Matematika

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Počítání do 100

Římské číslice

20VII4XV
XXIV15XXVII
XXIII2327XII
71210X

Drátek v průhledné krychli

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Násobilka čísla 4

281220
364016

Úpravy logických výrazů

Úpravy lomených výrazů

Logaritmus

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Dělitelnost

Je číslo 2 dělitelné číslem 5?

NeAno

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Podmínky lomených výrazů

Procenta: mix

Když pan Lelek dával svůj mobil do nabíječky, měla jeho baterka 37 %. Kolik procent baterky si musí dobít, aby byl telefon plně nabitý?

Slovní úlohy o penězích

Na vítězství biatlonistky Hledělové je vypsán kurz 2,9 (to znamená, že pokud vsadíte x peněz a ona opravdu vyhraje, zaplatí vám 2,9 krát x), na to, že bude mít alespoň medaili pak kurz 1,7. Lukáš vsadil padesátikorunu na její vítězství a stokorunu na to, že bude mít medaili. Hledělová nakonec dojela těsně druhá. Jaký byl čistý Lukášův zisk?

Mocniny

Pythagorova věta: aplikace

Kmen má průměr 20 centimetrů. Truhlář z něj chce vyrobit čtvercový trám. Jaká je největší možná délka hrany takového čtverce?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Násobení desetinných čísel

6,069
2,856
3,3915
4,284
1,0713,7485

Násobilka čísla 9

7254
36
8163
27

Dělení jednociferné

672
84
3

Počítání s procenty

1 % z 1001 % z 100010 % z 1010
0 % z 10010110 % z 110
100100
100 % z 100111

Rovnice se závorkami

Kombinace bez opakování

Na kružnici je rozmístěno 9 bodů. Kolik existuje různých trojúhelníků, jejichž vrcholy jsou tyto body?

Desetinná čísla: mix

Pat a Mat potřebovali 2,1 metru drátu na opravu králíkárny. Pat šel do obchodu a omylem koupil jen 1,2 metru drátu. Tak šel do obchodu ještě Mat, který to ovšem také popletl a koupil také 1,2 metru drátu. Dohromady již však měli drátu dostatek a ještě jim kus zbyl. Kolik metrů to bylo?

Úpravy výrazů s více proměnnými

Tabulka malé násobilky

Kombinační čísla

Úhly ve čtyřúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v kosočtverci.

Malá násobilka obrázkově

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Hodiny: určování času

3:103:20

Jednotky objemu

100 ml =l

Desetinná čísla na číselné ose

Názvy geometrických útvarů a těles

krychlejehlan
čtvereckvádr
trojúhelníkpětiúhelník

Mocniny

Násobení víceciferné

135
114
150
175360364

Zlomky: mix

Z meteorologických statistik vyplývá, že 6. května 2017 byla noc (tedy doba, kdy bylo slunce schované za obzorem) dlouhá tak, jako tři pětiny dne (tedy doby, kdy bylo slunce nad obzorem). Kolik hodin trvala 6. května 2017 noc?

Zlomky: mix

Hokej se hraje hodinu, která je rozdělena na třetiny. Jaromír Jágr vstřelil gól přesně v polovině třetí třetiny. Po kolika minutách celého západu zápasu padl tento gól?

Násobilka čísla 2

24
68
1210

Úpravy výrazů s více proměnnými

Sčítání a odčítání do 20

9
6
3

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání nad 100

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Mocniny

225625
144121900
400

Záporné mocniny

Odmocniny

5
5,47...
3,16...3,87...
4,47...2,23...

Názvy geometrických útvarů a těles

kružnicekulička

Vlastnosti kvadratické funkce

Uvažme kvadratickou funkci , kde . Je tato funkce omezená zdola?

neano

Dělení se zbytkem

Čerti v pekle si házeli kostkou, takovou, jaká se používá třeba při „Člověče, nezlob se“. Jejich hra byla jednoduchá, každý se snažil hodit co nejvíce bodů a když mu padla šestka, házel ještě jednou. Uriáš třeba hodil šestku a pak trojku, měl tedy 9 bodů. Oproti němu Belzebub hodil v jednom tahu 27 bodů. Jaké číslo mu padlo na kostce při posledním hodu?

Logika: pojmy

tautologie

vždy pravdivý výrokvždy nepravdivý výrok

Výrazy s mocninami a odmocninami

Obsah, obvod: vzorce, principy

obvod čtverce o straně délky

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání do 20

19
5
15
910
14

Odhad počtu teček

Kombinace s opakováním

Kolik různých neuspořádaných dvojic mohou dát počty teček na jednotlivých šestibokých kostkách při vrhu dvěma kostkami?

Základní rovnice s jednou neznámou

03
51-1
2

Jednotky hmotnosti

700 gpecen chleba7000 kg
700 kgkuchyňský nůž0,7 g
člověk70 g700 mg
7 tunkůň70 kg

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Základní rovnice s jednou neznámou

Násobení víceciferné

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 5 a 7?

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 37 na desítky.

Výpočty se zlomky

Binární čísla

Mocniny

Slovní úlohy s časem

Kouzelný obraceč času umí svého majitele vrátit v čase, jedno obrácení tohoto amuletu tvaru přesýpacích hodin vrátí kouzelníka o 40 minut. Kolikrát musí Hermiona amulet obrátit, jestliže je přesně poledne a ona chce stihnout hodinu zaříkávání, která začínala v 8 hodin?

Základní rovnice s jednou neznámou

Rovnice s lomenými výrazy

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Když od jeho čtyřnásobku odečtu 3, dostanu stejné číslo, jako když od jeho pětinásobku odečtu 10. Jaké číslo to je?

Pythagorova věta: základní použití

Dělitel, násobek

Kapitán Nemo vymyslel na letní tábor hru. Potřebuje všechny plavčíky rozdělit na lodě tak, aby v každé lodi byl stejný počet holek a aby se i kluci do lodí rozdělili naprosto rovnoměrně. Kolik nejvíce lodí může za těchto podmínek obsadit, jestliže holek je na táboře 30 a kluků 42?

Úpravy výrazů s více proměnnými

Dělení víceciferné

Dělení jednociferné

Popisná statistika: základní pojmy

směrodatná odchylka je charekteristika

variabilitystřední hodnoty

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obsah trojúhelníku ABC:

Úhly a mnohoúhelníky

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Násobení a dělení zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Převody jednotek obsahu

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod obdélníku KLMN:

Sčítání a odčítání nad 100

Převody jednotek hmotnosti

300 mg

3 g0,3 g

Smíšená čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Dělení jednociferné

Zlomky a desetinná čísla

Lomené výrazy

Objem, povrch

Kleomurapi je faraón. Jeho stavitelé pyramid si u něj včera stěžovali, že je bolí záda od zvedání kamenů. Faraón tedy nechal postavit rampu dlouhou 6 metrů, širokou 2 metry a vysokou 1,5 metru, aby se stavitelé dostali k druhému patru pyramidy snadněji. Kolik metrů krychlových stavebního materiálu se na rampu spotřebovalo?

Sčítání do 100 obrázkově

Jednotky délky

0,1 m = cm

Počítání se zápornými čísly

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Sčítání a odčítání do 10

Procenta: poznávání

89 %
83 %
14 %67 %
50 %11 %

Sčítání zlomků s obrázky

Permutace a variace s opakováním

Určete počet všech přirozených čísel menších než tisíc, která lze zapsat dekadicky pouze použitím číslic 5, 8.

Úpravy výrazů se zlomky

Lomené výrazy

Pojmy: dvojice úhlů

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

vrcholovénemají speciální pojmenování

Pořadí operací, závorky

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Kostky: plán stavby

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Záludné slovní úlohy

Pexeso se hraje tak, že 64 malých kartiček poskládáme lícem dolů na stůl do velkého čtverce 8x8 kartiček a hledáme dvojice. Dneska hrajeme čtyři. Já už našel 9 dvojic, Natálka 15 dvojic a Honza už získal desetkrát tolik dvojic co Lucka. Kolik kartiček zbývá na stole?

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Nejmenší společný násobek

20NSN(10, 25)50
753060
NSN(10, 20)100NSN(15, 25)
NSN(10, 15)NSN(20, 25)NSN(15, 20)

Dělení víceciferné

Odčítání pod sebou

Který výpočet je správně?

Násobilka čísla 8

48
72
24
6456
32

Výrazy s mocninami a odmocninami

Zlomky a desetinná čísla

Tabulka malé násobilky

Počítání s procenty

Kolik je 95 % z 200?

Dvě rovnice o dvou neznámých

Pořadí operací, závorky

1316
11
17
377

Počítání do 100

3
9
208
751819

Zlomky: sčítání obrázkově

Sčítání a odčítání do 10

2
5
4
6
1
8
3
7

Krácení zlomků

Zlomky a procenta

40 %
25 %
35 %3 %
12 %
50 %

Mocniny

10008000
400
100
1600
900
1024

Sčítání a odčítání nad 100

Grafy kvadratických funkcí

Dělení víceciferné

Úlohy o směsích

Teta Beáta dělá z kokosového těsta tyčinky vážící 9 gramů a kuličky vážící 6 gramů. Celkem udělala letos 300 kusů těchto dvou druhů cukroví a spotřebovala na to 2400 gramů těsta. Kolik udělala teta Beáta tyčinek?

Sčítání a odčítání do 20

Sítě těles

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení desetinných čísel

1,151,5
1,95
0,152,20,05

Sítě těles

Jednotky obsahu

10000 m²1 a1 m²
100 mm²1 cm² 100 m²
1 ha 10 000 00 m² 1000 ha
10 km²10 000 cm²1 km²

Zlomky na číselné ose

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod čtverce ABCD:

Přibližné počítání s procenty

6 % z 1200

přibližně 170přibližně 72

Geometrické konstrukce: značení

Sčítání do 10 obrázkově

Obsah: kombinace útvarů

Kvadratické rovnice

Pepan jezdí každou sobotu ráno na kole do 15 kilometrů vzdáleného městečka hrát baseball se svými kamarády. Dneska ale zaspal a vyjíždí o 9 minut později. Spočítal si proto, že bude muset jet o 5 kilometrů za hodinu rychleji, aby dojel tak jako vždycky a začátek utkání stihl. Kolik minut trvá obvykle Pepanovi cesta na stadion, když nezaspí? Připomeňme, že vzdálenost = rychlost krát čas.

Vennovy diagramy

Binární čísla

Zapište binární číslo 100 v desítkové soustavě.

Počítání s nápadem

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Základní rovnice s jednou neznámou

Dělení se zbytkem

JůTůber Felix nahrál už více než 20 dvanáctiminutových videí. Na kolik jeho celých videí se stihne podívat Felixova velká fanynka Máša, jestliže za hodinu a tři čtvrtě musí odejít na jógu?

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Binární čísla

Pojmy související s kružnicí

Na kterém obrázku je zeleně vyznačena výseč?

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Číselná osa: kladná a záporná čísla

-11
38315
57-2375
-18

Množiny: pojmy

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Sčítání a odčítání nad 100

Poznávání úhlů

Permutace a variace bez opakování

Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu se vyskytují pouze číslice 1, 2, 3, 4 a 5. Každá číslice se vyskytuje maximálně jedenkrát.

Počítání do 20

11314
211
4312

Zlomky a desetinná čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Přímá a nepřímá úměrnost

Pepan je šampion ve smažení palačinek. Alespoň ve své rodině je s náskokem nejrychlejší. Jeho žena Madla změřila, že mu usmažení 3 palačinek trvalo 6 minut. Kolik minut mu zabere usmažení dalších osmi palačinek?

Desetinná čísla slovně

nula celá čtyři

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Moje číslo označuje známku ve škole. Když ho vynásobím čtyřmi, získám číslo dělitelné šesti beze zbytku. Jaké si myslím číslo?

Poznávání úhlů

Číselná osa do 20

Násobení víceciferné

Sčítání a odčítání nad 100

Pan Uhlík kupoval v obchodě jídlo na grilování. Vzal cuketu, maso, papriku, sýry i omáčku. U pokladny zaplatil pětistovkou a paní pokladní mu 46 korun vrátila. Kolik korun stál nákup pana Uhlíka?

Výrazy s absolutní hodnotou

Dosazování do výrazů

Sčítání do 20 obrázkově

Objem, povrch

Mánička postavila věž z dvaceti dřevěných kostek, pěkně jednu kostku na druhou. Poté si krejčovským metrem změřila výšku věže a zjistila, že je vysoká přesně jeden metr, tedy 100 centimetrů. Kolik centimetrů krychlových dřeva tvořilo Mániččinu věž?

Sčítání obrázkově

Porovnávání čísel do 100

Které číslo je větší?

Dosazování do výrazů

Výrazy s absolutní hodnotou

-3
3
-6
-12126

Interpretace tabulek

V tabulce vidíme vybrané charakteristiky čtyř planet. O kolik více měsíců má planeta objevená v roce 1781 než planeta s nejdelší dobou oběhu?

Odmocniny

6
2
35
78

Násobení desetinných čísel

3D objekty z různých pohledů

Grafy kvadratických funkcí

Vyjádření neznámé z rovnice

Římské číslice

MMXVIIMMXIX

Čísla slovně

tisícsto

Násobení a dělení: mix

Ron si koupil Bertíkovy fazolky. V balení jich bylo 54. Když je spolužáci ochutnali, zjistili, že některé mají příchuť citrónu, jiné zase cukrové vaty, pak taky žížal, shnilého vejce, jahody a mýdla. Od každé příchutě byl v balení stejný počet fazolek. Kolik?

Stavby z kostek: pohled ze stran

Násobení víceciferné

75
160
180
280400110

Násobení desetinných čísel

Slovní úlohy na převody jednotek

60 stejně vysokých Mimoňů se sešlo na večírku a stoupli si vzájemně na hlavy, čímž utvořili vysokou mimoní věž. Jeden Mimoň měří 3 decimetry. Kolik metrů měřila celá mimoní věž?

Pořadí operací, závorky

Zlomky a procenta

20 %100 %

Pravděpodobnost: kostky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na dvou kostkách padne v součtu 14?

Grafy lineárních funkcí

Písemné násobení pod sebou

Který výpočet je správně?

Násobilka čísla 5

40
4520
2535
30

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Dělení desetinných čísel

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Pravděpodobnost

V pytlíku je 20 koulí, ze kterých je právě 5 bílých. Vytáhneme najednou 2 koule. S jakou pravděpodobností je právě jedna bilá?

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 6 a 29?

Základní typy funkcí

lineární lomená funkce

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 8 a 10?

Dělení jednociferné

Binární čísla

9110011
1101210010
1861111
1001153

Násobení a dělení zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Sčítání a odčítání nad 100

Vrchol nejvyšší moravské hory Praděd se nachází v nadmořské výšce 1492 metrů nad mořem. Vysílač na jeho vrcholku je vysoký 146 metrů. Špička vysílače je tedy nejvyšším (byť umělým) bodem České Republiky. Kolik metrů nad mořem je špička vysílače?

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rovnice se závorkami

Rovnice se zlomky

Dělení obrázkově

Malá násobilka

Sčítání do 10 obrázkově

Středová souměrnost

Je zobrazený útvar středově souměrný?

NeAno

Kombinační čísla

4535
28
21
615

Zlomky na číselné ose

Grafy lineárních funkcí

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Odmocniny

přibližně 18přibližně 13

Pythagorova věta: aplikace

Vendelín jde plavat. Rozhodl se, že přeplave řeku, která je široká 200 metrů a má celkem silný proud. Snažil se plavat rovně, nicméně vlivem proudu vystoupil na druhém břehu o 80 metrů dál, než kde začal. Teď by ho zajímalo, kolik metrů vlastně uplaval.

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Přibližné počítání

přibližně 330 000přibližně 370 000

Procenta: mix

U kouzla Confundus má i zkušený kouzelník šanci pouze 17 ku 25, že se kouzlo povede přesně tak, jak zamýšlel. Jaká je tato šance v procentech?

Obsah, obvod: mix

Rozměr obdélníkového papíru formátu A4 je 21,0 x 29,7 centimetrů. Papír A3 má kratší stranu stejně dlouhou, jako je delší strana A4, a delší stranu dvojnásobně dlouhou, než je kratší strana A4. Jaký obsah (v centimetrech čtverečních) má papír velikosti A3?

Výrazy s logaritmy

Hodiny: určování času

11:45
5:151:20
1:3011:15
7:15

Číselná osa do 20

14
6412
1618
82

Sudé, liché

Číslo 7 je:

sudéliché

Záporné mocniny

Úpravy výrazů s faktoriálem

Jednotky obsahu: ze života

poštovní známka

2 cm²0,2 cm²

Krácení zlomků

Vlastnosti lineární funkce

neano

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Násobení víceciferné

Jednotky délky: ze života

délka autobusu

1,2 m12 m

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 408 na desítky.

Rozklad na součin

Sítě kostky

Která krychle může vzniknout složením této sítě?

Dělení víceciferné

9
4
27
24
5
20

Pythagorova věta: základní použití

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Rovnice se zlomky

Slovní úlohy na sloupcové grafy

Farmář Franta prodával na trhu zeleninu. Kolik celkem prodal kilogramů zeleniny?

Slovní úlohy s časem

Alenka ráno vstává v 6:50. Půl hodiny poté vyrazí do školy. Do školy přijde v 7:55. Kolik minut jí trvá cesta?

Sčítání a odčítání do 10

Jednotky: mix

ml

mikrolitrmililitr

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Přímá a nepřímá úměrnost

Babička Pavla vždycky na rodinnou oslavu připraví vynikající opečené brambory s jarní cibulkou. V jejím receptu se píše, že pro 5 lidí má použít 1400 gramů brambor. Na oslavě mých narozenin ale bude hostů více. Kolik gramů brambor bude babička potřebovat, aby mohla připravit svoji pochoutku pro 14 jedlíků?

Násobilka čísla 6

18
42
48
126030

Jednotky objemu

Desetinná čísla slovně

setinačtvrtina0,1
desetina0,250,125
čtyři desetinyčtyři setiny0,04
0,01osmina0,4

Úhly v trojúhelníku

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání nad 100

1005-501

Pythagorova věta: základní použití

Vědecký zápis čísel

Logaritmus

Vlastnosti funkcí

Periodická funkce s periodou splňuje podmínku:

Kostky: plán stavby

Tabulka malé násobilky

Násobilka čísla 7

632114
56770

Kombinatorická číselná rozcvička

Kolik přirozených čísel menších než 100 nekončí číslicí 6?

Zlomky a procenta

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Malá násobilka

Čísla slovně

2210deset
dvanáct1221
dvacet20jedenáct
11dvacet jednadvacet dva

Počítání do 100

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Dosazování do výrazů

Jednotky teploty: ze života

teplota lidského těla při nemoci

48 °C39 °C

Grafy goniometrických funkcí

Pořadí operací, závorky

Logaritmus

2
-1
0
3
1
0,5

Malá násobilka

Římské číslice

Zapiš 89 pomocí římských číslic.

Poznávání zlomků

Hodnoty goniometrických funkcí

Hodiny: určování času

Odpověď zapiš jako dopolední čas ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Smíšená čísla

Římské číslice

IXXI

Záporné mocniny

0,25
0,20,111...
0,50,11

Počty vrcholů, stran, hran

#exercise_vpisovacka-template_kolik_sten#

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Určete obvod kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Největší společný dělitel

18NSD(14, 24)
NSD(16, 24)3NSD(15, 24)
NSD(18, 24)12NSD(13, 24)
26NSD(12, 24)

Počítání se zápornými čísly

15
-4
-159
436

Odčítání pod sebou

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Pekáč, kluzák, ježdík, podsedák, lopata, to všechno jsou názvy pro plastovou podložku s úchytem, na které se dá sjíždět zasněžený svah. V obchodě se zimním zbožím stála tato věc 85 korun, ale teď, na jaře, ji o 37 korun zlevnili. Za kolik korun si mohou sjížděcí nadšenci koupit plastový pekáč nyní?

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 4,94 na desetiny.

Jednotky hmotnosti

250 g = kg

Poznávání zlomků

Jakému zlomku odpovídá následující obrázek?

Pořadí operací, závorky

Dělení desetinných čísel

0,1666...16,666...
1,6666...
0,06
6,0
0,6

Výrazy s mocninami a odmocninami

Zlomky na číselné ose

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 3.

Počítání s procenty

Kolik je 37 % z 1000?

Počítání se zápornými čísly

Slovní úlohy na množiny

Pět Sněhurčiných trpaslíků si nechalo narůst plnovous. Čtyři trpaslíci si také koupili nový krumpáč. Šmudla, chudák, nemá jako jediný ani plnovous, ani nový krumpáč. Kolik trpalíků má naopak obojí?

Tabulka malé násobilky

36
2842
3032
35

Převody jednotek délky

0,48 m

4,8 cm48 cm

Binární čísla

Zapište binární číslo 101 v desítkové soustavě.

Násobení víceciferné

Převody jednotek délky

37 dm

3,7 m37 m

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Dělení víceciferné

92123320
243150
64

Římské číslice

Zapiš 5 pomocí římských číslic.

Sčítání a odčítání zlomků

Malá násobilka

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 25 a 15?

Pořadí operací, závorky

30
420
7
313

Sčítání pod sebou

Násobení víceciferné

Zlomky a desetinná čísla

Sčítání a odčítání nad 100

520
280
800620
1160
560

Krácení zlomků

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Zlomky a desetinná čísla

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Můj děda je o 52 let starší než já a oslaví za rok své pětašedesáté narozeniny. Kolik je mi let?

Grafy lineárních nerovnic

Pojmy: úhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

pravýpřímý

Souřadnice bodů

Zápis posloupností

Obvod (na mřížce)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Výběr správné jednotky

teplota

stupně Azimutustupně Celsia

Pythagorova věta: aplikace

Určete chybějící délku strany v pravoúhlém lichoběžníku.

Doplňování řad: počítání

Stavby z kostek: pohled ze stran

Zlomky a desetinná čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Obsah (na mřížce)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Tabulka malé násobilky

Určení zobrazení v rovině

Jakému zobrazení odpovídá obrázek?

osová souměrnoststředová souměrnost

Jednotky délky

0,2 m2000 m20 km
2000 cm20 cm20000 m
2 km20 m2 m
20 mm2 cm20 dm

Podobnost, shodnost

Který vztah platí?

Rovnice s desetinnými čísly

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 48 na desítky.

Čísla slovně

pět set1500500
10505000tisíc pět set
5051005pět set pět
tisíc padesátpět tisíctisíc pět

Počítání se zápornými čísly

Množiny: pojmy

symetrický rozdíl

Úhly v trojúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 2,123 na desítky.

Poznávání zlomků

Odčítání obrázkově

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Násobení desetinných čísel

Obvod (na mřížce)

2412
208
16
10

Počítání do 100

Sčítání a odčítání zlomků

Finanční gramotnost

Šebestová má dva slevové poukazy do obchodu s mobilními telefony. První z nich sníží cenu nákupu o 500 korun, druhý poukaz pak sníží cenu nákupu o 20 %. Poukazy ale nelze uplatnit oba zaráz na jeden nákup. Šebestová si vyhlédla telefon, jehož cenu sníží oba poukazy stejně, takže je úplně jedno, který z nich použije. Kolik korun tento telefon stojí?

Exponenciální rovnice

Výpočty s desetinnými čísly

Malá násobilka

Na slet dorazilo 13 čarodějnic. Každá má jedno koště a dvě kočky. Kolik koček je na sletu?

Počet kostek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Násobení víceciferné

Letadlo Airbus 330 letí rychlostí 913 kilometrů za hodinu, což je opravdu ohromná rychlost. V ledadle sedí kromě 295 dalších cestujících i Pepan, dívá se z okýnka a vidí, že letadlo právě přelétá nad Eiffelovou věží. Přesně po dvanácti hodinách se Pepan podívá z okýnka znovu a vidí, že letadlo právě přelétá nad Manilou, hlavním městem Filipín. Jakou vzdálenost letadlo mezi Eiffelovou věží a Manilou uletělo? Předpokládejme, že letělo stále stejnou rychlostí.

Kombinatorika: pojmy

faktoriál

Násobení a dělení: mix

Sněhurka vyprala každému trpaslíkovi šest párů ponožek. V pračce však měla lichožrouta, který každou čtvrtou ponožku sežral. Kolik zbylo v pračce ponožek po vyprání?

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Sčítání a odčítání do 20

Sčítání pod sebou

Násobilka čísla 3

3
18
30
12
9
24

Geometrické pojmy

výsečkruhkružnice vepsaná trojúhelníku
tětiva
mezikružísečna
tečnakružnice opsaná trojúhelníku

Počítání s časem

1 den a 3 hodiny = hodin

Slovní úlohy na množiny

Malý poseroutka Greg si před rozbalováním vánočních dárků spočítal, že pod stromečkem na něj čeká 6 dárků zabalených v zeleném papíře a 5 dárků v ozdobném papíře s legračními soby. Protože už je zkušený, tak taky odhadl, že 4 dárky (z toho jeden v zeleném papíře) jsou měkkouši, tedy nějaké kusy oblečení, na které se vůbec netěší. Na kolik pořádných dárků v papíře s legračními soby se může Greg těšit?

Zlomky na číselné ose

Sčítání do 20 obrázkově

Násobení víceciferné

Pepanova mladší sestra se právě naučila říkat R. A tak jí Pepan naučil písničku „Kdyby prase mělo křídla“, v niž se R vyskytuje hned čtrnáctkrát. Malé sestřičce se písnička tak líbila, že ji hned šestkrát za sebou zazpívala. Kolikrát zaznělo během zpěvu písmeno R?

Dělení desetinných čísel

Mocniny

Počítání se zápornými čísly

3D objekty z různých pohledů

Grafy lineárních nerovnic

Slovní úlohy na výpočet věku

Lukáš má dvě babičky, babička Jana ja pětkrát starší než on a babička Žofie je dokonce šestkrát starší než on. Rozdíl věků obou babiček je 11. Kolik let je babičce Janě?

Výrazy s mocninami a odmocninami

1282
83216
4

Sčítání do 10 obrázkově

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Společná práce

Pedrovi trvá smazání tabule 72 sekund, Barča to zvládá za poloviční čas. Kolik sekund by trvalo smazání tabule, kdyby Pedro s Barčou mazali společně (každý samozřejmě svým mazacím hadrem)?

Množinové operace

Desetinná čísla slovně

1,2polovina1,5
0,5jedna a půl1,02
jedna celá nula dva2,2dva celá jedna
jedna celá dvadva celá dva2,1

Malá násobilka

40
24
14
12309

Grafy goniometrických funkcí

Převody jednotek hmotnosti

3 t

3000 g3000 kg

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Sčítání od 20 do 100 obrázkově

Obsah (na mřížce)

12
1697
8
14

Sčítání a odčítání desetinných čísel

4,5
5,88,5
40,5
1,3

Dělení desetinných čísel

Výrazy s absolutní hodnotou

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úlohy s pohybem

Petr vyjel na kole z domu rychlostí 16 km/h a za 3 hodiny po něm vyrazil jeho bratr Martin na motocyklu rychlostí 48 km/h. Za kolik minut Martin Petra dohoní?

Vennovy diagramy

Malá násobilka

32

Zlomky slovně

třitřetinačtyři třetiny
čtvrtina
čtyřitři čtvrtiny

Hodnoty goniometrických funkcí

-10
1

Obsah, obvod: mix

Mravenci pořádali závod okolo cihly. Delší strana cihly měří 20 centimetrů, kratší strana pak 5 centimetrů. Výška cihly nás, logicky, nezajímá. Jak dlouhá byla trať mravenčího závodu, který, mimochodem, vyhrál Ferda?

Aritmetická a geometrická posloupnost

pro prvky aritmetické posloupnosti platí

Čísla slovně

dvě sta dvanáct

Dělení jednociferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

2587
22
6061
5427
101

Odčítání pod sebou

Logaritmické rovnice

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 9876 na stovky.

Dělení se zbytkem

zbytek 2
zbytek 3
zbytek 5zbytek 1
zbytek 4
zbytek 7

Odhady procent – tečky

90 %

Prvočísla

Které z následujících čísel je prvočíslo?

Jednokrokové rovnice

Násobení a dělení zlomků

Vlastnosti goniometrických funkcí

anone

Sčítání a odčítání desetinných čísel

2,97
2,04,6
3,17
3,23
1,8

Poznávání zlomků

#exercise_vpisovacka-template_vybarvene_jako_zlomek#

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

Alice, Bob a Cyril šli na houby. Alice našla dvakrát víc hub jak Bob. Bob našel dvakrát víc hub jak Cyril. Dohromady našli 21 hub. Kolik hub našel Bob?

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Kombinace základních operací

Mimoni založili orchestr. Mimoni umí hrát jenom na basu nebo na kytaru. Jejich basy mají 5 strun a jejich kytary mají 6 strun. Celkem mají nástroje v jejich orchestru 39 strun. Kolik Mimoňů hraje v orchestru?

Odmocniny

Osová souměrnost

Je zobrazený útvar osově souměrný?

AnoNe

Souřadnice bodů

Jednotky hmotnosti: ze života

novorozené dítě

3 kg0,3 kg

Sčítání pod sebou

ŠpatněSprávně

Porovnávání kladných a záporných čísel

Které číslo je větší?

Dvě rovnice o dvou neznámých

Sčítání a odčítání do 20

Kolibřík se dožívá 7 let, ledňáček žije déle a dožívá se 15 let. O kolik let víc se dožívá ledňáček než kolibřík?

Jednotky obsahu

0,1 m² =dm²

Pojmy související s trojúhelníkem

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

těžnici trojúhelníkuvýšku trojúhelníku

Sčítání a odčítání do 20

Sčítání a odčítání nad 100

102
108110
100
11199

Slovní úlohy na spojnicové grafy

Princezna Elza umí rozpoutat různé druhy sněhových přeháněk. V grafu vidíme závislost výšky sněhové pokrývky na počtu dní sněžení daného typu. Nad Elziným zámkem zuřil 5 dní prudký sněžný blizzard, nad zámkem princezny Anny pouze drobně sněžilo. O kolik centimetrů sněhu více napadlo na Elzin zámek?

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM