Matematika

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Základní rovnice s jednou neznámou

A:
A: Jaký je vhodný první krok?Upravit obě strany rovnice.Od obou stran rovnice odečíst číslo 5.A: Jak vypadá rovnice po úpravě?
A: Výrazy s převedeme na jednu stranu a konstanty na druhou. Jakou rovnici dostaneme? ???

Sčítání a odčítání do 20

Tabulka nerovností

Sčítání a odčítání od 20 do 100

6647
827565
70
103
64

Výpočty se zlomky

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Názvy geometrických útvarů a těles

váleckoulekrychle
kvádr
jehlankužel

Jednotky délky

100 m = cm

Obsah (na mřížce)

Bonus

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Je zobrazený útvar osově souměrný?

NeAno

Přímá a nepřímá úměrnost

V některých zemích se teplota neměří ve stupních Celsia, ale ve stupních Fahrenheita. Při bodu mrazu (tedy 0 °C) naměříme 32 °F a 10 °C odpovídá 50 °F. Kolik naměříme stupňů Fahrenheita při teplotě 35 °C?

Římské rovnice

Pojmy související s kružnicí

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

vnější přímkutečnu

Stavby z kostek: pohled ze stran

Kvantifikátory

Není pravda, že všechny kalafany jsou žluté.

Existuje žlutá kalafana.Existuje kalafana, která není žlutá.

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Konstrukční úlohy

A: Sestrojte trojúhelník , je-li dáno: , poloměr kružnice opsané .A: A: Ke konstrukci využijeme rovnoramenný trojúhelník , kde jestřed kružnice opsané.střed strany .A: Nad úsečkou sestrojíme bod pomocídvou kružnic.dvou přímek. ???

Pavučiny s násobením

Násobilka čísla 3

272418
12
2115

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Mocniny

Převod desetinného čísla na zlomek

A: Převeďte na zlomek v základním tvaru: A: Vytvoříme zlomek s číslem ve jmenovateli.
A: Určíme největšího společného dělitele čitatele a jmenovatele.
A: Tímto číslem zlomek zkrátíme. ???

Úpravy výrazů s více proměnnými

Odčítání obrázkově

Konstrukční úlohy

A: Sestrojte čtyřúhelník , je-li dáno: .A: A: Jaký je vhodný začátek konstrukce?Sestrojíme stranu .Sestrojíme stranu .A: A: Jaký obrázek odpovídá konstrukci bodu ? ???

Dělení desetinných čísel

82,5
1,25
2
105

Rovnice se závorkami

A:
A: Jaký je vhodný první krok?Obě strany rovnice vydělit číslem 10.Odstranit závorky na levé straně.A: Jak vypadá rovnice po odstranění závorek?
A: Výrazy s převedeme na jednu stranu a konstanty na druhou. Jakou rovnici dostaneme? ???

Exponenciální rovnice

Kombinatorická číselná rozcvička

Kolik přirozených čísel menších než 100 neobsahuje číslicí 3 a obsahuje číslicí 9?

Úpravy výrazů s více proměnnými

Odčítání pod sebou

Jednotky: mix

0,1 l =ml

Desetinná čísla, zlomky

Převody jednotek obsahu

Malá násobilka

Obrázkové sčítání

Římské číslice

Zapiš XVII pomocí arabských číslic.

Sčítání do 10 obrázkově

Osová souměrnost

Je zobrazený útvar osově souměrný?

AnoNe

Tabulka malé násobilky

Dělení se zbytkem

39 plavčíků na táboře kapitána Nema se mělo rozdělit do pětic. Vytvořili tedy tolik pětic, kolik to jen šlo, ale přesto několik plavčíků přebývalo. Kolik?

Rovnice s desetinnými čísly

Římské číslice

MCMLXXX

Úpravy výrazů se zlomky

Násobilka čísla 9

9027
972
81
18

Slovní úlohy s časem

Paní Mládková čeká na tramvaj, která má jet v 10:52. Paní Mládková si bohužel zapomněla hodinky, a tudíž se zeptala pána v saku. Ten jí řekl, že je „přesně tři čtvrtě na jedenáct“. Za kolik minut pojede paní Mládkové tramvaj?

Sčítání a odčítání nad 100

Násobení a dělení: mix

Jeden vagón má 8 oken. Vlak má 6 vagónů. Kolik oken má celý vlak?

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Poznávání zlomků

Tabulka malé násobilky

Výrazy s mocninami a odmocninami

36124
13
25
18

Převody jednotek hmotnosti

45 g

0,45 kg0,045 kg

Násobení desetinných čísel

Skákačka: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Povrch: koule, válec, kužel

Určete povrch tělesa na obrázku:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Pořadí operací, závorky

Malá násobilka

306460
10063
56

Malá násobilka obrázkově

Vlastnosti množin a množinových operací

Pokud , pak musí platit

Dělení obrázkově

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Upravíme první rovnici.
A: Jaká je vhodná úprava této soustavy?První rovnici vynásobíme -2, abychom se mohli zbavit neznámé .Rovnice odečteme.A: Dostaneme ???

Slovní úlohy s časem

Harry Potter se narodil 31. července 1980 ve čtvrtek. Kolik let nejméně musel Harry čekat, aby jeho narozeniny připadly opět na čtvrtek? Nezapomeňte, že rok 1984 byl přestupný.

Převody jednotek délky

10 mm

10 cm1 cm

Pořadí operací, závorky

Odčítání pod sebou

Poznávání zlomků

Římské číslice

Zapiš 405 pomocí římských číslic.

Největší společný dělitel

212NSD(16, 24)
146NSD(14, 28)
8NSD(8, 28)NSD(10, 22)
NSD(18, 24)4NSD(36, 48)

Sčítací pyramidy

Římské číslice

1510XV21
25XXVXXIXXVII
I1X27
IVIX49

Sudé, liché

Číslo 17 je:

sudéliché

Jednotky: mix

Křížovka dělitelnosti

Výrazy s logaritmy

Zlomky a desetinná čísla

Zapište zlomek jako desetinné číslo.

Slovní úlohy na množiny

V červnu je letos 5 víkendů (tedy 5 sobot a 5 nedělí). Nový zábavní technologický park má v červnu otevřeno přesně 19 dní. Třída 3.B plánuje některý všední den exkurzi do technologického parku, zařizuje to Mach a Šebestová a na výběr mají celkem třináct termínů. Kolik víkendových dní je nový technologický park uzavřen?

Myslím si číslo

Myslím si dvě čísla. Jejich součet je 18 a jejich rozdíl je 4. Jaký je jejich součin?

Kolečko sčítání a odčítání

Rovnice s lomenými výrazy

A:
A: Abychom odstranili zlomky, rovnici vynásobíme výrazem:
A: Za jaké podmínky můžeme toto úpravu udělat?
A: Tedy: ???

Násobení a dělení: mix

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pythagorova věta: aplikace

A: Určete délku výšky na stranu v rovnoramenném trojúhelníku.A: A: je pata kolmice z bodu na . Co platí pro trojúhelník ?Je pravoúhlý a .Je rovnostranný a .A: Jak můžeme vypočítat délku výšky?
???

Dělitelnost: mix

Je číslo 18 dělitelné číslem 2?

AnoNe

Počet kostek

Kolik nejméně kostek je potřeba na tuto stavbu?

Násobení a dělení zlomků

Slovní úlohy na spojnicové grafy

Graf ukazuje množství vytěženého zlata čtyř trpaslíků v závislosti na čase stráveném v dole. Je vidět, že po nějakém čase se trpaslíci unaví a už dále nekopou, protože se musí najíst a vyspat. Po kolika hodinách práce se takto unaví Šmudla?

Obrázkové rovnice

Malá násobilka

Výpočty s desetinnými čísly

Násobení desetinných čísel

Slovní úlohy na sloupcové grafy

V grafu vidíme vývoj počtu odběratelů tří vybraných JůTůberů v průběhu čtyř let. V kterém roce přibylo Jirkovi Královi nejvíce odběratelů?

Obsah (na mřížce)

3612
7
924
18

Procenta: mix

Přesně 60 % lahůdkového chleba tvoří mouka z mlýna mlynáře Krupičky. Pan mlynář Krupička umlel 80 % této mouky z žita, zbytek umlel z pšenice. Kolik procent lahůdkového chleba tvoří pšeničná mouka?

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Sčítání a odčítání zlomků

Prvočísla

Je 43 prvočíslo?

AnoNe

Jednokrokové rovnice

Jednotky: mix

500 cm

5 mm5 m

Obvod (na mřížce)

2420
146
1612

Sčítání a odčítání nad 100

Základní pravděpodobnost jevu

Odpověď zadejte jako číslo mezi 0 a 1 zaokrouhlené na 2 desetinná místa, nebo jako zlomek ve tvaru 'x/y'.Jaká je pravděpodobnost, že na poctivé kostce padne jiné číslo než dvojka?

Pythagorova věta: aplikace

Určete délku strany pravidelného šestiúhelníku.

Pořadí operací, závorky

A: Vypočítejte: A: Jaký bude první krok?Odečteme.Sečteme čísla v závorce.A: Ano, závorky mají přednost. Jaký máme výraz?
A: Jaký bude další krok? ???

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Množiny množin, potenční množina

Každá potenční množina obsahuje jako svůj prvek prázdnou množinu.

neplatíplatí

Násobení a dělení zlomků

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Množinové operace

Kolik prvků obsahuje ?

Přibližné počítání

přibližně 37 000přibližně 3 700

Číselná osa: kladná a záporná čísla

26
-23
52-2540
53

Rovnice: mix

Grafy lineárních funkcí

Římské číslice

XII

Lomené výrazy

Výrazy a jejich úpravy: mix

Základní typy funkcí

grafem lineární funkce je

parabolapřímka

Těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Roznásobíme závorky v obou rovnicích.
A: Převedeme neznámé na jednu stranu rovnic, konstanty na druhou.
A: Jestliže budeme chtít rovnice sečíst, aby vypadla neznámá , jak soustavu upravíme? ???

Násobení víceciferné

243
168264
184231
203

Kulička: lehké

Sokoban: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

4,95
8,913,6
6,49
6,85
11,8

Čísla slovně

šestnáct

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání do 10

Pojmy: dvojice úhlů

Na kterém obrázku jsou vyznačené vrcholové úhly?

Čísla slovně

sto dvacet

Počítání s procenty

98 % z 20020 % z 500100
450160190
90 % z 50019675 % z 400
30095 % z 20080 % z 200

Kulička: střední

Pavučiny

Pořadí operací, závorky

2025
11
1410

Jednotky času

150 sekundčtyři minutypůl minuty
90 sekund240 sekund15 sekund
minuta a půldvě a půl minutyminuta a čtrt
75 sekundčtvrt minuty30 sekund

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Násobení víceciferné

A: Vypočítejte: A: Rozdělíme trojciferné číslo na stovky, desítky a jednotky:
A: Vynásobíme číslem 9:
A: Sečteme: ???

Logika: pojmy a značení

konjunkce
ekvivalence
negace
disjunkceA implikuje B
B implikuje A

Středová souměrnost

Je zobrazený útvar středově souměrný?

NeAno

Dosazování do výrazů

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Doplň operaci

Nárys a půdorys

Objem, povrch: vzorce, principy

Je pravda, že na základě znalosti povrchu jehlanu můžeme určit jeho objem?

anone

Počítání s procenty

Kolik je 75 % z 400?

Dělení se zbytkem

Zbytek po dělení

Kvadratické rovnice

Na narozeninové oslavě tety Máni se sešlo spoustu hostů, babičky, neteře, prastrýcové i kamarádky ze školy. Při slavnostním přípitku (děti měly tetinu domácí hroznovou šťávu a dospělí měli tetino domácí víno) si ťukl každý s každým. Celkem se ozvalo neuvěřitelných 153 cinknutí. Kolik celkem lidí bylo na oslavě?

Písemné násobení pod sebou

Násobilka čísla 2

6818
20
14
10

Prostorová představivost: mix

Porovnávání čísel do 100

Které číslo je větší?

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Mocniny

10241600400
1000
1008000
900

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Sítě kostky

Má každá strana krychle jednu sousední stranu stejně barevnou?

neano

Záporné mocniny

Doplňování útvarů

Kombinace operací: mix

Jednotky délky

34 mm3,4 m0,34 km
3400 m340 mm3400 cm
3,4 km34 m340 cm
34 cm3,4 cm340 m

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Dělení se zbytkem

JůTůber Felix nahrál už více než 20 dvanáctiminutových videí. Na kolik jeho celých videí se stihne podívat Felixova velká fanynka Máša, jestliže za hodinu a tři čtvrtě musí odejít na jógu?

Násobilka čísla 7

6321
49
2842
56

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obsah čtverce ABCD:

Sčítání a odčítání do 10

104
76
9
5

Otočení a překlopení v rovině

Odhady procent – tečky

10 %

Procenta: mix

Kolik je 3 % z 300?

Logaritmus

2-1
-30
5
-2

Číselná cesta

Krácení zlomků

A: Vyjádřete zlomek jako zlomek v základním tvaru.A: Jaký je největší společný dělitel čitatele a jmenovatele?
A: Jak budeme zlomek krátit?
A: Jak vypadá zlomek v základním tvaru? ???

Úlohy o směsích

Babička má na zahradě ovce a slepice. Celkem jí po zahradě běhá 53 zvířat. Bobeš jednoho dne spočítal, že součet nohou všech babiččiných zvířat je 138. Kolik má babička ovcí?

Množiny: mix

Násobení a dělení: mix

Sčítání a odčítání nad 100

111
380
285
513
234855

Smíšená čísla

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Sčítání pod sebou

Sčítání do 20 obrázkově

Jednotky délky

500 m0,1 cmkilometr
10 mmcentimetr0,5 km
1000 mmilimetr50 cm
50 mmpůl metru5 cm

Dělení víceciferné

3D objekty z různých pohledů

Souřadnice bodů

Sčítání a odčítání nad 100

Princezna Elza si chce koupit sněhovou frézu. Během zimy stála 34199 korun, ale teď, na jaře, ji o 16550 korun zlevnili. Kolik korun by nyní za frézu Elza zaplatila?

Lehké

Zlomky, mocniny, odmocniny

Sčítání do 10 obrázkově

Těžké

Jednotky obsahu

10 m² =cm²

Pythagorova věta: základní použití

Základní rovnice s jednou neznámou

Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích

A: Jistě jste si někdy všimli vyšlapaných cestiček v parcích. Lidé si jimi často zkracují cestu. Obdélníkový Komenského park má na šířku 50 a na délku 120 metrů a vede přes něj (z jednoho rohu do rohu protějšího) rovná pěšinka. Kolik metrů tahle zkratka měří?A: Jaký očekáváte výsledek?větší než 120 metrůmenší než 120 metrůA: Pravoúhlý trojúhelník v této úloze tvoří delší strana parku, kratší strana parku a pěšinka vedoucí napříč. Která z těchto stran je nejdelší?pěšinka vedoucí napříčdelší strana obdélníkového parkuA: Z Pythagorovy věty tedy víme, že obsah čtverce o straně délky pěšinky bude ... ???

Malá násobilka

Zimního závodu o ruku princezny Elzy se zúčastnilo 7 psích spřežení, přesně takových, jaké vidíte na obrázku. Kolik celkem běželo na trati psů?

Hodnoty goniometrických funkcí

-1
0
1

Sčítání pod sebou

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Je funkce shora ohraničená?

anone

Rovnice se zlomky

Počty vrcholů, stran, hran

Kolik vrcholů má tento mnohostěn?

Úpravy výrazů s více proměnnými

Dělení desetinných čísel

Zlomky a desetinná čísla

Výrazy s mocninami a odmocninami

Sčítání do 100 obrázkově

Rovnice se zlomky

A:
A: Celou rovnici vynásobíme 4.Převedeme všechny členy na jednu stranu.A: Jak bude rovnice vypadat?
A: Přičteme 3 oběma stranám rovnice. ???

Tabulka malé násobilky

Počty: těžší

Sčítání obrázkově

Zlomky: mix

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Doplňování řad: počítání

Jednotky hmotnosti: ze života

plný batoh

200 kg20 kg

Poznávání zlomků

Zapište vybarvenou část jako zlomek ve tvaru 'x/y'.

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Násobení desetinných čísel

19,251,5
10,5
1,751,65
0,15

Hodnoty goniometrických funkcí

Násobení desetinných čísel

10,25
10,210,0511,55
12,6
15,15

Sčítání a odčítání nad 100

Kostky: plán stavby

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Z první rovnice vyjádříme neznámou .Z druhé rovnice vyjádříme neznámou nebo .A: Správně. Vyjádříme například a dostaneme
A: ???

Pořadí operací, závorky

40
10
6
64
40

Vlastnosti lineární funkce

Je funkce lineární?

anone

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Popisná statistika: základní pojmy

prostřední hodnota v seřazené posloupnosti

modusmedián

Písemné násobení pod sebou

Který výpočet je správně?

Obsah šedé oblasti

A: Určete obsah šedě vybarvené části.A: A: Jak budeme při výpočtu postupovat?Určíme rovnou obsah šedého trojúhelníku.Spočítáme obsah bílých částí a odečteme od obsahu celého útvaru.A: Ano, dokážeme totiž určit délku základny i velikost výšky. Jak je strana dlouhá?
???

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení víceciferné

Objem, povrch: mix

Určete objem tělesa na obrázku:

Výrazy s mocninami a odmocninami

Číselné křížovky

Grafy goniometrických funkcí

Rovnice se závorkami

Lomené výrazy

Rovnice se závorkami

A:
A: Jaký je vhodný postup při řešení rovnice?Vydělit obě strany rovnice číslem 2.Vydělit obě strany rovnice číslem 14.A: Jak vypadá rovnice po vydělení?
A: Jak upravíme tuto rovnici? ???

Dělitelnost: mix

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 3 a 9?

Počty: lehké

Kladná a záporná čísla: mix

Sokoban: těžké

Jednotky hmotnosti

rohlíkslon50 g
50 kgbotypůl tuny
0,5 kg5 t5 kg
barel vody500 kg5000 g

Zlomky a procenta

60 %
70 %
95 %
80 %
20 %
75 %

Sčítání a odčítání zlomků

Kulička: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

A:
A: Od obou stran rovnice odečteme .
A: Od obou stran rovnice odečteme 2 a najdeme řešení:
???

Rozklad na součin

Jednotky objemu

10 cm³ =mm³

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Grafy lineárních nerovnic

Pythagorova věta: úlohy s diagramem

Paní Veselá se svými malými dětmi bydlí v paneláku. Ke vchodu vede 5 stejných schodů o výšce nášlapu 16 cm. Na schodech je položen nájezd na kočárek o délce 2 metry. Určete, jaká je hloubka schodu.

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Sčítání a odčítání: základy mix

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 87 na desítky.

Čísla slovně

300třináctsto třináct
31třicet13
31330113
třicet jednatři statři sta třináct

Desetinná čísla na číselné ose

Krácení zlomků

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Jednotky délky

Jednotky objemu

láhev vody2 dl5000 l
5 m³sklenice vína15 ml
0,05 ml1,5 l50 l
kapka vody1,5 clbarel vody

Základní

Odmocniny

Zlomky na číselné ose

Rovnice se závorkami

Tabulka malé násobilky

Zápis množin

množina sudých čísel

Úhly a mnohoúhelníky

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Ryze kvadratické rovnice

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký bude první krok výpočtu?Převedeme všechny členy na jednu stranu.Umocníme obě strany rovnice.A: Jak bude vypadat rovnice potom?
A: Jak řešíme tento typ rovnice? ???

Obsah, obvod: mix

Hobit Bilbo už dlouho neviděl draka, a tak si vyrobil alespoň draka papírového. Bilbův drak měl tvar kosočtverce a spotřeboval na něj 4800 centimetrů čtverečních papíru. Vzdálenost mezi jednou dvojicí protějších vrcholů byla 80 centimetrů. Kolik centimetrů od sebe byla vzdálena druhá dvojice protějších vrcholů?

Sčítání do 10 obrázkově

Krácení zlomků

Násobení víceciferné

Přibližné počítání s procenty

80 % z 3405

přibližně 1 600přibližně 2 700

Úpravy výrazů se zlomky

A: Upravte výraz .A: Upravíme čitatele a jmenovatele.
A: Zlomek zkrátíme.
A: Upravíme jmenovatele. ???

Sčítání a odčítání do 20

5
7108
69

Krácení zlomků

Násobilka čísla 6

5418
12
606
48

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obsah trojúhelníku ABC:

Úpravy výrazů s faktoriálem

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Jirka má v pytlíku 32 kuliček, 18 z nich je červených a 5 modrých. Ostatní kuličky jsou zelené. Kolik je zelených kuliček?

Počítání s nápadem

Číselné křížovky

Dělení víceciferné

215
2025
247

Zlomky: mix

Který obrázek odpovídá následujícímu zlomku?

Zlomky a desetinná čísla

Výrazy a jejich úpravy: mix

Jednotky času

600 minut

10 hodin60 hodin

Tabulka malé násobilky

6372
54
5664
81

Skákačka: opravdová výzva

Objem, povrch: mix

Rulička od toaletního papíru je udělaná z tvrdého papíru, má vnitřní povrch 157,08 centimetrů čtverečních a délku 10 centimetrů. Mimoni zkouší, jestli touto trubičkou projede míček. Jaký poloměr (v centimetrech) má největší možný míček, který se do trubičky ještě těsně vejde? Zaokrouhlete na jedno desetinné místo.

Sokoban: záludné

Dělení víceciferné

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Přímá a nepřímá úměrnost

Paní Řezáková nechává při čištění zubů zapnutou vodu. Zuby si čistí 3 minuty, tedy 180 sekund, a z kohoutku jí při tom vyteče 36 litrů vody. Její spolubydlící, paní Špičáková vodu pouští pouze na začátku a na konci čištění, takže jí voda z kohoutku vytéká jen 25 sekund. Kolik vody spotřebuje paní Špičáková na jedno čištění zubů?

Kombinační čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Desetinná čísla na číselné ose

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Obsah (na mřížce)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 10 a 25?

Názvy a vlastnosti útvarů: mix

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

A:
A: Převedeme konstanty na jednu stranu rovnice.
A: Jaká je smysluplná úprava rovnice?Podělit a roznásobit -4.Roznásobit a podělit -4.A: Jaké je řešení rovnice? ???

Počítání se zápornými čísly

-5
5
-2
3-30

Násobení víceciferné

Pan výpravčí Plácačka dostal od své kamarádky průvodčí Elišky na DVD devítidílný seriál o železnici. Každý díl má 21 minut. Pan Plácačka se moc těší, že si doma pustí všechny díly hned za sebou. Kolik minut mu sledování všech dílů zabere?

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Podmínky lomených výrazů

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Úpravy lomených výrazů

Procenta: mix

Ve školní jídelně, která se jmenuje Královská Bašta, nabízeli v pondělí oběd 1 (to byly těstoviny penne se sýrovou omáčkou) a oběd 2 (filet pstruha a brambory s cibulkou). Celkem si nějaký oběd objednalo 200 zájemců. 75 % z nich si zvolilo jedničku. Kolik porcí těstovin kuchařky v pondělí připravily?

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Určete povrch tělesa na obrázku:

Výrazy s absolutní hodnotou

Desetinná čísla: mix

Úpravy výrazů s více proměnnými

Dělení víceciferné

A: Vypočítejte
A: Vydělíme a sečteme.
???

Pythagorova věta: základní použití

8,48...7
9,43...6,24...
3,60...6

Dosazování do výrazů

Sčítání a odčítání zlomků

A:
A: Společným jmenovatelem je číslo:
A: Převedeme na společného jmenovatele.
A: Odečteme. ???

Jednotky obsahu: ze života

pole

100 m²10000 m²

Opravdová výzva

Vennovy diagramy

Kolik prvků v zobrazeném diagramu obsahuje průnik ?

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Konstrukční úlohy

A: Sestrojte čtyřúhelník , je-li dáno:.A: A: Jaký je nejvhodnější začátek konstrukce?Sestrojíme stranu .Sestrojíme stranu .A: A: Který obrázek odpovídá konstrukci úhlu ? ???

Zlomky na číselné ose

Odpověď zapište jako zlomek ve tvaru 'x/y' s jmenovatelem 5.

Síla skupin

Sčítání a odčítání do 20

Rozdělovačka: lehké

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Kombinace s opakováním

Určete počet všech trojúhelníků, z nichž žádné dva nejsou shodné a jejichž každá strana má velikost vyjádřenou jedním z čísel 4 nebo 5.

Sčítání a odčítání nad 100

248
714
909807
555485505
896

Písemné dělení jednociferným číslem

Čísla: mix

Desetinná čísla slovně

jedna patnáctinapatnáct setinpatnáct desetin
patnáct celá jedna15,11,5
0,0666...1,150,15
11,5jedna celá patnáctjedenáct a půl

Grafy lineárních funkcí

Rovnice se zlomky

Pravděpodobnost: pojmy a značení

jev nemožný

Zlomky: mix

Jedna SMS, kterou každý divák může poslat soutěžícím v pořadu „To si vypiješ!“, stojí 30 korun. Čtyři patnáctiny z této ceny dostane organizace, která se stará o zdravotně znevýhodněné děti. Kolik korun z jedné SMS tato organizace dostane?

Náročnější

Desetinná čísla: mix

Poznávání úhlů

Rovnice se zlomky

A:
A: Odečteme zlomky v čitatelích na levé straně rovnice.
A: Upravíme složené zlomky na levé straně rovnice.
A: Obě strany rovnice vynásobíme číslem 48. ???

Malá násobilka

6481
4849
56
63
54
72

Pavučiny

Geometrické pojmy

těžnice trojúhelníku
kružnice opsaná trojúhelníku
výška trojúhelníkupravoúhlý trojúhelníkortocentrum trojúhelníku
obecný trojúhelníkrovnostranný trojúhelníkrovnoramenný trojúhelník

Binární čísla

Zapište číslo 24 v binární soustavě.

Dvě rovnice o dvou neznámých

Kostky: plán stavby

Desetinná čísla: mix

Násobení a dělení zlomků

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Číselná osa do 20

9
18
1
5812

Sudoku 4×4: rozcvička

Dělení víceciferné

Jednotky teploty: ze života

1000 °C

pálení keramikyvar vody

Prostorová představivost: mix

Dělení desetinných čísel

Sčítání pod sebou

ŠpatněSprávně

Násobilka čísla 5

1015
550
4540

Opakované pokusy a složené jevy

Odpověď zadejte jako číslo mezi 0 a 1 zaokrouhlené na 2 desetinná místa, nebo jako zlomek ve tvaru 'x/y'.Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne v prvním kole oranžové číslo a v druhém kole zelené číslo?

Slovní úlohy s časem

Petr začal vařit rýži v 12:55. Rýže se vaří 10 minut. Kdy bude rýže hotová?

Odpověď zapište ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Násobení víceciferné

140
22
154
240
57
42

Kombinatorika: pojmy

počet prvkových kombinací z prvků

Vlastnosti goniometrických funkcí

Jaký je obor hodnot funkce ?

Úhly v trojúhelníku

A: Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.A: A: Velikost úhlu ABC je45°135°A: Jaký další úhel můžeme určit?BACACB ???

Úhly v trojúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Násobení a dělení zlomků

A:
A: Převedeme dělení zlomků na násobení.
A: Vykrátíme do kříže.
A: Zlomky vynásobíme. ???

Dvě rovnice o dvou neznámých

Lineární funkce: mix

Názvy geometrických útvarů a těles

koule

Sčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Vennovy diagramy

Logaritmus

Logika: pojmy a značení

implikaceekvivalence

Počítání s procenty

Kolik je 10 % z 380?

Sčítání a odčítání zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Desetinná čísla na číselné ose

Počítání s procenty

A: Kdybychom spočítali počet všech očí v partě Mimoňů, vyšlo by nám 40. 45 % z těchto očí patří jednookým Mimoňům, zbytek patří Mimoňům dvouokým. Kolik je v partě dvouokých Mimoňů?A: Co zjistíme výpočtem ?Že jedno procento všech očí je 0,4 oka.Že Mimoňů je celkem 100 a každý má 0,4 oka.A: Když známe, kolik očí je jedno procento, můžeme lehce vypočítat, kolik očí je 45 %. očí očíA: 18 očí tedy patří jednookým Mimoňům. Teď ale pozor na zadání! Která z těchto vět je pravdivá? ???

Logaritmické rovnice

Obsah, obvod: mix

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Počty s pamětí

Grafy kvadratických funkcí

Osová souměrnost

Vlastnosti kvadratické funkce

Uvažme kvadratickou funkci , kde . Je tato funkce omezená shora?

neano

Křížovka dělitelnosti

Základní rovnice s jednou neznámou

Sokoban: rozcvička

Dělení se zbytkem

Zbytek po dělení

Slovní úlohy o penězích

Kdyby si strýček Skrblík založil účet u Kačeří banky, banka by mu zůstatek na jeho účtu každý měsíc zvýšila o 2 %, ale zase by platil každý měsíc poplatek 50 zlaťáků za vedení účtu. Kolik minimálně zlaťáků by musel mít Skrblík na účtu, aby pro něj podmínky Kačeří banky nebyly nevýhodné?

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Určete obsah kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Slovní úlohy na výpočet věku

Na ostrově Pultanela se lidé rodí jako starci a v průběhu života mládnou. Pan Povejšil se narodil na Pultanele jako jednaosmdesátiletý. Nyní je mu 54 let. Kolik let už žije?

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Sčítání a odčítání od 20 do 100

V novém typu tramvaje je celkem 75 sedadel. Když jel s tímto vozem pan řidič Michálek na lince číslo 26, zjistil za zastávkou Náměstí Míru letmým pohledem do zpětného zrcátka, že 3 cestující stojí, přestože je 19 sedadel neobsazených. Kolik má pan Michálek v tramvaji pasažérů?

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

Loni bylo v kouzelnické koleji Havraspáru o pět kouzelníků více než v koleji Nebelvíru. Letos však 6 kouzelníků přestoupilo z Havraspáru do Nebelvíru. O kolik kouzelníků je nyní v Nebelvíru více než v Havraspáru?

Podobnost, shodnost

Který vztah platí?

Malá násobilka

Bernard cvičí každý den osm minut jógu, vždycky v 6 hodin ráno, a to i o víkendu. Cítí se pak přes den svěží a nebolí ho záda. Kolik minut týdně cvičí Bernard jógu?

Úhly: mix

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v kosočtverci.

Vědecký zápis čísel

Souřadnice bodů

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

A: Postupně rozložte na součin .A: Je vhodné upravit pořadí členů? AnoNeA: Jak je vhodné pořadí upravit?
A: Co je vhodné vytknout? ???

Permutace a variace bez opakování

Na sv. Valentýna vzal Quasimodo do školy jednu čokoládu a jednu růži pro své krásné spolužačky. Avšak krásné spolužačky měl čtyři. Kolik různých možností Quasimodo má, aby rozdělil dary spolužačkám? (Každé dá maximálně jeden dar.)

Zlomky: sčítání obrázkově

Jednotky hmotnosti

3D objekty z různých pohledů

Procenta: mix

Petr hrál včera Minecraft 2 hodiny. Pavel hrál ještě o 10 % déle. Kolik minut hrál Pavel?

Logika: mix

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Písemné dělení dvouciferným číslem

Pojmy: úhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

ostrýtupý

Skákačka: lehké

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 6, 8 a 10?

Doplň operaci

Pravděpodobnost: kostky

Odpověď zadejte jako číslo mezi 0 a 1 zaokrouhlené na 2 desetinná místa, nebo jako zlomek ve tvaru 'x/y'.Jaká je pravděpodobnost, že alespoň na jedné ze dvou kostek padne sudé číslo?

Zápis posloupností

Počítání se zápornými čísly

Sčítání od 20 do 100 obrázkově

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Sčítání a odčítání do 20

811
5
94
762

Pythagorova věta: mix

Určete délku strany OP v obdélníku.

Výběr správné jednotky

délka hada

minutymetry

Rozdělovačka: těžké

Stavby z kostek: pohled ze stran

Binární čísla

Společná práce

Na hodině bylinkářství v kouzelnické škole v Bradavicích žáci okopávali záhony s mandragorami. Nevillovi trvalo okopání záhonu 40 minut, Draco Malfoy zvládl stejně velký záhon za 24 minut. Kolik minut by jim trvalo okopání záhonu, kdyby na něm pracovali společně?

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Logaritmus

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Krychle má objem . Jaká je délka hrany této krychle?

Záporné mocniny

Obsah, obvod: mix

Určete obvod čtverce ABCD:

Zlomky: mix

Pořadí operací, závorky

Převody jednotek délky

0,01 cm

0,1 mm1 mm

Kulička: rozcvička

Úhly v trojúhelníku

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Výrazy s absolutní hodnotou

-2
-1-3
1
23

Úlohy s rovnicemi: mix

Čarodějka má 5 kouzelných hůlek. Hůlky samovolně kouzlí. Z jejich kouzel vznikají samé shnilé dýně. V sobotu vykouzlily hůlky 30 dýní. Dýně smrděly, což rozčílilo vílu, která bydlí na sousedním palouku. Víla přišla a dvě hůlky zlomila. Kolik dýní vykouzlily zbylé hůlky v neděli?

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Rozcvička

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Převod zlomku na desetinné číslo

A: Převeďte zlomek na desetinné číslo.A: Čím zlomek rozšíříme? Zlomek nelze rozšířit tak, aby ve jmenovateli byla mocnina desítky.
A: Ano, abychom ve jmenovateli dostali mocninu desítky. Jak vypadá rozšíření zlomku?
A: Násobíme čitatel i jmenovatel zvlášť. Výsledný zlomek je: ???

Dělitel, násobek

Na hradě Vartnberk jsou dva prohlídkové okruhy. Tím prvním, který vede podzemím a mučírnami, provádí návštěvníky rytíř, zatímco tím druhým, po sálech a komnatách, provádí princezna. Prohlídka s rytířem začíná každých 30 minut, prohlídka s princeznou každých 20 minut. Právě nyní se rytíř s princeznou sešli na prvním nádvoří, protože jejich prohlídky začínají současně. Za kolik minut se takto sejdou znovu?

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Zlomky a desetinná čísla

Úpravy lomených výrazů

Násobení a dělení: mix

Sítě kostky

Rozdělovačka: rozcvička

Střední

Výrazy a jejich úpravy: mix

Objem: koule, válec, kužel

Určete objem tělesa na obrázku:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Určení zobrazení v rovině

Znázorňuje obrázek stejnolehlost?

anone

Dělitelnost: mix

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 6 a 10?

Grafy lineárních funkcí

Počítání do 20

1312
17
1014
111615

Středová souměrnost

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

A: Alice, Bob a Cyril šli na houby. Alice našla dvakrát víc hub jak Bob. Bob našel dvakrát víc hub jak Cyril. Dohromady našli 35 hub. Kolik hub našel Bob?A: Označíme počet Aliciných hub jako , počet Bobových hub jako a počet Cyrilových hub jako . Součet se rovná čemu?
A: Nyní v rovnici zkusíme vyjádřit dvě naznámé pomocí té třetí. Proč?Protože na počet Bobových hub se nás zadání ptá.Protože rovnici s jednou neznámou budeme umět vyřešit.A: Nyní v rovnici zkusíme vyjádřit neznámé a pomocí neznámé . Proč? ???

Dělení jednociferné

Sokoban: opravdová výzva

Malá násobilka

Desetinná čísla: mix

Které číslo je větší?

Mocniny

Násobení a dělení zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Základní rovnice s jednou neznámou

Vyjádření neznámé z rovnice

Grafy kvadratických funkcí

Zlomky slovně

tři osminydevítina
polovinatři čtvrtiny
třetina
šestina

Zlomky: mix

Na hodinu lektvarů chodí velmi zajímavá skupina žáků, 4/11 z nich jsou kouzelníci, 5/11 tvoří čarodějky, 1/11 vlkodlaci a pak ještě jeden kentaur, jeden hejkal a jedna sova. Kolik chodí na hodinu lektvarů čarodějek?

Grafy lineárních nerovnic

Výrazy s mocninami a odmocninami

Zlomky na číselné ose

Číselné domino

Odmocniny

4
23
6910

Násobení desetinných čísel

Lomené výrazy

Kvadratické rovnice

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký bude první krok výpočtu?Rovnici vydělíme neznámou .Vytkneme neznámou .A: Jak bude vypadat rovnice potom?
A: Jaké je řešení této rovnice? ???

Sčítání a odčítání do 20

Honzík slavil narozeniny. Měl na dortu sedm svíček. Tři svíčky se mu podařilo sfouknout. Kolik svíček zůstalo nesfouknutých?

Kulička: opravdová výzva

Sítě kostky

Obrázkové rovnice

Slovní úlohy na množiny

V pondělí byl ve školní jídelně pro žáky i učitele na oběd výběr ze tří jídel - kuřecího rizota, pizzy a zeleninových placiček. Polovina všech strávníků si dala pizzu. Učitelů bylo na obědě celkem 30, pizzu si z nich však neobjednal žádný. Porcí zeleninových placiček se vydalo přesně 40, z toho polovina učitelům a polovina žákům. Talířů s rizotem pak vydali kuchařky třináctkrát více žákům než učitelům. Kolik celkově strávníků přišlo na oběd?

Objem, povrch: mix

Pedro vzal dřevěnou krychli, jednu její stěnu natřel červenou barvou a obtiskl ji na papír, což na něm vytvořilo červenou plochu o obsahu 16 centimertů čtverečních. Jaký objem má Pedrova dřevěná krychle? Zadejte v centimetrech čtverečních.

Goniometrické funkce: mix

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Kombinační čísla

28
21
5

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Odmocniny

Sčítání a odčítání zlomků

Jednotky času

půl roku = měsíců

Grafy funkcí: mix

Goniometrické funkce

Logaritmické rovnice

A:
A: Rovnici převedeme na exponenciální rovnici.
A: Řešením je
???

Rozdělovačka: střední

Počítání do 100

Násobilka čísla 8

166424
48
7256

Základní pravděpodobnost jevu

V pytlíku mám lístečky s čísly od 1 do 10. Lísteček s číslem 7 je v pytlíku dvakrát, všechny ostatní čísla jsou v pytlíku jednou. Jaká je pravděpodobnost, že vytáhnu lísteček s číslem 3?

Sčítání a odčítání do 20

Sčítací pyramidy

Slovní úlohy na převody jednotek

Sob Sven miluje mrkev a obzvláště pak mrkvový salát. V Ledovém království stojí 10 deka salátu 16 korun. Sven si ho koupil tolik, že za něj utratil všechny své úspory, které činily 528 korun. Kolik kilogramů mrkvového salátu si Sven koupil?

Čísla slovně

100000miliontisíc
deset tisíc1000sto
1010000sto tisíc
deset1000000100

Pythagorova věta: aplikace

Žebřík se dotýká zdi ve výšce 4 metry, spodní konec je 1,5 metru od zdi. Jak dlouhý je žebřík?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Čísla: mix

Počítání do 100

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 3,245 na celé číslo.

Pojmy související s trojúhelníkem

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

obecný trojúhelníkrovnoramenný trojúhelník

Kulička: záludné

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod trojúhelníku DEF:

Sčítání a odčítání nad 100

Nejvyšší budova v České republice byla v roce 2018 brněnská AZ Tower se svými 111 metry. Nejvyšší budovou v Polsku byl tentýž rok Palác kultury a vědy ve Varšavě, který je o 126 metrů vyšší než AZ Tower. Kolik metrů měřila nejvyšší polská budova v roce 2018?

Výrazy a jejich úpravy: mix

Finanční gramotnost

Čert Uriáš s andělem Petronelem nakupovali jablka a pomeranče pro svatého Petra. Celkem stál jejich nákup 168 dukátů, ale Petronel našel v mošně 3 nebeské stravenky, každou v hodnotě 45 dukátů. Zaplatili tedy těmi stravenkami a zbytek doplatili dukáty. Kolik dukátů museli doplatit?

Sčítání a odčítání desetinných čísel

0,950,51,5
9,5
1,05
9,95

Nejmenší společný násobek

NSN(4, 6)NSN(4, 10)20
NSN(4, 8)1860
NSN(6, 9)NSN(3, 7)NSN(4, 15)
12821

Malá násobilka

Obsah: kombinace útvarů

Určete obsah zelené plochy:

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 283 na desítky.

Násobení víceciferné

Jednotky délky

Množiny: mix

rovnost množin

Množiny: pojmy a značení

Jednotky délky: ze života

délka ještěrky

2 m20 cm

Odhad počtu teček

Násobilka čísla 4

162824
36
20
32

Logaritmus

Exponenciální rovnice

A:
A: Jaká je smysluplná úprava této rovnice?Převedeme všechny členy na jednu stranu.Rovnici vydělíme 5.A: Dostaneme
A: Pravou stranu napíšeme jako mocninu o základu 2. ???

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

A: Řešte kvadratickou rovnici pomocí Vietových vzorců.A: Když koefient , co platí pro a ?
A: Jaký je rozklad rovnice?
A: Jaké je řešení této rovnice? ???

Jednotky obsahu

Dělení jednociferné

86
9
347

Čísla: mix

Zaokrouhlete 11111 na desítky.

Dělení se zbytkem

zbytek 4
zbytek 2
zbytek 1
zbytek 7
zbytek 6
zbytek 3

Dělitelnost a Vennův diagram

Počítání do 100

11
1033
81939
2832

Hodiny: určování času

Kladná a záporná čísla: mix

Pravděpodobnost: mix

Máme dva pytlíky. V prvním jsou 3 červené a 5 zelených koulí, ve druhém jsou 4 červené a 6 zelených koulí. Náhodně vybereme jednu kouli z prvního a dáme ji do druhého. S jakou pravděpodobností potom vytáhneme z druhého pytlíku červenou kouli?

Podmínky lomených výrazů

A: Kdy má výraz smysl?
A: Jaký je rozklad výrazu vlevo?
A: Kdy se tento výraz nerovná nule?
???

Dělení desetinných čísel

Pythagorova věta: základní použití

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 24 a 60?

Zlomky: mix

Tři piráti uloupili pokladnici, ve které je 36 mincí. Nejstarší pirát dostal polovinu mincí. Prostřední pirát dostal třetinu mincí. Kolik mincí dostal nejmladší pirát?

Zlomky a procenta

70 %7 %

Sudoku 6×6

Základní rovnice s jednou neznámou

6
124
24
-1210

Dělitelnost

Je číslo 516 dělitelné číslem 3?

NeAno

Aritmetická a geometrická posloupnost

geometrická posloupnostaritmetická posloupnost

Názvy a vlastnosti útvarů: mix

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

sečnuúseč

Dělení jednociferné

Rovnice s lomenými výrazy

Grafy goniometrických funkcí

Úpravy výrazů s více proměnnými

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod obdélníku OPQR:

Sčítání do 20 obrázkově

Opakované pokusy a složené jevy

V pytlíku jsou 2 modré a 3 červené koule. Vytáhnu dvě koule. Jaká je pravděpodobnost, že obě dvě jsou modré?

Převody jednotek hmotnosti

4 kg

400 g4000 g

Jednotky obsahu

1 km²10000 cm²1 ha
0,01 ha1 dm²100 a
100 cm²1 m²1 cm²
100 mm²10000 a1 a

Rovnice: mix

Kvadratické rovnice: diskriminant

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký je diskriminant této rovnice?
A: Kolik má rovnice řešení?
A: Jaké je řešení této rovnice? ???

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký bude první krok výpočtu?Vytkneme číslo .Rovnici vydělíme číslem .A: Jak bude vypadat rovnice potom?
A: Jaké je řešení této rovnice? ???

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 208 na stovky.

Hodiny: určování času

4:55

Počítání do 100

Obsah, obvod: mix

Jaký je obsah čtverce se stranou délky 5?

Mocniny a odmocniny

Osová souměrnost

Sokoban: lehké

Zlomky a procenta

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Sčítání a odčítání: základy mix

Násobení a dělení: mix

Desetibojař Davído se příšerně potí, a proto si po každé z deseti disciplín vymění tričko. Kolik triček spotřeboval Davído na závodech jarní části sezóny, ve které se postavil na start desetiboje celkem osmkrát?

Sčítání a odčítání nad 100

2600-890

Obvod (na mřížce)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Dělení jednociferné

Číselné křížovky

Násobení víceciferné

V Hotelu Paráda je celkem 58 pater s pokoji pro hosty. V každém patře je pak stejný počet pokojů. Pokoje na každém patře jsou očíslovány od jedničky až po čtyřicítku, ale číslo 13 je vynecháno, protože prý nosí smůlu. Kolik pokojů je celkem v hotelu Paráda?

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítací pyramidy

Interpretace tabulek

V tabulce vidíme počet různých částí těla u vybraných, převážně mimozemských tvorů. O kolik více očí má Housenec než všichni tři ostatní dohromady?

Poznávání zlomků

Který obrázek odpovídá následujícímu zlomku?

Euklidovy věty

A: Určete poloměr kružnice vepsané do kosočtverce . Bod dotyku dělí stranu na úseky délky 9 a 16.A: A: Co platí pro trojúhelník ?Je pravoúhlý.Je rovnoramenný.A: Ano, protože úhlopříčky v kosočtverci svírají pravý úhel. Co platí pro poloměr ? je těžnice na stranu . je výška na stranu . ???

Počítání se zápornými čísly

Dosazování do výrazů

Vlastnosti funkcí

Je-li funkce prostá, pak musí být rostoucí.

neplatíplatí

Binární čísla

Skákačka: střední

Mocniny

Binární čísla

161111111
1000100002
74100
10158

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Jakým nejjednodušším způsobem vyjádříme jednu z neznámých?Z první rovnice vyjádříme neznámou .Z první rovnice vyjádříme neznámou .A: Ano, protože u této neznámé je koeficient 1. Jak vyjádříme?
A: Dosadíme do druhé rovnice a dostaneme ???

Úlohy o směsích

A: Pan Kachna vyrábí krmení pro kapry, které smíchává z pšeničných zrn (ta stojí 4 koruny za kilogram) a měkkýšů (tam je cena vyšší, 28 korun za kilogram). Pan Kachna chce vyrobit 40 kilogramů krmení v hodnotě 19 korun za kilogram. Kolik kilogramů pšeničných zrn bude potřebovat?A: Označíme si počet kilogramů pšeničných zrn ve výsledné směsi jako . Kolik bude ve výsledné směsi kilogramů měkkýšů?
A: Kolik budou stát všechna pšeničná zrna v nové směsi?
A: Kolik budou stát všichni měkkýši v nové směsi? ???

Grafy kvadratických funkcí

Vyhodnocování logických výrazů

Záporné mocniny

Logika: mix

Počítání se zápornými čísly

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

SprávněŠpatně

Vlastnosti funkcí: mix

Na grafu funkce leží bod

Obsah, obvod: mix

Určete obsah trojúhelníku STU:

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 6, 8 a 10?

Téměř neřešitelné

Smíšená čísla

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 453 na stovky.

Exponenciální rovnice

A:
A: Jaká je smysluplná úprava rovnice?Upravíme levou stranu.Rovnici vydělíme 6.A: Dostaneme
A: Rovnici vynásobíme 3 a upravíme pravou stranu. ???

Vztahy grafů a tabulek

Záludné slovní úlohy

Myslím si dvě čísla. Jedno z nich je o 5 větší než druhé. Jejich součet je 19. Jaký je jejich rozdíl?

Dělení jednociferné

Desetinná čísla slovně

tři celá dva

Pythagorova věta: aplikace

Mimoni se chystají jet do Alp lyžovat. Na mapě změřili délku lanovky, vyšlo jim 2,8 centimetru na papíře, tedy 2800 metrů ve skutečnosti. Lanovka je však ještě o kousek delší, protože překonává 700 metrů převýšení (což na mapě znázorňují vrstevnice, nikoliv délka značky pro lanovku). Jak dlouhá (v metrech) je lanovka, která poveze Mimoně nahoru na svah?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Odmocniny

3
2
51
40

Zlomky na číselné ose

Geometrické konstrukce: značení

Přímá a nepřímá úměrnost

A: Roman se vrátil z tréninku juda a má nějaký volný čas, než půjde večer s rodiči na návštěvu za babičkou. Vypočítal si, že by se za tento čas akorát stihl podívat na 9 osmiminutových videí svého oblíbeného youtubera. Nebo by si mohl pustit vesmírný seriál Asteroid, jehož jeden díl trvá 12 minut. Na kolik dílů Asteroidu by se stihl Roman před odchodem na návštěvu podívat?A: Mezi jakými dvěma veličinami je nepřímá úměra?Mezi časem, který má Roman k dispozici, a počtem dílů, na které se stihne podívat.Mezi počtem dílů, na které se Roman stihne podívat, a délkou jednoho dílu.A: Proč je tato úměra nepřímá?Protože kdyby každý díl trval dvojnásobnou dobu, stihne jich Roman dvakrát více.Protože kdyby každý díl trval poloviční dobu, stihne jich Roman dvakrát více.A: Co se nám bude hodit zjistit? ???

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Sudoku 4×4: těžší

Sítě kostky

Která krychle může vzniknout složením této sítě?

Číselná osa do 20

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Zlomky: mix

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 57,3512 na setiny.

Vennovy diagramy

Zlomky a desetinná čísla

Mocniny

Rozcvička

Násobení a dělení: mix

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

A: Upravte výraz .A: Sečteme příslušné členy.
A: Roznásobíme závorku.
???

Úhly ve čtyřúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v obdélníku.

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Když k němu přidám 8 a výsledek vydělím třemi, dostanu to původní číslo. Jaké číslo si myslím?

Desetinná čísla slovně

1,1jedenáct tisícin1,01
0,101jedna a jedna setinajedenáct
0,11jedna a jedna desetina11,0
jedenáct setinsto jedna tisícin0,011

Dělení víceciferné

251
132
304
125
121
210

Kladná a záporná čísla: mix

Sítě těles

Vyhodnocování logických výrazů

Množiny: pojmy a značení

sjednoceníprůnik

Úhly v trojúhelníku

Kombinace bez opakování

Sedm kamarádů se domluvilo na nohejbal. Ovšem hrát jej mohou pouze dvě dvojice. Kolik různých sestav mohou vytvořit?

Sudoku 4×4: lehké

Hodiny: určování času

6:00
4:354:555:00
7:156:30
6:205:15

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání do 10

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Zlomky a desetinná čísla

Zapište desetinné číslo jako zlomek ve tvaru 'x/y'.

Počítání se zápornými čísly

Výrazy s absolutní hodnotou

Jednotky hmotnosti

0,65 kg = g

Jednotky objemu

Odčítání pod sebou

Který výpočet je správně?

Desetinná čísla: mix

Tyrannosaurus rex váží 8,4 tuny. Jurský park vlastní tři stejné (naklonované) kusy. Kolik tun váží všichni tři dohromady?

Nárys a půdorys

Vennovy diagramy

Násobení víceciferné

Porovnávání zlomků

Mocniny

169121
2581
49
9

Poznávání úhlů

Úpravy logických výrazů

Sčítání zlomků s obrázky

Kombinace základních operací

Marta koupila 10 kalifrdů. Platila padesátikorunou a vrátili jí 20,- Kč. Sice nevíme, co je to kalifrd, ale můžeme alespoň určit, kolik korun stojí 1 kus. Kolik?

Procenta: poznávání

17 %25 %
83 %
62 %78 %
40 %75 %6 %

Drátek v průhledné krychli

Množinové operace

Porovnávání kladných a záporných čísel

Které číslo je větší?

Římské číslice

19999CXCIX
CMIX1999XCIX
CMXC909CMXCIX
990999MCMXCIX

Permutace a variace s opakováním

Určete počet všech přesmyček, které lze získat z písmen slova ROKOKO, nesmějí-li stát všechna tři písmena O vedle sebe.

Rozdělovačka: opravdová výzva

Sítě těles

Myslím si číslo

A: Myslím si číslo. Když k němu přidám 8 a výsledek vydělím třemi, dostanu to původní číslo. Jaké číslo si myslím?A: Označme si neznámé číslo jako . Jak bude vypadat rovnice, kterou popisuje zadání?
A: Jak bychom nyní mohli rovnici nejvhodněji upravit?Převedeme oba výskyty na jednu stranu rovnice.Vynásobíme obě strany rovnice trojkou.A: Vznikla nám rovnice . Jak ji správně upravíme? ???

Jednotky: zkratky a předpony

centi-

setinadesetina

Binární čísla

Zapište číslo 4 v binární soustavě.

Krácení zlomků

Obsah, obvod: vzorce, principy

Na základě znalosti délek stran rovnoběžníku můžeme vypočítat:

obsahobvod

Úlohy s pohybem

Z letiště vyletělo letadlo rychlostí 300 km/h. Když bylo 50 km od letiště, vyletěla za ním z téhož místa stíhačka rychlostí 550 km/h. Za kolik minut stíhačka letadlo dohoní?

Pořadí operací, závorky

Pythagorova věta: základní použití

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Zlomky na číselné ose

Násobení víceciferné

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM