Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Výrazy s absolutní hodnotou

Aritmetika: Mocniny a odmocniny

Výrazy s mocninami a odmocninami

Záporné mocniny

Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla: mix

Geometrie: Úhly

Úhly v trojúhelníku

Geometrie: Analytická geometrie

Úsečky

Vektory: pojmy

Operace s vektory

Rovnice přímky

Rovnice roviny

Polohové úlohy

Metrické úlohy

Kuželosečky: pojmy

Rovnice kuželoseček

Kuželosečky: mix

Elementární algebra: Rovnice

Rovnice s desetinnými čísly

Rovnice s lomenými výrazy

Dvě rovnice o dvou neznámých

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Pokud máme u jedné neznámé v obou rovnicích opačné koeficienty, rovnicesečteme.odečteme.A: V jakém tvaru součet bude?
A: Řešením této rovnice je:
A: Dosazením do první rovnice dostaneme
A: Řešením této rovnice je

Dvě rovnice o dvou neznámých

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Odstraníme závorky.
A: Sečteme odpovídají členy na levých stranách rovnic.
A: Převedeme neznámé na jednu stranu rovnic, konstanty na druhou.
A: Jestliže budeme chtít rovnice sečíst, aby vypadla neznámá , jak soustavu upravíme?Rovnice rovnou sečteme.Druhou rovnici vynásobíme -10.A: Dostaneme
A: Rovnice sečteme
A: Co tento výsledek znamená pro řešení soustavy?Soustava rovnic má nekonečně mnoho řešení.Tato soustava nemá řešení.

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

A: Řešte soustavu rovnic A: Druhou rovnici vydělíme 2.A: Jak bude po této úpravě soustava rovnic vypadat?
A: Jakým způsobem vyjádříme z druhé rovnice neznámou ?
A: Dosadíme do první rovnice a dostaneme
A: Odstraníme závorku
A: Řešení této rovnice je
A: Dosadíme do vyjádření neznámé a dostaneme

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Jaká je vhodná úprava soustavy, jestliže se chceme zbavit desetinných čísel?Převedeme desetinná čísla na zlomek.Obě rovnice vynásobíme 10.A: Dostaneme
A: Z první rovnice vyjádříme neznámou .
A: Dosadíme do druhé rovnice upravené soustavy a dostaneme
A: Roznásobíme závorku na levé straně rovnice.
A: Sečteme odpovídají členy na levé straně rovnice.
A: Dosadíme řešení do vyjádření neznámé a dostaneme

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Ryze kvadratické rovnice

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký bude první krok výpočtu?Převedeme všechny členy na jednu stranu.Členy rovnice rozložíme na součin.A: Jak bude vypadat rozklad rovnice na součin?
A: Jaké je řešení této rovnice?Jeden dvojnásobný kořen .Jeden dvojnásobný kořen .

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký bude první krok výpočtu?Převedeme všechny členy na jednu stranu.Přičteme k oběma stranám rovnice číslo .A: Jak bude vypadat rovnice potom?
A: Jaký bude další krok výpočtu?Vytkneme neznámou .Rovnici vydělíme neznámou .A: Jak bude vypadat rovnice potom?
A: Jaké je řešení této rovnice?

Kvadratické rovnice: diskriminant

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký je diskriminant této rovnice?
A: Kolik má rovnice řešení?
A: Jaké je řešení této rovnice?
A: Jaké je druhé řešení této rovnice?

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

A: Řešte kvadratickou rovnici pomocí Vietových vzorců.A: Když koefient , co platí pro a ?
A: Jaký je rozklad rovnice?
A: Jaké je řešení této rovnice?

Kvadratické rovnice

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký bude první krok výpočtu?Rovnici vydělíme neznámou .Vytkneme neznámou .A: Jak bude vypadat rovnice potom?
A: Jaké je řešení této rovnice?

Kvadratické rovnice

Na vánoční besídce mají skauti a skautky zvyk dát každému (kromě sebe samozřejmě) drobný dárek vlastní výroby. Letos leží pod stromečkem 156 balíčků. Kolik je na skautské besídce lidí?

Exponenciální rovnice

Logaritmické rovnice

Rovnice: mix

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Aritmetická a geometrická posloupnost

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Lineární funkce: mix

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Hodnoty goniometrických funkcí

Goniometrické funkce: vztahy a vzorce

Vlastnosti goniometrických funkcí

Goniometrické funkce: mix

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Statistika a práce s daty: Popisná statistika

Popisná statistika

Korelační koeficient

Typy statistických dat

Popisná statistika: základní pojmy

Řešení problémů: Hledání cesty

Hledání cesty

Řešení problémů: Splnění podmínek

Splnění podmínek

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence