Matematika

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Logika: pojmy a značení

pokud platí A, pak platí i Bplatí A i B současně
neplatí A
A platí právě tehdy, když platí B
A je logický důsledek Bplatí alespoň jeden z A a B

Slovní úlohy na množiny

Ve stanici Mimonín zastavuje pouze každý třetí vlak. Po trati, na které Mimonín leží, projede za den 15 elektrických vlakových souprav a 12 vlaků na naftu. Polovina z těch naftových Mimonínem pouze projíždí bez zastavení. Kolik elektrických vlaků zastavuje v Mimoníně?

Úlohy s pohybem

Karel se vydal na procházku rychlostí 5 km/h. Po 3 hodinách za ním vyjel s důležitou zprávou Ondra na kole. Pohyboval se rychlostí 20 km/h. Za kolik minut Ondra Karla dohonil?

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

A: Bob a Tom našli na starém poli celkem 18 hlávek salátu. Tom našel o čtyři hlávky víc než Bob. Kolik hlávek salátu našel Bob?A: Označíme si počet Bobových hlávek jako . Jak vyjádříme počet Tomových hlávek ?Vyjádříme ho jako počet Bobových hlávek plus čtyři, tedy .Tom našel o čtyři hlávky více než Bob, tedy .A: Součet hlávek obou kamarádů je roven osmnácti, tedy . Co bychom měli udělat nyní?Jedno z písmenek vyjádříme pomocí druhého, abychom měli v rovnici pouze jednu neznámou.Osamostatníme neznámou , protože na počet Bobových hlávek se úloha ptá.A: Úloha se ptá na počet Bobových hlávek, vyjádříme tedy za pomoci : ???

Goniometrické funkce: mix

Sčítací pyramidy

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Malá násobilka

49
12168
6

Jednokrokové rovnice

Pravděpodobnost: mix

Hodíme třikrát hrací kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že padne nejvýše jednou šestka?

Sčítání a odčítání nad 100

Římský císař Constantius II. se narodil v roce 317 v Ilýrii a dožil se 44 let. V kterém roce Constantius II. zemřel?

Římské číslice

VIIIXIVXI
2III16
14811
XVI3II

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 16,095 na celé číslo.

Dělení jednociferné

Procenta: mix

Před loupežnou výpravou měli loupežníci v truhlici 80 zlaťáků. Jejich lup měl hodnotu 40 % původního pokladu. Kolik mají v truhlici nyní?

Střední

Sudoku 4×4: lehké

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 4 na desítky.

Převod desetinného čísla na zlomek

A: Převeďte na zlomek v základním tvaru: A: Vytvoříme zlomek s číslem ve jmenovateli.
A: Určíme největšího společného dělitele čitatele a jmenovatele.
A: Tímto číslem zlomek zkrátíme. ???

Výrazy a jejich úpravy: mix

Grafy lineárních nerovnic

Skákačka: opravdová výzva

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Pythagorova věta: základní použití

Úhly v trojúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Pojmy: úhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

konvexnínekonvexní

Kvadratické rovnice

Už od renesance lidé zkoumají magický poměr zvaný „zlatý řez“, který můžeme často pozorovat i v přírodě (třeba na zatočených ulitách, květech a šiškách některých rostlin nebo uspořádání listů). Zlatý řez rozděluje nějaký objekt na dvě části, a to tak, že poměr menší části ku větší části je stejný jako poměr větší části ku celku. Pokud bychom ve zlatém řezu rozdělili úsečku dlouhou 28 centimetrů, kolik by měřila delší část? Zaokrouhlete na jedno desetinné místo.

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Jednotky času

2 týdny

14 dní12 dní

Finanční gramotnost

Fred Weasley vyrábí a prodává rachejtle zvané bomby Hnojůvky. Jednu Hnojůvku Fred vyrobí z kousku kořene Mandragory (za 12 srpců), dýmu z Trouchnivce (za 37 srpců) a špetky střelného prachu (za 11 srpců). Za kolik srpců by měl Fred jednu bombu Hnojůvku prodávat, aby mu to pokrylo náklady a ještě 25 % z její ceny vydělal?

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Společná práce

Fukejs hraje Minecraft a povedlo se mu ochočit si vlka. Když pak bojoval s kostlivcem, všiml si, že s vlkem ho porazí za 8 sekund, zatímco samotnému mu to trvalo sekund 12. Kolik sekund by trvalo přemožení kostlivce samotnému vlkovi (pokud by to tedy zvládl)?

Kombinace základních operací

Na Lektvar zpomalení je potřeba mít 2 rohy jednorožce a na Odpuzující lektvar dokonce 3 rohy jednorožce. Profesor Snape chce 5 žáků zpomalit a 7 odpudit. Kolik potřebuje rohů z jednorožce?

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

A: Upravte výraz .A: Sečteme příslušné členy.
A: Roznásobíme závorku.
???

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Římské číslice

CMLVDXIX1590
1509MCMLMCMV
MDXC1950MDIX
9555191905

Obsah, obvod: mix

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Sčítání do 20 obrázkově

Rozcvička

Konstrukční úlohy

A: Sestrojte lichoběžník s pravým úhlem u vrcholu , je-li dáno: .A: A: Jaký je nejvhodnější začátek konstrukce?Sestrojíme stranu .Sestrojíme stranu .A: A: Ano, protože známe dva úhly přilehlé k této straně. Jaký je další smysluplný krok? ???

Stavby z kostek: pohled ze stran

Sčítání a odčítání do 20

10
15149
195

Sčítání do 100 obrázkově

Hodiny: určování času

Odpověď zapiš jako dopolední čas ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Vennovy diagramy

Množina odpovídá

Dělení jednociferné

Zlomky a desetinná čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Zlomky na číselné ose

Písemné násobení pod sebou

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Malá násobilka

Kvadratické rovnice

A: Řešte kvadratickou rovnici pomocí Vietových vzorců.A: Když koefient , co platí pro a ?
A: Jaký je rozklad rovnice?
A: Jaké je řešení této rovnice? ???

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Počítání s procenty

Kolik je 90 % z 120?

Násobení víceciferné

A: Vypočítejte
A: Roznásobíme.
A: Sečteme.
???

Násobení a dělení: mix

Úhly ve čtyřúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v obdélníku.

Číselné domino

Násobení víceciferné

Rozdělovačka: opravdová výzva

Římské rovnice

Zlomky: mix

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Zlomky na číselné ose

Jednotky délky: ze života

300 m

výška slonavýška mrakodrapu

Jednotky obsahu

10 m² =mm²

Jednotky hmotnosti

Sčítání obrázkově

Množinové operace

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Je zobrazený útvar středově souměrný?

NeAno

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Když od něj odeberu 6 a výsledek vydělím dvěma, dostanu 2. Jaké číslo si myslím?

Přímá a nepřímá úměrnost

Aby si Gargamel získal přízeň Mimoňů, pozval je na palačinkovou hostinu. Počítal, že hostů přijde 18, a každý tak bude mít 8 palačinek. Mimoňů ale přišlo hned 48. Kolik vyšlo na každého Mimoně palačinek?

Obsah (na mřížce)

7
812
614
9

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

A: Řešte kvadratickou rovnici pomocí Vietových vzorců.A: Když koefient , co platí pro a ?
A: Jaký je rozklad rovnice?
A: Jaké je řešení této rovnice? ???

Desetinná čísla slovně

dvě setinydva celá dva2,02
dva celá nula dva2,220,02
2,2dvacet dva setin0,22
0,2dvě desetinydva celá dvacet dva

Grafy lineárních funkcí

Kulička: rozcvička

Sudoku 6×6

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

A: Postupně rozložte na součin .A: Je vhodné upravit pořadí členů? AnoNeA: Co je vhodné vytknout? a A: Jak to bude vypadat po vytknutí? ???

Odmocniny

869
4
16
3

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Pořadí operací, závorky

A: Vypočítejte: A: Jaký bude první krok?Vypočítáme nejvnitřnější závorky.Vynásobíme závorky.A: Upravený výraz vypadá takto:
A: Jaké úpravy uděláme v dalším kroku? ???

Rozdělovačka: rozcvička

Pořadí operací, závorky

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 987,654321 na setiny.

Počty: lehké

Sítě kostky

Určují tyto sítě stejně barevnou krychli?

anone

Jednotky délky

800 m = km

Násobení víceciferné

66
52
6030
42
70

Kombinatorická číselná rozcvička

Kolik dvojciferných čísel nezačíná číslicí 3 a končí číslicí 9?

Geometrické konstrukce: značení

Dělitel, násobek

Malý poseroutka Greg si chce zadní stranu svého notebooku polepit čtvercovými nálepkami s Mimoni. Jeho notebook má rozměry 48 x 33 centimetrů a Greg chce použít co největší nálepky. Jakou nejdelší mohou mít tyto čtverečky stranu (v centimetrech) tak, aby pokryly celou plochu notebook beze zbytku?

Těžké

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 3867 na stovky.

Sčítání a odčítání nad 100

Násobení a dělení zlomků

Exponenciální rovnice

A:
A: Číslo 1 napíšeme jako mocninu o základu 4.
A: Porovnáme exponenty.
A: Řešením je ???

Počty vrcholů, stran, hran

#exercise_vpisovacka-template_kolik_sten#

Rozdělovačka: střední

Smíšená čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Množiny: mix

Kolik prvků v zobrazeném diagramu obsahuje sjednocení množin B a C?

Desetinná čísla slovně

pět a půlpět polovinpět setin
5,52,50,05
1,50,5pět desetin
pět celá tři5,3tři poloviny

Tabulka malé násobilky

203236
2812
24

Vyhodnocování logických výrazů

Výrazy s mocninami a odmocninami

100
1
90
10000
10003

Dělení obrázkově

Tabulka malé násobilky

Sokoban: těžké

Obvod (na mřížce)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Malá násobilka

Pyšný král Nosohor pátý nechal na každou ze čtyř stěn každé z devíti komnat svého zámku pověsit svoji podobiznu. Kolik podobizen celkem museli jeho malíři namalovat?

Římské číslice

XIVXVI

Desetinná čísla, zlomky

Počítání s procenty

A: Ďábel, což je přezdívka nejlepšího střelce fotbalového týmu Kojotů z Kojetína, trefil letos 17 penaltových kopů do brány a má tak úspěšnost 85 %. Kolikrát celkem letos Ďábel střílel penaltu?A: Na co se vlastně úloha ptá?kolik penaltových kopů je 15 %kolik penaltových kopů je A: Pro začátek si odhadněme, jaký výsledek zhruba očekáváme.Ďábel letos kopal méně než 17 penalt.Ďábel letos kopal více než 17 penalt.A: 85 ku 100 se tedy rovná počtu penalt proměněných v gól ku počtu všech penalt. Jak to zapíšeme? ???

Malá násobilka

Jednotky hmotnosti

1 t100 kg0,1 kg
1000 g10 g1 dkg
1000 kg0,1 t100 g
1 g1000 mg1 kg

Zlomky a desetinná čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Rovnice: mix

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Úpravy výrazů s více proměnnými

Procenta: mix

Lidé v kouzelnické republice Mágistánu si volili prezidenta. Rozhodovalo se mezi dvěma kandidáty. Po sečtení všech platných lístků se ukázalo, že Abra Kadabrová zvítězila nad Hůlkem Mávničem o 8 %. Kolik procent platných hlasů získal Hůlek Mávnič?

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Dominik měl v Minecraftu 33 bloků dřeva. 8 z nich použil na výrobu truhly a 6 na výrobu schodů. Kolik bloků dřeva mu zbylo?

Binární čísla

Zapište binární číslo 10110 v desítkové soustavě.

Množiny: pojmy a značení

doplněk

Lehké

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 408 na stovky.

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Soustavu nejjednodušším způsobem vyřešíme tak, že rovnice odečteme.rovnice sečteme.A: Odečtením druhé rovnice od první dostaneme
A: Jaké je řešení této rovnice? ???

Logika: mix

Sčítání do 20 obrázkově

Vlastnosti množin a množinových operací

Prázdná množina je podmnožina jakékoliv množiny.

neano

Vennovy diagramy

Písemné dělení dvouciferným činitelem

Základní pravděpodobnost jevu

Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne jiné číslo než 1?

Dělitelnost: mix

Které z následujících čísel je liché?

Převody jednotek hmotnosti

7 g

7000 mg700 mg

Obvod (na mřížce)

1218
14
20
2216

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Opakované pokusy a složené jevy

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Mince má dvě strany (rub a líc) a je poctivá. Jaká je pravděpodobnost, že třikrát po sobě padne líc?

Čísla slovně

sto jedna

Výrazy a jejich úpravy: mix

Stavby z kostek: pohled ze stran

Násobení a dělení: mix

Který výpočet je správně?

Sčítání a odčítání do 20

Malý poseroutka Greg si stříhá všechny svoje nehty, ale hrozně ho to nebaví. Už si ostříhal 14 nehtů. Kolik mu jich ještě zbývá?

Sokoban: střední

Přibližné počítání

přibližně 24 000přibližně 7 300

Sčítání a odčítání desetinných čísel

1,4
0,80,73,2
1,5
1,7

Zlomky na číselné ose

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 2.

Slovní úlohy s časem

Jana chodí spát v 9 hodin večer a vstává v 7 hodin ráno. Kolik hodin spí?

Logaritmické rovnice

Objem, povrch

Vzdálenost mezi pupkem a zády jednoho menšího obra Koloděje je 120 centimetrů. Vzdálenost mezi jeho boky je 110 centimetrů a na výšku měří Koloděj 2,4 metru. Jednou si obr Koloděj potřeboval zavolat, a tedy zašel do standardní telefonní budky tvaru kvádru. Vlezl se do ní jen velmi těsně, ačkoli se ani nemusel sklánět nebo nějak mačkat, dokonce i dveře za sebou zavřel. Jaký nejmenší objem (v metrech krychlových) tato telefonní budka měla?

#exercise_vpisovacka-template_zaokrouhlete1des#

Názvy a vlastnosti útvarů: mix

Lineární funkce: mix

Krácení zlomků

Dělení víceciferné

A: Vypočítejte
A: Vydělíme a sečteme.
???

Pojmy: dvojice úhlů

Na kterém obrázku jsou vyznačené střídavé úhly?

Úpravy výrazů s faktoriálem

Podmínky lomených výrazů

A: Kdy má výraz smysl?
Výraz má vždy smysl.A: Jaký je rozklad výrazu vlevo?
A: Kdy se tento výraz nerovná nule?
???

Čísla: mix

Zaokrouhlete 48 na stovky.

Násobilka čísla 7

6349
42
14
35
28

Sčítání od 20 do 100 obrázkově

Dělení víceciferné

351520
25
10
5

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod kosodélníku EFGH:

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Dělení jednociferné

Sokoban: záludné

Násobení a dělení: mix

Pravděpodobnost: pojmy a značení

jev jistý

Čísla: mix

Zlomky a procenta

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Poznávání zlomků

Jakému zlomku odpovídá následující obrázek?

Čísla: mix

Záporné mocniny

Úhly v trojúhelníku

Permutace a variace bez opakování

Určete počet všech tříciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu se vyskytují pouze číslice 0, 1, 2, 3 a 4. Každá číslice se vyskytuje maximálně jedenkrát.

Tabulka malé násobilky

Určení zobrazení v rovině

Který obrázek znázorňuje osovou souměrnost?

Logika: mix

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úhly: mix

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Euklidovy věty

A: Sestrojte úsečku délky .A: Jak můžeme rozepsat hodnotu ?
A: Jak zapíšeme tuto hodnotu s využitím Euklidovy věty o odvěsně?, kde , kde A: Jak této věty využijeme při konstrukci? ???

Krácení zlomků

A: Vyjádřete zlomek jako zlomek v základním tvaru.A: Jaký je největší společný dělitel čitatele a jmenovatele?
A: Jak budeme zlomek krátit?
A: Jak vypadá zlomek v základním tvaru? ???

Sčítání a odčítání nad 100

Násobení desetinných čísel

Kvadratické rovnice: diskriminant

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký je diskriminant této rovnice?
A: Kolik má rovnice řešení?
A: Jaké je řešení této rovnice? ???

Malá násobilka

Jednorožec má 4 nohy, 2 uši a 1 roh. Kolik noh má dohromady 7 jednorožců?

Pythagorova věta: úlohy s diagramem

Do zámecké chodby byla položena čtvercová dlažba o délce strany 60 cm. Jak je chodba široká, jestliže při pokládce tzv. nakoso, vyšly na šířku chodby právě 2 dlaždice?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Slovní úlohy na sloupcové grafy

Martin udělal ve třídě průzkum oblíbených zvířat. Najděte nejméně oblíbené zvíře mezi kluky. Kolik kluků má rádo toto zvíře?

Jednotky objemu

Osová souměrnost

Je zobrazený útvar osově souměrný?

NeAno

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 165 na desítky.

Násobení víceciferné

Sčítání do 10 obrázkově

Desetinná čísla: mix

Kvantifikátory

Číslo je sudé.

Dvě rovnice o dvou neznámých

Počítání do 100

Pythagorova věta: aplikace

Jak dlouhá je uhlopříčka obdélníku se stranami délek 3 a 7 metrů?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Dělení se zbytkem

Kolik mrkví si může koupit sob Sven, který má 17 dukátů a miluje mrkve? Možná jen dodejme, že jedna mrkev je hodně velká a šťavnatá, tudíž i drahá. Stojí celé 4 dukáty.

Počítání s procenty

Kolik je 10 % z 150?

Zlomky: mix

V ledním hokeji trvá jedna třetina 20 minut. Kolik minut má celá hrací doba jednoho hokejového zápasu?

Rovnice se zlomky

A:
A: Jaký je vhodný první krok při řešení rovnice?Obě strany rovnice vynásobíme číslem 10.Obě strany rovnice vynásobíme číslem 20.A: Ano, protože 20 je společný jmenovatel zlomků. Dostaneme
A: Upravíme levou stranu rovnice. ???

Malá násobilka

42

Souřadnice bodů

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

A:
A: Jaká je vhodná úprava rovnice?Rovnici vynásobíme číslem 8.Obě strany rovnice vynásobíme .A: Ano, zbavíme se tím zlomků. Za jaké podmínky můžeme toto úpravu udělat?
A: Jak bude vypadat rovnice po roznásobení? ???

Násobení víceciferné

Záporné mocniny

Obsah, obvod: mix

Určete obvod kosodélníku EFGH:

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Jednotky: mix

830 cm

8,3 m83 m

Logika: pojmy a značení

disjunkce

a zároveňnebo

Úpravy výrazů se zlomky

Sčítání a odčítání: základy mix

Jednotky času

15 minut30 vteřinpůl minuty
půl hodiny1 hodina10 minut
1 minuta1800 vteřin60 vteřin
900 vteřin600 vteřin3600 vteřin

Násobilka čísla 8

16
32
56
72
4840

Poznávání úhlů

Úpravy výrazů s více proměnnými

Sčítání a odčítání do 20

Krácení zlomků

Jednotky délky

výška mobilušířka klávesyšířka notebooku
20 dmdélka napájecího kabelu15 mm
délka raketoplánušířka špendlíku56 m
1 mm3 dm15 cm

Sčítání a odčítání nad 100

Pája by si přála být stejně jako Ester Ledecká lyžařkou. Chtěla by si proto našetřit na lyžařské vybavení. Na internetu zjistila, že by se jí líbily lyže za 8499 korun, hůlky za 2120 korun a helma za 3869 korun. Kolik celkem korun si na toto vybrané vybavení bude muset Pája našetřit?

Pořadí operací, závorky

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení víceciferné

V restauraci U Gulášů mají dnes na výběr ze sedmadvaceti hlavních jídel. Pepan si však nechce dávat hlavní jídlo samotné a v jídelním lístku našel hned 13 různých příloh. Kolik způsoby může Pepan nakombinovat svoje jídlo? Jen pro pořádek, Pepan by klidně snědl jakoukoliv kombinaci, třeba i smažený sýr s houskovým knedlíkem, tudíž vybírá opravdu ze všech možných kombinací.

Zlomky a desetinná čísla

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Mocniny

Kulička: těžké

Výrazy s absolutní hodnotou

Výrazy s mocninami a odmocninami

Sčítání a odčítání nad 100

Procenta: mix

25 %

Zlomky a desetinná čísla

Výrazy s mocninami a odmocninami

Hodnoty goniometrických funkcí

1
0
-1

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Který poměr platí?

Dělení se zbytkem

zbytek 5
zbytek 0
zbytek 4
zbytek 1
zbytek 3
zbytek 2

Kladná a záporná čísla: mix

Výrazy s mocninami a odmocninami

Obsah, obvod: vzorce, principy

Můžeme na základě znalosti obsahu kruhu určit jeho poloměr?

neano

Náročnější

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Zlomky a procenta

10 %70 %60 %40 %
20 %
30 %
80 %
50 %

Logaritmus

Slovní úlohy na výpočet věku

Honza je o 5 let starší než Petr. Před čtyřmi lety byl součet jejich věků 21. Jak starý je Petr?

Odčítání pod sebou

Násobilka čísla 2

144
68
12
16

Poznávání zlomků

Který obrázek odpovídá následujícímu zlomku?

Objem, povrch

Zuzka si schovává drobná maková semínka ve velké krabičce od sirek. Krabička je 8 centimetrů dlouhá, 5 centimetrů široká a 3 centimetry vysoká. Kolik centimetrů krychlových semínek se do ní Zuzce vejde?

Množiny množin, potenční množina

Kolik prvků má množina ?

Sokoban: rozcvička

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rovnice se závorkami

Smíšená čísla

Největší společný dělitel

NSD(13, 24)3NSD(18, 24)
18NSD(15, 24)
NSD(14, 24)NSD(16, 24)12
6NSD(12, 24)2

Podobnost, shodnost

Který vztah platí?

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Grafy kvadratických funkcí

Logaritmus

3
2
-14
-0,50,5

Osová souměrnost

Sčítání a odčítání zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Dosazování do výrazů

Opravdová výzva

Zlomky na číselné ose

Násobilka čísla 3

3
181512
6
9

Převod zlomku na desetinné číslo

A: Převeďte zlomek na desetinné číslo.A: Čím zlomek rozšíříme?
A: Ano, abychom ve jmenovateli dostali mocninu desítky. Jak vypadá rozšíření zlomku?
A: Násobíme čitatel i jmenovatel zvlášť. Výsledný zlomek je: ???

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

ŠpatněSprávně

Odčítání pod sebou

Násobení a dělení zlomků

Kladná a záporná čísla: mix

Počítání se zápornými čísly

Zlomky: mix

V bazénu je 8 plaveckých drah, ale jednu čtvrtinu z nich má pro trénink pronajatý potapěčský spolek Podvodníci. Jedna polovina zbylých drah je pak vyhrazena pro kondiční plavce. Zbylé dráhy jsou volné pro hry a skoky do vody. V kolika drahách si můžou kamarádi Čeněk a Pepan hrát?

Pythagorova věta: základní použití

Dělení jednociferné

Dělení víceciferné

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Úlohy o směsích

A: Pan Kachna vyrábí krmení pro kapry, které smíchává z pšeničných zrn (ta stojí 4 koruny za kilogram) a měkkýšů (tam je cena vyšší, 28 korun za kilogram). Pan Kachna chce vyrobit 40 kilogramů krmení v hodnotě 19 korun za kilogram. Kolik kilogramů pšeničných zrn bude potřebovat?A: Označíme si počet kilogramů pšeničných zrn ve výsledné směsi jako . Kolik bude ve výsledné směsi kilogramů měkkýšů?
A: Kolik budou stát všechna pšeničná zrna v nové směsi?
A: Kolik budou stát všichni měkkýši v nové směsi? ???

Souřadnice bodů

Kulička: opravdová výzva

Základní rovnice s jednou neznámou

Sokoban: opravdová výzva

Hodnoty goniometrických funkcí

Číselná osa: kladná a záporná čísla

533
3740-2
6-18
7

Dosazování do výrazů

Tabulka malé násobilky

Jednotky času

4 týdny = dní

Násobení a dělení zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Převody jednotek hmotnosti

7 g

0,07 kg0,007 kg

Počítání do 100

Názvy geometrických útvarů a těles

kuželelipsa
kouleválec
jehlankvádr
čtyřstěnkrychle

Obsah: kombinace útvarů

Určete obsah zelené plochy, jestliže platí :

Sčítání a odčítání do 10

Odčítání obrázkově

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Vlastnosti lineární funkce

Jaký je definiční obor lineární funkce?

všechna reálná číslakladná reálná čísla

Sčítání a odčítání do 10

6
2
4
9
810

Sítě těles

Pojmy související s trojúhelníkem

Na kterém obrázku je zeleně vyznačen rovnostranný trojúhelník?

Vlastnosti funkcí

Je funkce rostoucí?

neano

Rovnice se závorkami

A:
A: Jaký je vhodný krok pro nejrychlejší vyřešení rovnice?Vydělit obě strany rovnice číslem 2.Odečíst číslo 2 od obou stran rovnice.A: Jak vypadá rovnice po vydělení?
A: Výrazy s převedeme na jednu stranu a konstanty na druhou. Jakou rovnici dostaneme? ???

Binární čísla

121101000
4610
1082
10011001010

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Výrazy s absolutní hodnotou

497
-714-49
0

Kombinace operací: mix

Grafy lineárních funkcí

Sčítání a odčítání desetinných čísel

3,027,25
2,75
2,572,37,7

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 6, 8 a 9?

Rovnice s lomenými výrazy

A:
A: Abychom odstranili zlomky, rovnici vynásobíme výrazem:
A: Za jaké podmínky můžeme toto úpravu udělat?
A: Tedy: ???

Rozklad na součin

Sčítání zlomků s obrázky

Kombinace s opakováním

V pekařství mají v dostatečném množství 3 druhy koláčků. Kolika způsoby jich můžeme koupit 5?

Násobení desetinných čísel

Zlomky: sčítání obrázkově

Grafy kvadratických funkcí

Skákačka: střední

Kostky: plán stavby

Myslím si číslo

A: Myslím si číslo. Je to rozdíl dne a měsíce mého narození. Prozradím vám, že součet dne a měsíce mého narození je 42. Jaké si myslím číslo?A: Kolik máme v zadání nezávislých neznámých?Jedno, a sice číslo, které si zadavatel myslí. Den a měsíc jsou na tomto čísle závislé (dají se z něj dopočítat).Dvě, a to den a měsíc narození. Číslo, které si zadavatel myslí, se z těchto dvou dá dopočítat (je to jejich rozdíl).A: Zadání nám popisuje jednu rovnici pro den a měsíc narození, a sice . Z jedné rovnice ale dvě neznámé spočítat nelze. Čeho musíme využít?toho, že ať budou mít tyto neznámé jakoukoliv hodnotu, jejich rozdíl bude vždycky stejnýtoho, že měsíc a den narození nemohou mít jakoukoliv hodnotuA: Jaké jsou nejvyšší hodnoty, kterých mohou nabývat neznámé a ? ???

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Dosazování do výrazů

Vennovy diagramy

Odčítání pod sebou

Slovní úlohy s časem

Harry Potter se narodil 31. července 1980 ve čtvrtek. Kolik let nejméně musel Harry čekat, aby jeho narozeniny připadly opět na čtvrtek? Nezapomeňte, že rok 1984 byl přestupný.

Výrazy s absolutní hodnotou

Obsah (na mřížce)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Počítání s nápadem

Zlomky a desetinná čísla

Výrazy a jejich úpravy: mix

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Desetinná čísla: mix

Zaokrouhlete 31,415926 na desítky.

Mocniny

Vztahy grafů a tabulek

Malá násobilka

Základní typy funkcí

nepřímá úměrapřímá úměra

Bonus

Výpočty s desetinnými čísly

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Číselná osa do 20

Slovní úlohy o penězích

Anna a Elza jedou na víkend lyžovat do Alp a domluvily se, že si náklady rozdělí rovnoměrně. Anna zaplatila za obě dvě ubytování v horském hotelu dohromady 96 eur, Elza koupila za 118 eur pro obě dvě skipass na lanovky. Kolik euro dluží Anna Elze?

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Pojmy související s kružnicí

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

úsečsečnu

Počítání do 100

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obsah trojúhelníku ABC:

Úhly v trojúhelníku

Sčítací pyramidy

Sudoku 4×4: těžší

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Petr má 3 hrušky. Jirka má o 2 hrušky víc. Franta má o 4 hrušky víc než Jirka. Kolik mají všichni kluci hrušek dohromady?

Sčítání a odčítání zlomků

Dělení víceciferné

Lomené výrazy

Sudé, liché

Číslo 63 je:

sudéliché

Vlastnosti kvadratické funkce

Je funkce kvadratická?

neano

Jednotky hmotnosti

1 kg = g

Výrazy s logaritmy

Zlomky na číselné ose

Sčítání a odčítání nad 100

495
840212
198603504
818
375

Kombinatorika: pojmy

uspořádání celého týmu fotbalistů do zástupu

permutacekombinace

Popisná statistika: základní pojmy

rozptyl je průměr _ odchylek od průměru

druhých mocninabsolutních hodnot

Násobení desetinných čísel

Odhady procent – tečky

30 %10 %

Jednotky délky

Desetinná čísla: mix

Které číslo je větší?

Dělení jednociferné

Zlomky: mix

Římské číslice

Zapiš CDV pomocí arabských číslic.

Sčítání pod sebou

Rovnice s desetinnými čísly

Čísla slovně

devadesát devět90999
devět setdevatenáct19
devět set devětdevět tisíc900
devedesát tisíc900009000

Jednotky teploty: ze života

denní teplota v Antarktitě

-130 °C-30 °C

Sčítání do 10 obrázkově

Dělení desetinných čísel

Názvy a vlastnosti útvarů: mix

krychlekoule

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Určete obsah kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Dvě rovnice o dvou neznámých

Konstrukční úlohy

A: Sestrojte trojúhelník , je-li dáno: .A: A: Jaký je vhodný začátek konstrukce?Sestrojíme těžnici .Sestrojíme stranu .A: A: Sestrojíme úhel . Jaký obrázek tomuto kroku odpovídá? ???

Mocniny

98
25
27
32

Rovnice: mix

Čísla slovně

osmdesát jedna80080
osmdesát osmosmdesát8
osmnáct18osm set
osm8188

Násobilka čísla 5

40
154535
3020

Sčítání pod sebou

SprávněŠpatně

Slovní úlohy s časem

Piráti uloupili 25. července poklad. Za 14 dní s ním přistáli na svém ostrově. Kolikátého srpna piráti přistáli?

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod čtverce ABCD:

Binární čísla

Úpravy lomených výrazů

Jednotky obsahu

poštovní známkasjezdovkaběžný stůl
10000 cm²75 m²0,1 km²
velikost běžného bytu400 m²sešit
zahrada300 cm²2 cm²

Rozcvička

Grafy goniometrických funkcí

Násobení víceciferné

Přibližné počítání s procenty

5 % z 6800

přibližně 320přibližně 340

Středová souměrnost

Hodiny: určování času

6:204:354:55
5:156:30
5:006:007:15

Jednotky délky

5,5 cm55 mm50 cm
0,5 cm5 mm5,5 km
5,5 m500 m550 cm
0,5 km0,5 m5500 m

Kombinační čísla

6
45
21
35
1528

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Binární čísla

Dělitelnost: mix

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 10 a 15?

Pravděpodobnost: kostky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na kostce padne šestka dvakrát po sobě?

Převody jednotek délky

150 dm

1500 cm1500 mm

Opakované pokusy a složené jevy

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu mincí padne třikrát po sobě rub?

Sčítání a odčítání nad 100

Geometrické pojmy

mezikružípravoúhlý trojúhelník
rovnostranný trojúhelník
kruhkružnice vepsaná trojúhelníkurovnoramenný trojúhelník
kružnicekružnice opsaná trojúhelníku

Středová souměrnost

Je zobrazený útvar středově souměrný?

AnoNe

Odmocniny

Sčítání a odčítání od 20 do 100

55
339331
111
1
3447

Pythagorova věta: aplikace

A: Určete délku strany pravidelného osmiúhelníku.A: A: Pro výpočet využijeme Pythagorovu větu:
A: Po dosazení čísel:
???

Množinové operace

Desetinná čísla na číselné ose

Převody jednotek obsahu

Pořadí operací, závorky

4
5162
110

Násobení a dělení zlomků

A:
A: Jaký je vhodný první krok?Vykrátíme zlomky do kříže.Převedeme dělení zlomků na násobení.A: Jak bude násobení vypadat?
A: Zlomky vynásobíme. ???

Písemné násobení pod sebou

ŠpatněSprávně

Pořadí operací, závorky

Kostky: plán stavby

Vennovy diagramy

Násobení a dělení: mix

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Exponenciální rovnice

Jednotky: zkratky a předpony

decilitr

ddl

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obsah obdélníku KLMN:

Násobilka čísla 9

2736
72
635481

Desetinná čísla slovně

polovina

Násobení a dělení: mix

Čert Alfons má 6 pytlů s uhlím. Čert Břetislav je bohatší, má totiž třikrát víc pytlů s uhlím. Čert Cyril má polovinu toho, co má Břetislav. Kolik pytlů má Cyril?

Rovnice se zlomky

Drátek v průhledné krychli

Slovní úlohy na množiny

Dvacet Mimoňů se vypravilo na tajnou misi. Každý z nich byl vybrán kvůli nějaké superschopnosti: 12 Mimoňů na této misi umí perfektně všechny řeči světa a všude se domluví, 7 Mimoňů umí vydělat velké peníze během jednoho dne a 11 Mimoňů dokáže sestrojit rafinované zbraně. Každý z členů mise má buď jednu z popsaných superschopností anebo všechny tři. Kolik Mimoňů na misi má všechny tři superschopnosti?

Obsah, obvod: mix

Jaký je obsah čtverce se stranou délky 5?

Rozdělovačka: lehké

Zlomky: mix

Anděl Petronel a čert Uriáš měli službu u nebeské brány. Za celý den mu tam přišlo celkem 45 lidí, z nichž některé vzal Uriáš do pekla, ale o čtvrtinu více jich Petronel pustil do nebe. Kolik lidí pustil ten den Petronel do nebe?

Dělení se zbytkem

Jáchymův strýc má v obýváku na stěně hodiny, ne ty digitální, ale takové ty s ručičkami a dvanácti čísly po obvodu. Malá ručička se za hodinu posune o jedno číslo. Právě teď je na trojce a strýc tvrdí, že přesně za 50 hodin bude vidět zatmění měsíce. Na kolikátce bude malá ručička na hodinách, až toto zatmění nastane?

Nejmenší společný násobek

NSN(6, 9)NSN(4, 10)NSN(4, 6)
212018
NSN(4, 8)NSN(3, 7)60
NSN(4, 15)128

Množiny: pojmy a značení

Násobení desetinných čísel

0,25
0,002
0,2
2,2
0,02
0,202

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Základní rovnice s jednou neznámou

3
21
7-1
-2

Násobení víceciferné

Mocniny

Počítání do 100

920
711
1612
614

Těžké

Sčítání a odčítání: základy mix

Dělení desetinných čísel

Rovnice se zlomky

Řešení zadejte jako zlomek 'a/b' v základním tvaru.

Úhly v trojúhelníku

A: Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.A: A: Jaká je velikost úhlu ABC?65°115°A: Velikost úhlu ACB je90°115° ???

Kombinace bez opakování

Na kružnici je rozmístěno 9 bodů. Kolik existuje různých trojúhelníků, jejichž vrcholy jsou tyto body?

Téměř neřešitelné

Desetinná čísla: mix

Byl jsem v obchodě, koupil jsem pouze rohlíky a platil jsem 27 Kč. Jeden rohlík stál 1,80 Kč. Kolik rohlíků jsem koupil?

Sčítání pod sebou

Zlomky slovně

devítinatřetina
polovina
šestina
čtvrtinasedmina

Grafy lineárních funkcí

3D objekty z různých pohledů

Krácení zlomků

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Jeho trojnásobek je o 7 větší než jeho dvojnásobek. Jaké číslo si myslím?

Lomené výrazy

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Odmocniny

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Sčítání a odčítání do 20

Výpočty se zlomky

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Výrazy a jejich úpravy: mix

Počty: těžší

Množiny: mix

neplatíplatí

Základní pravděpodobnost jevu

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne oranžové číslo?

Základní rovnice s jednou neznámou

Římské číslice

Zapiš 27 pomocí římských číslic.

Slovní úlohy na spojnicové grafy

Mimoni si od Gumídků koupili hopsinkovou šťávu. Podle toho, kolik skleniček šťávy Mimoň vypije, tolik ujde kilometrů. Když víc pije, má víc energie a ujde více. Když to ale přežene a pije moc, má pak plné břicho, a tak daleko nedojde. Mimoň Alfons vypil 35 skleniček, Mimoň Eduard jich vypil jen 10. O kolik kilometrů více ujde Alfons v porovnání s Eduardem?

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký bude první krok výpočtu?Napíšeme rovnou kořeny rovnice.Rovnici vydělíme číslem .A: Jaké je řešení této rovnice?
???

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Které číslo je větší?

Počítání se zápornými čísly

Jednotky hmotnosti: ze života

100 g

sešitlist papíru

Kombinační čísla

Vyjádření neznámé z rovnice

Převody jednotek délky

84 cm

0,84 m8,4 m

Sčítání a odčítání nad 100

213
909
341
491
261195

Výběr správné jednotky

hmotnost

litrgram

Násobení a dělení zlomků

Úpravy výrazů s více proměnnými

Římské číslice

MMXVII

Slovní úlohy na převody jednotek

Kolečko na atletickém stadionu měří 400 metrů. Při závodě běželi závodníci dvanáct a půl koleček. Po napínavém finiši zvítězil Koudy, velký talent z Moravského Písku. Kolik kilometrů měřil závod?

Lomené výrazy

Grafy lineárních nerovnic

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Desetinná čísla na číselné ose

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Procenta: poznávání

62 %
40 %17 %
75 %83 %78 %
25 %6 %

Základní

Kulička: lehké

Skákačka: těžké

Úlohy o směsích

Patnáctičlenná parta holek, které si říkají Náchodské běhny, protože jsou z Náchoda a rády běhají, se zúčastnila závodu v Jizerských horách. Některé se přihlásily na trať dlouhou 12 kilometrů, zbytek běžel pětikilometrovou trať. Večer to spočítaly a zjistily, že v součtu uběhla celá parta 152 kilometrů. Kolik Náchodských běhen běželo trať dlouhou 12 kilometrů?

Dělení víceciferné

Pythagorova věta: aplikace

Určete chybějící délku strany v pravoúhlém lichoběžníku.

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Dělitelnost: mix

Jaký je největší společný dělitel čísel 15 a 27?

Zápis posloupností

Odčítání pod sebou

ŠpatněSprávně

Goniometrické funkce

Desetinná čísla: mix

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Sčítání a odčítání do 10

Sokoban: lehké

Aritmetická a geometrická posloupnost

pro prvky aritmetické posloupnosti platí

Tabulka malé násobilky

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 4 a 12?

Poznávání zlomků

#exercise_vpisovacka-template_vybarvene_jako_zlomek#

Pořadí operací, závorky

18
10
936
24

Malá násobilka obrázkově

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Interpretace tabulek

V tabulce vidíte počty surovin, které jsou potřeba pro výrobu vybraných nástrojů v Minecraftu. Kolik bloků železa musí sehnat Dominik na výrobu věci, na niž je potřeba 6 tyček?

Počet kostek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Kolečko sčítání a odčítání

Pořadí operací, závorky

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 12 a 15?

Odmocniny

7,74...
3,16...
6,32...7,07...
4,47...5,47...

Pythagorova věta: základní použití

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Grafy goniometrických funkcí

Násobilka čísla 6

36
18
48
54
1230

Logaritmické rovnice

A:
A: Jaká je nejvhodnější úprava rovnice?Převedeme na exponenciální rovnici.Pravou stranu upravíme na logaritmus.A: Dostaneme
A: Řešením je ???

Číselné křížovky

Dělení desetinných čísel

Základní rovnice s jednou neznámou

A:
A: Jaký je vhodný první krok? Upravíme levou stranu rovnice.Přičteme k oběma stranám rovnice.A: Jak bude po této úpravě rovnice vypadat?
A: ???

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

V sáčku byl stejný počet červených a zelených kuliček a ještě 4 modré. Když Anička vzala polovinu všech kuliček, zůstalo jich 14. Kolik bylo v sáčku zelených kuliček?

Rovnice se závorkami

Číselná osa do 20

1220
14
18
816

Vědecký zápis čísel

Prvočísla

Je 37 prvočíslo?

NeAno

Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích

A: U monitorů a obrazovek je důležitá délka jejich úhlopříčky (spojnice protějších rohů), která se často uvádí v palcích, což je americká jednotka délky. Luboš si chce koupit nový monitor s úhlopříčkou 34 palců a šířkou 30 palců. Kolik palců bude měřit monitor na výšku?A: Kde je v této úloze pravoúhlý trojúhelník?horní strana obrazovky a dvě úhlopříčkydolní strana obrazovky, levá strana obrazovky a úhlopříčkaA: Pythagorova věta nám říká, že obsah čtverce o straně délky úhlopříčky je roven ...součtu obsahů čtverců se stranami délek šířky monitoru a výšky monitoru.rozdílu obsahů čtverců se stranami délek šířky monitoru a výšky monitoru.A: Jaký je obsah čtverce se stranou délky úhlopříčky (tedy toho největšího)? ???

Hodiny: určování času

2:40

Dělení víceciferné

16
4
32
30
13

Smíšená čísla

Rozdělovačka: těžké

Sčítání a odčítání do 20

Zlomky a procenta

0 %

Přímá a nepřímá úměrnost

A: Žofka běží závod na 3 kilometry. Mezičasem po dvou kilometrech proběhla přesně za 8 minut. Kolik minut jí bude trvat celý závod, vydrží-li stále běžet v tomto tempu?A: Je pravda, že kdyby byl závod dvakrát delší, poběží ho Žofka dvakrát déle?Ano, proto je to nepřímá úměra.Ano, proto je to přímá úměra.A: Co zjistíme jako první krok?počet kilometrů, které Žofce zbývají do cílerychlost Žofky (tedy počet minut, za něž Žofka zdolá jeden kilometr)A: Kolik to je? Jak dlouho trvá Žofce 1 kilometr? ???

Násobilka čísla 4

36
8
12
32440

Úlohy s rovnicemi: mix

Babička Libuška peče nejlepší tvarohové buchty na světě. Včera jich zase upekla plnou mísu a chtěla je spravedlivě rozdělit mezi svých 6 vnoučat. Spočítala, že každé vnouče dostane přesně 6 buchet. Zapomněla přitom ale na to, že Alenka má alergii na tvaroh a Patrik vůbec nejí sladké. Kolik buchet tedy dostane každé ze zbývajících vnoučat, pokud má být rozdělení spravedlivé?

Počítání se zápornými čísly

-13
-3
3
13
28

Desetinná čísla na číselné ose

Zlomky: mix

Který zlomek je větší?

Sudoku 4×4: rozcvička

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 5 a 10?

Skákačka: lehké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Mocniny a odmocniny

Úpravy logických výrazů

Přímá a nepřímá úměrnost

Kapitán Nemo změřil na podrobné námořnické mapě, že z přístavu na korálový útes je to 8 centimetrů a z přístavu k majáku jsou to 3 centimetry. Místní námořníci mu v putyce řekli, že k majáku je to přímou cestou 4,5 kilometru. Kolik kilometrů to je nejkratší cestou z přístavu ke korálovému útesu?

Úhly a mnohoúhelníky

Prostorová představivost: mix

Vyhodnocování logických výrazů

Binární čísla

Zapište číslo 8 v binární soustavě.

Podmínky lomených výrazů

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Procenta: mix

Ve školní jídelně Královská Bašta nabízeli ve středu na oběd dvě jídla: ražniči s opečenými bramborami a staročeskou žemlovku. Celkem si oběd objednalo 200 zájemců, z toho si 40 % zvolilo ražniči. Kolik porcí žemlovky kuchařky ve středu připravily?

Počítání se zápornými čísly

Poznávání zlomků

Sčítání a odčítání nad 100

Počítání se zápornými čísly

Sčítání a odčítání do 20

Násobení víceciferné

Pepan celý duben snídal banány, protože jsou bohaté na vitamíny a vlákninu. Každý den si dal jeden. Banány nejvyšší kvality kupoval u zelinářky Madly, jeden za 11 korun. Kolik korun zaplatil Pepan celkem za své dubnové snídaně?

Jednotky obsahu: ze života

zahrada

400 m²4 km²

Odhad počtu teček

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Na grafu funkce leží bod

Obsah, obvod: mix

Určete obsah zelené plochy:

Permutace a variace s opakováním

Karolína si chce vytvořit vlastní vlajku. Chtěla by, aby byla složena ze tří svislých pruhů. K dispozici má látky 5 různých barev - fialovou, červenou, modrou, zelenou a žlutou. Kolik různých vlajek si může Karolína sestavit tak, aby pouze prostřední pruh byl červený?

Poznávání úhlů

Porovnávání zlomků

Názvy geometrických útvarů a těles

krychlečtverec

Kulička: záludné

Základní rovnice s jednou neznámou

Násobení víceciferné

480648
500800385
945

Jednotky objemu

1 ml =cm³

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Pythagorova věta: aplikace

Obelix byl na návštěvě Kleopatry a při té příležitosti si prohlédl majestátnou pyramidu. Kleopatra Obelixovi prozradila, že půdorys pyramidy tvoří čtverec s úhlopříčkou 210 metrů a její výška je 90 metrů. Obelix si vybral místo na zemi přímo u rohu pyramidy a vydal se po hraně nejkratší cestou k jejímu vrcholu. Kolik metrů měřila jeho cesta na vrchol?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Úpravy výrazů s více proměnnými

Sítě těles

Exponenciální rovnice

A:
A: Jaká je smysluplná úprava této rovnice?Upravíme pravou stranu.Převedeme všechny členy na jednu stranu.A: Dostaneme
A: Vydělíme výrazem . ???

Kladná a záporná čísla: mix

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Číselné křížovky

Vlastnosti goniometrických funkcí

Jaký je obor hodnot funkce ?

Kulička: střední

Zlomky a desetinná čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Malá násobilka

Krácení zlomků

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Číselná cesta

Logaritmus

Zápis množin

množina celých číselmnožina zelených čísel

Logaritmus

Sčítání do 10 obrázkově

Dělitelnost

Je číslo 463 dělitelné číslem 2?

AnoNe

Záporné mocniny

0,50,125
2
0,25
1
4

Počty s pamětí

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Násobení a dělení: mix

Draco Malfoy dostal za trest za úkol napsat dvacetkrát na tabuli: NEBUDU ZAČAROVÁVAT UČITELKU. Kolik písmen U bylo napsáno na tabuli poté, co Draco úkol splnil?

Počítání do 20

1028
4612
14
16

Sčítání a odčítání zlomků

A:
A: Jaký je vhodný první krok?Najít společného čitatele.Najít společného jmenovatele.A: Společným jmenovatelem je číslo:
A: Převedeme na společného jmenovatele. ???

Pythagorova věta: mix

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Sčítání a odčítání zlomků

Mocniny

Písemné dělení jednociferným činitelem

Dělení desetinných čísel

0,6750,525
0,375
0,620,658
0,65

Doplňování řad: počítání

Záludné slovní úlohy

Pokud tři kočky sežerou tři myši během tří minut, za kolik minut 100 koček sežere 100 myší?

Jednotky: mix

3000 g

3 kg30 kg

Zlomky: mix

Který zlomek je větší?

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Jakým způsobem vyjádříme z 2. rovnice neznámou ?
A:
A: Řešením je ???

3D objekty z různých pohledů

Zlomky, mocniny, odmocniny

Obsah, obvod: mix

Dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě“ má tvar pravidelného osmiúhelníku s hranou o délce 29,7 centimetrů. Její plocha je pak 4258,89 centimetrů čtverečních. Jaká je celková výška značky v centimetrech (tedy vzdálenost ze středu jedné strany přes střed osmiúhelníka do středu protější strany)? Výsledek zaokrouhlete na jedno desetinné místo.

Rovnice s lomenými výrazy

Ryze kvadratické rovnice

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký bude první krok výpočtu?Vynásobíme rovnici číslem .Převedeme všechny členy na jednu stranu.A: Jak bude vypadat rovnice potom?
A: Jak řešíme tento typ rovnice? ???

Jednotky obsahu

Sítě kostky

Mají všechny protější strany krychle stejný součet teček?

neano

Grafy kvadratických funkcí

Násobení desetinných čísel

0,810,081
0,09
0,909
0,99
0,9

Úpravy výrazů se zlomky

A: Upravte výraz .A: Upravíme čitatele.
A: Zlomek zkrátíme.
???

Mocniny

2
25

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Porovnávání čísel do 100

Které číslo je větší?

Pythagorova věta: základní použití

Čísla slovně

sto osmdesátsto osm

Sčítání pod sebou

Počítání s procenty

40 % z 506025 % z 160
3050 % z 14040
5010 % z 50030 % z 200
2020 % z 15070

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM