Matematika

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Kombinace s opakováním

Kolika způsoby lze do 9 různých přihrádek rozmístit 7 bílých a 2 černé koule, nesmí-li žádná přihrádka zůstat prázdná?

Násobení víceciferné

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Mnohočleny s jednou proměnnou

Dělení víceciferné

Úhly a mnohoúhelníky

Zlomky: sčítání obrázkově

Malá násobilka obrázkově

Sčítání od 20 do 100 obrázkově

Desetinná čísla slovně

osm celá dva0,80,28
osm celá nula dvadva celá nula osm8,02
2,82,088,2
dva celá osmnula celá dvacet osmnula celá osm

Sčítání a odčítání od 20 do 100

6311548
61
53
36113

Násobilka čísla 7

3542
7
1428
21

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 9876 na stovky.

Slovní úlohy na spojnicové grafy

V grafu vidíme cenu bezoáru v kouzelnickém obchodě v závislosti na jeho množství v gramech. Je vidět, že když si bezoáru kouzelník koupí více než 10 gramů, tak se mu to díky množstevní slevě vyplatí. Nesmí si ho ale koupit příliš moc, potom zase zdražuje, protože je vzácný. Kolik gramů si musí Fred Weasley koupit, pokud chce mít nákup nejvýhodnější (tj. nejnižší cenu v přepočtu na jeden gram)?

Číselná osa: kladná a záporná čísla

31609-18
-2140
-11

Násobilka čísla 8

72
40
3224
56
80

Souřadnice bodů

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Násobilka čísla 2

20128
2166

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Pekáč, kluzák, ježdík, podsedák, lopata, to všechno jsou názvy pro plastovou podložku s úchytem, na které se dá sjíždět zasněžený svah. V obchodě se zimním zbožím stála tato věc 85 korun, ale teď, na jaře, ji o 37 korun zlevnili. Za kolik korun si mohou sjížděcí nadšenci koupit plastový pekáč nyní?

Základní typy funkcí

lineární lomená funkce

Dělení víceciferné

Záludné slovní úlohy

Pokud tři kočky sežerou tři myši během tří minut, za kolik minut 100 koček sežere 100 myší?

Sčítání a odčítání zlomků

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Určete délku kružnice:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Pořadí operací, závorky

Rovnice se závorkami

Pythagorova věta: základní použití

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Mocniny

Sčítání do 20 obrázkově

Počítání s procenty

Kolik je 90 % z 40?

Prvočísla

Je 45 prvočíslo?

NeAno

Smíšená čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Dělení se zbytkem

Vypočítej zbytek po dělení

Zlomky a desetinná čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Odmocniny

Jednotky teploty: ze života

-18 °C

mrazáklednička

Násobení a dělení: mix

Franta je dračí zubař. Dnes přišlo na kontrolu pět trojhlavých draků. Každá dračí hlava má 8 zubů. Kolik celkově zubů musí dnes Franta prohlédnout?

Dělení víceciferné

210251
304
125
132
121

Obsah (na mřížce)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Základní rovnice s jednou neznámou

Odčítání pod sebou

SprávněŠpatně

Permutace a variace s opakováním

Fiona se rozhodla sportovat tři dny v týdnu. Na výběr má lukostřelbu, šerm, jízdu na koni a moderní tanec. Kolik různých možností výběru Fiona má?

Násobení a dělení zlomků

Násobení víceciferné

Princezna Fintěna se chystá na ples. Ve své téměř 20 metrů dlouhé skříni má celkem 162 různých šatů a 87 párů střevíčků. Kolik různých kombinací (šaty + střevíčky) může Fintěna zvolit?

Malá násobilka

Převody jednotek hmotnosti

500 t

500000 kg500000 dkg

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 1 a 11?

Sčítání a odčítání do 20

10129
15
8
14
13
11

Jednotky obsahu: ze života

80 m²

větší zahradabyt

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 230 na stovky.

Krácení zlomků

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Úhly v trojúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení víceciferné

648
945
480
500800
385

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 3,1415926 na setiny.

Binární čísla

Zapište binární číslo 1100100 v desítkové soustavě.

Násobení desetinných čísel

Rozklad na součin

Jednotky délky

1 m = cm

Číselná osa do 20

14
2016
12
188

Úpravy logických výrazů

Slovní úlohy na výpočet věku

Otec má 48 let, syn 21. Před kolika lety byl otec desetkrát tak starý jako jeho syn?

Výrazy s mocninami a odmocninami

Římská čísla

Zapiš 14 pomocí římských číslic.

Pythagorova věta: základní použití

Logika: pojmy

ekvivalenceimplikace

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Převody jednotek obsahu

Krácení zlomků

Sčítání pod sebou

Dělení jednociferné

Poznávání zlomků

Jakému zlomku odpovídá následující obrázek?

Logaritmy

Sčítání a odčítání nad 100

28. března roku 2018 uplynulo přesně 426 let od narození Jana Amose Komenského. Který rok se tato významná osobnost českých dějin narodila?

Zlomky: mix

Bronz je, jak známo, slitina mědi a cínu. V Pepanově dvousetgramové bronzové medaili z mistrovství republiky je mědi o čtyři třetiny více než cínu. Kolik gramů cínu je v Pepanově bronzové medaili?

Souřadnice bodů

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Sčítání do 10 obrázkově

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Lichožrouti jsou malé potvory, které bydlí v pračce a konzumují ponožky. Každý lichožrout sní během jednoho praní 6 ponožek, ale žádný lichožrout nesní dvě stejné ponožky. Maminka dala do pračky 20 párů ponožek, vyndala však jen 10 párů a nějaké liché ponožky. Kolik lichých ponožek vyndala, jestliže víme, že má v pračce 2 lichožrouty?

Stavby z kostek: pohled ze stran

Rovnice se závorkami

Pythagorova věta: aplikace

Žebřík se dotýká zdi ve výšce 4 metry, spodní konec je 1,5 metru od zdi. Jak dlouhý je žebřík?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Slovní úlohy na převody jednotek

Sob Sven miluje mrkev a obzvláště pak mrkvový salát. V ledovém království stojí 10 deka satálu 16 korun. Sven si ho koupil tolik, že za něj utratil všechny své úspory, které činily 528 korun. Kolik kilogramů mrkvového salátu si Sven koupil?

Porovnávání čísel do 100

Které číslo je větší?

Dosazování do výrazů

Písemné násobení pod sebou

SprávněŠpatně

Úpravy lomených výrazů

Zlomky na číselné ose

Poznávání úhlů

Grafy kvadratických funkcí

Zlomky a procenta

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Tabulka malé násobilky

Jednotky délky: ze života

0,4 km

délka autobusudélka běžeckého oválu

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Násobení a dělení zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Sčítání do 10 obrázkově

Sčítání obrázkově

Odhady procent – tečky

90 %40 %

Čísla slovně

100sto10000
1010001000000
sto tisíc100000tisíc
miliondesetdeset tisíc

Násobení víceciferné

165
50
108
26
28143

Jednotky hmotnosti

100 kg = g

Jednotky objemu

Hodiny: určování času

9:40
9:00
8:407:30
7:158:25

Obsah: kombinace útvarů

Určete obsah zelené plochy:

Rovnice s lomenými výrazy

Řešení zadejte jako zlomek 'a/b' v základním tvaru.

Odhad počtu teček

Úhly v trojúhelníku

Násobení víceciferné

Dělení desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Úpravy výrazů se zlomky

Sčítání a odčítání zlomků

Porovnávání kladných a záporných čísel

Které číslo je větší?

Výrazy s absolutní hodnotou

Pojmy související s kružnicí

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

tětivutečnu

Sudé, liché

Číslo 14 je:

lichésudé

Jednotky hmotnosti

0,1 t0,1 kg10 g
1 dkg1 kg1000 g
1 t100 kg1 g
1000 kg1000 mg100 g

Slovní úlohy o směsích

Město Brno nakoupilo celkem 40 kusů nových dopravních prostředků, a sice tramvaje 15T s kapacitou 210 osob a kloubové trolejbusy 23R s kapacitou až 145 osob. Celková kapacita nově nakoupených vozidel činila 7230 osob. Kolik koupilo město Brno nových tramvají?

Římská čísla

Zapiš 73 pomocí římských číslic.

Osová souměrnost

Je zobrazený útvar osově souměrný?

AnoNe

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 8997 na stovky.

Výpočty s desetinnými čísly

Poznávání úhlů

Grafy lineárních funkcí

Logaritmy

Počítání do 100

Kvadratické rovnice

Kristoff koupil pro své stádo sobů celkem 143 mrkví. Každý sob dostal o dvě mrkve méně, než je počet sobů ve stádu. Kolik sobů má Kristoff ve svém stádu?

Výrazy s mocninami a odmocninami

Sítě kostky

Jsou všechny protější strany krychle stejně barevné?

anone

Počty vrcholů, stran, hran

#exercise_vpisovacka-template_kolik_vrcholu#

Pořadí operací, závorky

8
63
4
75

Grafy goniometrických funkcí

Sčítání a odčítání do 20

Petr měl velký hlad. Koupil si 6 rohlíků. Čtyři z nich si namazal marmeládou. Zbytek rohlíků si dal s medem. Kolik rohlíků s medem snědl?

Výpočty se zlomky

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Poznávání zlomků

Sčítání do 10 obrázkově

Zlomky a desetinná čísla

Převody jednotek délky

1000 m

1 dm1 km

Krácení zlomků

Vlastnosti lineární funkce

Je funkce lineární?

neano

Logaritmické rovnice

Desetinná čísla: mix

Hagrid váží každý večer svého nového pavouka, kterého koupil na černém trhu na Příčné ulici. První večer vážil pavouk 1,8 kilogramu, druhý večer už 4,4 kilogramu. Kolik kilogramů Hagridův pavouk přibral?

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Tabulka malé násobilky

Obvod (na mřížce)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Doplňování řad: počítání

Dělení se zbytkem

Vypočítej zbytek po dělení

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Největší společný dělitel

23NSD(27, 18)
75NSD(15, 25)
9NSD(8, 12)4
NSD(15, 24)NSD(6, 8)NSD(21, 35)

Pythagorova věta: aplikace

Vrtulník uletěl 20 kilometrů na sever, potom zatočil na východ a uletěl 10 kilometrů. Jak daleko se nachází od startovní pozice?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Obvod (na mřížce)

166
2412
2014

Dělení víceciferné

Logaritmy

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 15 a 25?

Procenta: mix

Mikuláš loni donesl Pepíčkovi 24 brambor. Letos byl Pepíček hodný, tak se Mikuláš rozhodl, že mu zvýší nadílku o 25 %. Kolik brambor Pepíček dostane?

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Úlohy s rovnicemi

Králíci z klobouku jedí společně hlávku zelí. Bob by ji sám snědl za 20 minut. Bobek sám za 30 minut. Za kolik minut ji snědí dohromady?

Pojmy: úhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

nekonvexníkonvexní

Sčítání a odčítání do 10

Kostky: plán stavby

Dělení obrázkově

Násobení desetinných čísel

1,15
0,050,151,95
1,5
2,2

Násobení a dělení: mix

Jana má narozeniny. Na narozeninovém dortu je 24 lentilek. Jana rozdělila dort na stejné díly pro šest lidí. Kolik lentilek bylo na každém dílku?

Výrazy s absolutní hodnotou

Dvě rovnice o dvou neznámých

Sčítání a odčítání do 20

Sčítání a odčítání nad 100

Podobnost, shodnost

Který vztah platí?

Procenta: poznávání

50 %
75 %88 %80 %
33 %
67 %

Nejmenší společný násobek

20NSN(4, 10)NSN(8, 6)
NSN(9, 10)12NSN(1, 7)
730NSN(4, 6)
24NSN(10, 15)90

Pojmy související s trojúhelníkem

Na kterém obrázku je zeleně vyznačena výška trojúhelníku?

Počítání do 100

91
2339
593817
5592

Záporné mocniny

Grafy lineárních funkcí

Slovní úlohy s časem

Pat natřel plot červenou barvou. Začal natírat v 9:23 a skončil v 9:51. Potom přišel Mat a přetřel plot modrou barvou. Mat začal v 9:55 a skončil v 10:16. O kolik minut byl Mat v natírání rychlejší?

Počítání se zápornými čísly

Mocniny a odmocniny: mix

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Mocniny

Násobení desetinných čísel

Množinové operace

Množiny: pojmy

B je podmnožinou AA je podmnožinou B

Počítání se zápornými čísly

9-4
436
-15
15

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 1 a 7?

Kombinační čísla

9
1
55
20
76

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obsah lichoběžníku KLMN:

Vědecký zápis čísel

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Dělení se zbytkem

zbytek 5zbytek 2
zbytek 0
zbytek 1
zbytek 4zbytek 3

Římská čísla

XXIIIXXII

Smíšená čísla

Grafy lineárních nerovnic

Zjednodušování výrazů s jednou proměnnou

Sítě těles

Aritmetická a geometrická posloupnost

geometrická posloupnostaritmetická posloupnost

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Moje číslo označuje známku ve škole. Když ho vynásobím čtyřmi, získám číslo dělitelné šesti beze zbytku. Jaké si myslím číslo?

Množiny: pojmy

Mnohočleny s jednou proměnnou

Vlastnosti funkcí

Je-li funkce prostá, pak musí být rostoucí.

platíneplatí

Zlomky a desetinná čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Malá násobilka

Myslím si číslo

Myslím si tři po sobě následující sudá čísla. Součet prvního a třetího je o 12 menší než čtyřnásobek druhého. Jaké je to druhé číslo?

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Dělení jednociferné

Výrazy s mocninami a odmocninami

Vlastnosti goniometrických funkcí

Je funkce sudá?

neano

3D objekty z různých pohledů

Sčítání do 20 obrázkově

Zlomky a desetinná čísla

Dělitelnost

Je číslo 66 dělitelné číslem 2?

AnoNe

Zjednodušování lomených výrazů

Počítání se zápornými čísly

Dosazování do výrazů

Počítání s procenty

75 % z 40095 % z 200100
98 % z 20080 % z 200160
20 % z 50045090 % z 500
196190300

Společná práce

Sob Sven má dvě brigády, protože si chce pořídit novou maringotku. Přes den rozváží poštu a večer baví lidi na zámku princezny Elzy svými kouzelnickými čísly. Kdyby pouze rozvážel poštu, vydělá si na maringotku za 65 dní, kdyby dělal jenom po večerech kouzelníka, měl by dostatek peněz na novou maringotku za 104 dní. Za kolik dní si vydělá Sven na nové sáně, pokud bude i nadále zvládat obě brigády zároveň?

Logaritmy

103
4
621

Počítání do 20

1612
101115
171314

Dělení víceciferné

11
2318
43
3213

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod obdélníku KLMN:

Převody jednotek délky

0,1 m

10 cm100 cm

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání nad 100

513111
285
855234
380

Poznávání zlomků

Zapište vybarvenou část jako zlomek ve tvaru 'x/y'.

Násobilka čísla 4

12
16
4824
20

Násobení víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Slovní úlohy na množiny

Ve městě Autobusovice mají 24 autobusů, z toho 14 nových, které jezdí na stlačený zemní plyn. Zbytek jezdí na naftu. Polovinu moderních autobusů na stlačený zemní plyn řídí ženy, jedna žena dokonce řídí i starší naftový autobus. Kolik autobusů řídí v Autobusovicích muži?

Sčítání a odčítání do 10

6
5
31
28

Grafy lineárních nerovnic

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 2,123 na desetiny.

Číselná osa do 20

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Pořadí operací, závorky

Binární čísla

Obsah (na mřížce)

9
7
1836
2412

Odmocniny

Úhly ve čtyřúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v obdélníku.

Podmínky lomených výrazů

Přibližné počítání s procenty

1 % z 2556

přibližně 26přibližně 31

Sčítání a odčítání do 20

Pythagorova věta: aplikace

Určete délku výšky na stranu KL v rovnoramenném trojúhelníku.

Geometrické konstrukce: značení

Slovní úlohy s časem

V zimním království Elza vykouzlila sněhovou vánici, která trvala dlouho a dlouho. Sněžit začalo 29. listopadu hned po půlnoci a skončilo až 3. února, těsně před půlnocí. Kolik dní padal sníh?

Malá násobilka

Petr si dá každý den po obědě tři čtverečky čokolády. Kolik čtverečků čokolády sní za týden?

Kombinatorická číselná rozcvička

Kolik přirozených čísel menších než 100 obsahuje číslice 1 nebo 8?

Geometrické pojmy

poloměrvýška trojúhelníku
těžnice trojúhelníkuortocentrum trojúhelníku
těžiště trojúhelníkutětivatečna
sečna

Mocniny

Základní rovnice s jednou neznámou

Odčítání obrázkově

Zlomky na číselné ose

Kombinatorika: pojmy

prvková variace z prvků je to stejné jako

permutacekombinace

Sčítání pod sebou

Zlomky na číselné ose

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 5.

3D objekty z různých pohledů

Sčítání pod sebou

Který výpočet je správně?

Obsah, obvod: vzorce, principy

Na základě znalosti délek stran rovnoběžníku můžeme vypočítat:

obsahobvod

Malá násobilka

63
42
48
814972
5464

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Jaký je obor hodnot funkce ?

Dvě rovnice o dvou neznámých

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Kombinační čísla

Hodnoty goniometrických funkcí

Zlomky a procenta

3 %25 %
12 %50 %
40 %
35 %

Násobilka čísla 5

5035
25
15
45
20

Názvy útvarů

kuželváleckružnice
elipsa
jehlankoule

Obsah, obvod: mix

Profesorka Prýtová plánuje pokrýt celou podlahu zakázané komnaty ďáblovým osidlem. Tvar podlahy vidíte na obrázku. Kolik metrů čtverečních osidla musí vyčarovat?

Kombinace základních operací

Vlaky ve Švýcarsku jsou velmi rychlé. Rychlovlak vlevo na obrázku (na koleji 15) jezdí třikrát rychleji než oranžový osobní vláček vzadu vpravo na obrázku a dvakrát rychleji než nákladní vlak uprostřed (na koleji 16). Nákladní vlak jezdí o 40 kilometrů za hodinu rychleji než oranžový osobní vláček. Jakou rychlostí (v kilometrech za hodinu) jezdí rychlovlak?

Sčítání a odčítání do 20

Zápis posloupností

Určení zobrazení v rovině

Který obrázek znázorňuje stejnolehlost?

Obsah, obvod: mix

Farmář má stáj, ve které je 10 boxů pro koně. Každý box je tvaru obdélníku, jedna strana má délku 5 m, druhá 6 m. Jaká je celková plocha stáje?

Zlomky a desetinná čísla

Pořadí operací, závorky

Vlastnosti kvadratické funkce

Jaké jsou kořeny funkce ?

Jednotky délky

4,2 mm4,2 cm420 m
42 mm42 kmmaraton
4,2 m420 cm4,2 km
4200 m0,42 cm0,42 km

Finanční gramotnost

Čert Uriáš s andělem Petronelem nakupovali jablka a pomeranče pro svatého Petra. Celkem stál jejich nákup 168 dukátů, ale Petronel našel v mošně 3 nebeské stravenky, každou v hodnotě 45 dukátů. Zaplatili tedy těmi stravenkami a zbytek doplatili dukáty. Kolik dukátů museli doplatit?

Smíšená čísla

Kombinace bez opakování

Kolika přímkami můžeme spojit 10 bodů, jestliže právě čtyři z nich leží na jedné přímce?

Pojmy: dvojice úhlů

Na kterém obrázku jsou vyznačené vedlejší úhly?

Grafy goniometrických funkcí

Počítání s časem

2 týdny = dní

Malá násobilka

15
161220
109

Odčítání pod sebou

Popisná statistika: základní pojmy

medián je _ hodnota v seřazené posloupnosti

největšíprostřední

Sčítání a odčítání zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Počítání se zápornými čísly

Mnohočleny s více proměnnými

Středová souměrnost

Je zobrazený útvar středově souměrný?

AnoNe

Zlomky slovně

tři čtvrtiny
polovinačtvrtina
tři polovinytřetinadvě třetiny

Úpravy výrazů s faktoriálem

Stavby z kostek: pohled ze stran

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Exponenciální rovnice

Dělení desetinných čísel

2
536
74

Rovnice se zlomky

Řešení zadejte jako zlomek 'a/b' v základním tvaru.

Dělení jednociferné

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Dělení se zbytkem

V Minecraftu se dá vyrobit sekyra ze tří bloků kamení a dvou bloků dřeva. Vendelín moc rád vyrábí sekyry. Kolik si jich může vyrobit, jestliže má 26 bloků kamení a 19 bloků dřeva?

Sčítání zlomků s obrázky

Sčítání a odčítání nad 100

Permutace a variace bez opakování

Děd Vševěd má tři různě dlouhé vlasy. Plaváčkova kmotra se rozhodla, že Vševědovi vlasy vytrhne. Kolik má možností, v jakém pořadí vlasy vytrhnout?

Tabulka malé násobilky

1620
1518
2114

Sčítání a odčítání do 10

Záporné mocniny

Násobilka čísla 6

1848
6036
246

Pravděpodobnost: kostky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na kostce padne číslo větší než 3?

Objem, povrch

Pedro vzal dřevěnou krychli, jednu její stěnu natřel červenou barvou a obtiskl ji na papír, což na něm vytvořilo červenou plochu o obsahu 16 centimertů čtverečních. Jaký objem má Pedrova dřevěná krychle? Zadejte v centimetrech čtverečních.

Sítě těles

Slovní úlohy s pohybem

Karel se vydal na procházku rychlostí 5 km/h. Po 3 hodinách za ním vyjel s důležitou zprávou Ondra na kole. Pohyboval se rychlostí 20 km/h. Za kolik minut Ondra Karla dohonil?

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 4 a 8?

Zlomky a desetinná čísla

Přibližné počítání

přibližně 62 000přibližně 620

Interpretace tabulek

V tabulce vidíme počet různých částí těla u vybraných, převážně mimozemských tvorů. O kolik více očí má Housenec než všichni tři ostatní dohromady?

Slovní úlohy o penězích

Mimoni jedou do ciziny a potřebují 250 euro. Aktuální kurz je 26 korun za euro a jednorázový poplatek za koupi cizí měny je 100 korun. Kolik korun Mimoni za koupi eur zaplatí?

Počítání s procenty

Kolik je 100 % z 100?

Zlomky a procenta

35 %

Dělení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Záporné mocniny

Hodnoty goniometrických funkcí

1
0

Binární čísla

Násobení desetinných čísel

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obsah trojúhelníku DEF:

Slovní úlohy na sloupcové grafy

Farmář Franta prodával na trhu zeleninu. Z grafu je vidět, že prodal víc rajčat než paprik. O kolik kilogramů?

Římská čísla

8VII10
XIII116
13VI7
VIIIXXI

Dělení se zbytkem

Vypočítej zbytek po dělení

Mocniny

2532
8
9
27

Hodiny: určování času

6:006:15

Vyjádření neznámé z rovnice

Odmocniny

115
9
158
76
10

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Vennovy diagramy

Mnohočleny s více proměnnými

Sčítání do 100 obrázkově

Malá násobilka

Vennovy diagramy

Počet kostek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Procenta: mix

Továrna splnila lednový měsíční plán na 107 %, únorový plán na 108 %. Za leden i únor vyrobila navíc 30 výrobků. Určete měsíční plán.

Římská čísla

LXVIII

Dělení jednociferné

9105
7
4
8

Pythagorova věta: základní použití

Kostky: plán stavby

Tabulka malé násobilky

Zlomky: mix

Z celkového počtu žáků ve třídě tvoří tři osminy chlapci. Osm děvčat, což jsou dvě pětiny všech děvčat třídy, chodí na gymnastiku. Vypočítejte počet žáků ve třídě.

Hodiny: určování času

Odpověď zapiš jako dopolední čas ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Dosazování do výrazů

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod trojúhelníku ABC:

Jednotky hmotnosti: ze života

nůžky

20 kg20 g

Dělení jednociferné

Počítání s nápadem

Základní rovnice s jednou neznámou

Sčítání a odčítání desetinných čísel

0,3
2,472,3
3,1
2,335,1

Objem, povrch

Jáchym Násoska si objednal 1 decilitr (tedy 100 centimetrů krychlových) limonády s dlouhým brčkem (což byl standardní dutý válec o poloměru 0,4 centimetru). Začal nasávat, ale co to? Sklenička už byla prázdná, ale on stále v puse žádnou limonádu necítil. Jaká je minimální délka Jáchymova brčka? Odpověď zadejte v centimetrech?

Desetinná čísla na číselné ose

Poznávání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Přímá a nepřímá úměrnost

Pokud se postaví 63 Mimoňů na sebe, může ten, který stojí nejvýše, špehovat pana Vopršálka v 9. patře. Kolik Mimoňů by se muselo na sebe postavit, pokud by chtěli špehovat i padoucha Gargamela ve 13. patře?

Zlomky, mocniny, odmocniny

Malá násobilka

Grafy kvadratických funkcí

Názvy útvarů

pětiúhelník

Dělení se zbytkem

Z osmi bloků kamene lze v Minecraftu vyrobit pec. Ludvík měl 37 bloků kamene a vyrobil tolik pecí, kolik to jen bylo možné, protože mu to přišlo jako super nápad. Kolik bloků kamene mu zbylo?

Násobilka čísla 3

24
3
18
9
3012

Desetinná čísla na číselné ose

Počítání se zápornými čísly

Zlomky na číselné ose

Odčítání pod sebou

Násobilka čísla 9

36
6381
2745
90

Čísla slovně

dvanáctdvacet jedna

Zjednodušování výrazů s více proměnnými

Mocniny

Přímá a nepřímá úměrnost

Kapitán Nemo změřil na podrobné námořnické mapě, že z přístavu na korálový útes je to 8 centimetrů a z přístavu k majáku jsou to 3 centimetry. Místní námořníci mu v putyce řekli, že k majáku je to přímou cestou 4,5 kilometru. Kolik kilometrů to je nejkratší cestou z přístavu ke korálovému útesu?

Dělitel, násobek

V pondělí obdivovali kouzelničtí učni z Bradavic obrovský úplněk nad hlavní věží, zatímco se z dálky ozývalo vytí vlkodlaka. Za kolik dní připadne úplněk opět na pondělí, jestliže tento jev nastává každý třicátý den?

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM