesat. V grafu vidíme tuto závislost pro hůlky s třemi různými jádry. V kolika letech zvládne hůlka s pérem Fénixe nejvíce kouzel?

Mnohočleny s více proměnnými

Sčítání a odčítání zlomků

Slovní úlohy na množiny

Vendelín už má naspořeno 26 mincí, papírové bankovky zatím bohužel žádné nemá. Polovina jeho mincí jsou padesátikoruny. 20 mincí má Vendelín uložené v pokladničce tvaru růžového prasátka, zbytek má v peněžence. Jestliže má v peněžence 270 korun, kolik padesátikorun má v prasátku?

Převody jednotek délky

42 m

0,042 mm0,042 km

Zlomky a desetinná čísla

Obsah (na mřížce)

3035
29
27
3228

Výrazy s absolutní hodnotou

-8
2
81-2
5

Poznávání zlomků

Zapište vybarvenou část jako zlomek ve tvaru 'x\/y'.

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rovnice se zlomky

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 2,123 na desítky.

Sčítání a odčítání od 20 do 100

27
4
9
138
52
69
10162

Desetinná čísla slovně

3,01,3jedna celá tři
tři celá jedna0,3tři desetiny
jedna třetina0,333...tři
1,5tři poloviny3,1

Logaritmy

Logaritmické rovnice

Dělení desetinných čísel

Zlomky: mix

Tatínek si spočítal, že ve škole strávil dvě pětiny svého dosavadního života. Do první třídy nastoupil v šesti letech a školní docházku ukončil až se ziskem inženýrského titulu ve 24 letech. Kolik let je tatínkovi nyní?

Dělitelnost

Je číslo 40 dělitelné číslem 10?

NeAno

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 14 a 21?

Násobení víceciferné

780192
190228
144
24

Odčítání pod sebou

Který výpočet je správně?

Nejmenší společný násobek

NSN(9, 15)NSN(6, 9)36
18NSN(9, 12)45
60NSN(12, 6)NSN(12, 16)
12NSN(12, 15)48

Pythagorova věta: základní použití

Kostky: plán stavby

Pravděpodobnost

Hodíme dvěma mincemi najednou. Jaká je pravděpodobnost, že padne alespoň na jedné rub?

Výrazy s mocninami a odmocninami

Násobení desetinných čísel

0,990,48
99,19
2,52
56,05
5,07

Pythagorova věta: základní použití

Vědecký zápis čísel

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Exponenciální rovnice

Dělení jednociferné

Slovní úlohy s pohybem

Tomáš vyšel na návštěvu k babičce v 7 hodin a pohyboval se průměrnou rychlostí 5 km/h. V 10 hodin vyrazil k babičce i jeho bratr Matěj na kole rychlostí 14 km/ h. V kolik dohnal Matěj Tomáše?

Odpověď zapiš ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Násobilka čísla 8

4864
164024
72

Základní typy funkcí

lineární funkcekonstantní funkce

Jednotky obsahu: ze života

Václavské náměstí

40 ha4 ha

Násobení víceciferné

75
180
400280110
160

Malá násobilka

12
10
916
20
15

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Určete obvod kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Hodnoty goniometrických funkcí

Poznávání úhlů

Přibližné počítání

přibližně 11 000přibližně 13 000

Grafy kvadratických funkcí

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM